Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Topic Collection
Instruction :
Click on a specialty or topic to get detail.
 
Selected Collection Rehabilition Medicine
 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลกดทับ
The Cost of Treating Pressure Ulcers
NalintipTamnanthong ( ตำนานทาง), Werachaikowsuwon ( โควสุวรรณ)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของการปวดหลังในสตรีหลังคลอด : การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
PREVALENCE OF POSTPARTUM LOW BACK PAIN : ANALYSIS OF THE RISK AND PROTECTIVE FACTORS
WeerachaiKosuwon ( โควสุวรรณ), NalintipTamnamthong ( ตำนานทอง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
รายงานผู้ป่วยครอบครัวผู้ป่วย 1 ครอบครัว : โรค spinal muscular atrophy ที่มีลักษณะเพิ่มเติมทางคลินิก
Familial Spinal Muscular Atrophy with Additional Features : A family report
P.Boonsue ( บุญซื่อ), S.Kittiponghansa ( กิตติพงษ์หรรษา), T.Siripaopradit ( ศิริเภาประดิษฐ์), S.Jitpimolmard ( จิตพิมลมาศ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สายคล้องกันเท้าตกแบบใหม่
A Newly Designed Ankle Sling
NalintipTamnanthong ( ตำนานทอง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาการชักนำกระแสประสาทแขนและขา
Nerve Conduction Study in Upper and Lower Limbs
NalintipTammanthong ( ตำนานทอง), JitraWongwiwattananont ( วงศ์วิวัฒนานนท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การใช้ botulinum toxin ในการรักษา myofascial pain syndrome
The Use of Botulinum Toxin in Treating Myofascial Pain Syndrome
NuttasetManimmanakorn ( มนิมนากร), PreedaArrayawichanon ( อารยวิชานนท์)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกและปัจจัยด้านท่าทางการทำงานที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสิ่งทอ (แหอวน) จังหวัดขอนแก่น
The Prevalence and Associated Factors of working Posture of Low Back Pain in the Textile Occupation (Fishing Net) In Khon Kaen Province
PetcharatKeawduangdee ( แก้วดวงดี), WantanaSiritaratiwat ( ศิริธราธิวัตร), Yodchai Boonprakob ( บุญประกอบ), Sawitri Wanpen ( วันเพ็ญ), Yupa Thavornpitak ( ถาวรพิทักษ์), Rungthip ( รุ้งทิพย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การใช้บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการและสุขภาพ (International Classification of Functioning, Disability and Health) ในการพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการ
Use of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) to develop database of persons with disabilities (PWDs)
Sirinart Tongsiri ( ตงศิริ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษานำร่องการทำนายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุไทยโดยใช้การทดสอบการลุกยืน 5 ครั้ง
The Pilot Study on the Risk of Fall Prediction in Thai Elderly Using Five Times Sit-to- Stand Test
PuttipongPoncumhak ( พลคำฮัก ), ThanichaInsorn ( อินสอน), NawapolPrasittimet ( ประสิทธิเมตต์), PeerasakManota ( มโนทา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การรับรู้เกี่ยวกับทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองของผู้มีภาวะเสี่ยงในชุมชน
Perception of Stroke Fast Track among Risk Persons in Community
Nomjit Nualnetr ( นวลเนตร์), Sasiwimon Wannapong ( วรรณพงษ์), Sakeeyah Khama ( คามา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การออกกำลังกายโดยใช้เครื่อง Whole Body Vibration
Application of Whole Body Vibration as Exercise Training
Nuttaset Manimmanakorn ( มนิมนากร), Apiwan Manimmanakorn ( มนิมนากร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของการปวดและระดับความรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ ไหล่ และหลัง ในพนักงานศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
Prevalence and Discomfort Characteristics of Neck, Shoulder and Back Pain among Call Center Workers in Khon Kaen Province
Worawan Poochada ( ภูชาดา), Sunisa Chaiklieng ( ชายเกลี้ยง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
อุปกรณ์ช่วยเดินและความสามารถของการเดินในชุมชนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
Walking Devices and Ability of Community Ambulation in Patients with Stroke
Janya Chuadthong ( ชวดทอง), Jiamjit Saengsuwan ( แสงสุวรรณ), Kitiyawadee Srisim ( ศรีสิม), Sugalya Amatachaya ( อมตฉายา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปรียบเทียบผลของการอบไอน้ำสมุนไพรไทยและการอบไอน้ำธรรมดาต่อความยืดหยุ่นของร่างกาย
Comparison between the Effect of Thai Herbal Steam and Conventional Steam Baths on Body Flexibility
Sirintip Kumfu ( คำฟู), Panida Hanphithakphong ( หาญพิทักษ์พงศ์), Maitip Sittitan ( สิทธิตัน), Palagon Udomkitpakorn ( อุดมกิจปกรณ์), Nattapol Wongkhumdeang ( วงค์คำแดง), DuangkamonSrisang ( ศรีสังข์), RatchanokNoisakul ( น้อยสกุล), TassaneeKunchai ( ขุนชัย), Prapaipak Sarika ( สาริกา), Ornanong Intama ( อินต๊ะมา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างความสมมาตรในการเดินและความสามารถด้านการเดินในชุมชนของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้
Relationship between Walking Symmetry and Ability of Community Walking of Ambulatory Patients with Spinal Cord Injury
Makamas Kumprou ( คำเพราะ), Bundit Prommanon ( พรหมมานนท์), Thanat Sooknuan ( สุกนวล), Pipatana Amatachaya ( อมตฉายา), Thiwabhorn Thaweewannakij ( ทวีวรรณกิจ), Lugkana Mato ( มาทอ), Sugalya Amatachaya ( อมตฉายา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาความเที่ยงตรงของการทดสอบลุกยืน 3 ครั้งและเดินเพื่อใช้ประเมินความสามารถทางกายในผู้สูงอายุ
Validity of a Three Times Stand and Walk Test (TTSW) for the Measurement of Physical Function in Elderly
Eakarach Wongsaya ( วงศ์ษายะ), Puttipong Poncumhak ( พลคำฮัก), Ajchamonธรรมไชย ( Thammachai), Guljira Jermchalerm ( เจิมเฉลิม), Thitima Kanta ( กันทา), Nuttapat Chankeaw ( จันทร์แก้ว)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปรียบเทียบผลระหว่างโปรแกรมการออกกำลังกายแบบพิลาทิสและการออกกำลังกายแบบฝึกการทรงตัวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุในชุมชน
A Comparison between Pilates Exercise and Balance Associated with Balance Confidence among Elderly Community -Dwellers
Yadanuch Boonyaratana ( บุญญรัตน์), Kittinon Jaroonsrisawad ( จรูญศรีสวสัดิ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวและรยางค์ส่วนบนจากการใช้สมาร์ทโฟนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Prevalence of Musculoskeletal Symptoms at Upper Body Parts Due to Smartphone using among Lower Secondary School Students
Thitima Rammayan ( รัมมะญาณ), Paphonkan Boonyarit ( บุญญฤทธิ์), Irin Pinsanoh ( พินเสนาะ), Santhanee Khruakhorn ( เครือขอน), Siriluck Kanchanomai ( กาญจโนมัย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
กายภาพบำบัดในโรคหนังแข็ง
Physical Therapy in Systemic Sclerosis
Kunawut Vannajak ( วรรณจักร)
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบผลทันทีระหว่างการอบไอน้ำสมุนไพรไทยและการอบไอน้ำธรรมดาต่อความยืดหยุ่นของร่างกายในเพศหญิง อายุ 30-45 ปี
A Comparative Study of an Immediate Effect of Thai Traditional Herbal Steam and Conventional Steam on Body Flexibility in Women Aged 30-45 Years
Sirintip Kumfu ( คำฟู ), Nichapa Parasin ( พาราศิลป์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลเฉียบพลันของอุปกรณ์นวดกดจุดกล้ามเนื้อคอและไหล่ที่พัฒนาจากลูกเทนนิส
The Immediate Effects of Neck and Shoulder Muscle Massage Device Developingfrom Tennis Balls
Weerasak Tapanya ( ต๊ะปัญญา), Noppharath Sangkarit ( สังฆฤทธิ์), Saisunee Konsanit ( คนสนิท)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาต่อความรู้เรื่องเพศและความพึงพอใจต่อโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
The Effects of Sex Education Learning Program on Sexual Knowledge and Satisfaction with the Program of High School Students
Suchada Prabmeechai ( ปราบมีชัย), Somsamorn Rueangworaboon ( เรืองวรบูรณ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความถูกต้องของค่าการหายใจ การเต้นของหัวใจ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า จากเครื่องต้นแบบการหายใจ ในกลุ่มผู้ใหญ่สุขภาพดี
Validity of Heartbeat, Respiratory and Inspiration Muscle Strength Parameters from a Prototype of a Respiratory Device in Healthy Adults
Kornanong Yuenyongchaiwat ( ยืนยงชัยวัฒน์), Sasipa Buranapuntalug ( บูรณพันธฤกษ์), Khajonsak Pongpanit ( พงษ์พานิช), Chusak Thanawattano ( ธนวัฒโน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายต่อองค์ประกอบของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพศหญิง
Effect of Whole Body Vibration on Body Composition and Muscular Strength in Overweight Females
Wisutthida Saengjan ( แสงจันทร์), Orapin Pasurivong ( ผาสุริย์วงษ์), Orathai Tunkamnerdthai ( ตันกำเนิดไทย), Nuttaset Manimmanakorn ( มนิมนากร), Worrawut Thuwakam ( ธุวะคำ), Preetiwat Wonnabussapawich ( วรรณบุษปวิช), Apiwan Manimmanakorn ( มนิมนากร )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ของความสามารถด้านการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตกับการทำงานของสมองระดับสูงในผู้สูงอายุ
Relationship of Functional Mobility and Quality of Life with Executive Function in Older Adults
Ajchamon Thammachai ( ธรรมไชย), Nichapa Parasin ( พาราศิลป์), Eakarach Wongsaya ( วงศ์ษายะ), KewaleeSeeharach ( สีหราช)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลระยะสั้นของการออกกำลังกายแบบผสมผสานกายใจต่อความเครียดในพนักงานสำนักงานหญิงผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ
Acute Effects of Mind-Body Exercise Program on Stress in Female Office-Computer Workers
Soraya Od-oom ( อดออม), Orawan Buranruk ( บุราณรักษ์ ), Somporn Kantharadussadee Triumchaisri ( กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี), Rungthip Puntumetakul ( พันธุเมธากุล), Wichai Ungpinichpong ( อึงพินิจพงศ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของเทปชนิดยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นต่อส่วนโค้งฝ่าเท้าด้านในและการเดินในอาสาสมัครที่มีเท้าแบน
The Effect of Rigid Tape and ElasticTape on Navicular Height and Gait in People with Flexible Flat Feet
Kunavut Vannajak ( วรรณจักร), KittichonSomwarn ( สมหวาน), Apichart Panjaparanurak ( ปัญจพลานุรักษ์), AtiwichChantharungsi ( จันทรังษี), PimonpanTaweekarnVannajak ( ทวีการ วรรณจักร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบผลระหว่างการอบไอน้ำสมุนไพรไทยและการอบไอน้ำธรรมดาต่อระดับความเจ็บปวดและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังและขาในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง
A Comparison Study between the Effects of Thai Herbal Steam and Conventional Steam on Pain Scale, Back and Leg Flexibility in Person with Low Back Pain
AjchamonThammachai ( ธรรมไชย), Nichapa Parasin ( พาราศิลป์), Puttipong Poncumhak ( พลคำฮัก), Arunrat Srithawong ( ศรีทะวงษ์), Weerasak Tapanya ( ต๊ะปัญญา), Kewalee Seeharach ( สีหราช), Pacharee Manoi ( มาน้อย), Sirintip Kumfu ( คำฟู )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เปรียบเทียบผลของการติดเทปคิเนซิโอที่ให้แรงดึงและไม่ให้แรงดึง ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ Pectoralis Minor และการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในอาสาสมัครที่มีท่าทางไหล่ห่อ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
Comparative Effect of Kinesiology Taping with Stretch and without Stretch coupled with Pectoralis Minor Stretching, Strengthening Exercise in Subjects with Round Shoulder Posture: A Randomized Controlled Trial
Phurichaya Werasirirat ( วีระศิริรัตน์), Nongnuch Luangpon ( ล่วงพ้น), Warissara Fankhammi ( ฝั้นคำมี), Sinaporn Ruangkate ( เรืองเกตุ), Hathaichanok Huamuangrach ( หัวเมืองราช)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจของคนปกติที่อาศัยอยู่ในที่ราบกับคนพื้นถิ่นชาวเขาที่อาศัยอยู่ที่สูงในจังหวัดเชียงราย
Comparison of Respiratory Muscle Strength between Native Lowlands and Native Highlands Populations in Chiang Rai
Aomkhwan Timinkul ( ทิมินกุล), Katavut Phiwjinda ( ผิวจินดา), Wilawan Chaiut ( ไชยอุต)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การติดแถบผ้ากาวแบบยืดหยุ่นและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงในผู้ที่มีความผิดปกติของข้อต่อกระเบนเหน็บจากการใส่รองเท้าส้นสูง
Kinesio Taping and Stabilization Exercise in Patients with Sacroiliac Joint Dysfunction Who Wore High-heeled Shoes
Phurichaya Werasirirat ( วีระศิริรัตน์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการทำงานสองอย่างพร้อมกันต่อจลศาสตร์การเคลื่อนที่ข้อต่อของขาขณะเดินก้าวข้ามสิ่งกีดขวางในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุสุขภาพดี
The Effect of Dual Task on Lower Limb Joint Kinematics during Obstacle Crossing in Young and Healthy Older Adults
Tulaporn Chuethaeo ( เชื้อแถว), Siwanart Angart ( องอาจ), Sirikul Chomkan ( จอมกัน), Surapong Uttama ( อุตมา), Worasak Ruengsirarak ( เรืองศิรรักษ์), Wilawan Chai-ut ( ไชยอุต), Ploypailin Narmkorn ( นามกร), Chatchada Sutalangka ( สุตาลังกา), Kitchana Kaewkaen ( แก้วแก่น)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลทันทีของการฝึกลงน้ำหนักบนขาข้างอ่อนแรงต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เดินได้
Immediate Effects of Loading on the Affected Leg on Functional Abilities in Ambulatory Patients with Stroke
Sirisuda Phonthee ( พลที), AruneeChanapisit ( ชนาภิสิทธิ), LugkanaMato ( มาทอ), PipatanaAmatachaya ( อมตฉายา), ThanatSooknua ( สุกนวล), SugalyaAmatachaya ( อมตฉายา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเจ็ดนาทีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในคนอ้วนเพศหญิง
Effect of Seven-Minute Exercise Program on Body-Fat Percentage in Obese Women
SarayootMongkol ( มงคล), PatsaweeHansuwannakorn ( ห่านสุวรรณากร), SuwatjaneeMikaphon ( มิคผล), KamolchanokSiwakritsanakun ( ศิวะกฤษณะกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของเทคนิค manual hyperinflation ร่วมกับการดูดเสมหะต่ออัตราการเต้นหัวใจและความดันโลหิตในผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
Effect of Manual Hyperinflation Technique with Suction on Heart Rate and Blood Pressure in Paediatric Patients receiving Mechanical Ventilation
TawatchaiLuadsri ( เลือดศรี), Jaturon Boonpitak ( บุญพิทักษ์), Weerapong Chidnok ( ชิดนอก), Kultida Pongdech-Udom ( พงศ์เดชอุดม), PatnuchSukpom ( สุขป้อม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ค่าตัดแบ่งที่เหมาะสมของการทดสอบยกขาสูงสลับกัน 2 นาที ในการทำนายความทนทานของหัวใจและระบบหายใจในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
The Optimal Cut-off Score of the 2-Minute Step Test for Prediction of Cardiopulmonary Endurance in Older Adults with Hypertension
Puttipong Poncumhak ( พลคำฮัก), Sudarat Sungkamanee ( สังฆะมณี), PachareeManoy ( มาน้อย), Orachorn Boonla ( บุญลา), Arunrat Sirthawong ( ศรีทะวงษ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สมการทำนายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าในผู้สูงอายุโดยใช้ความสามารถในการลุกขึ้นยืนจากนั่ง 5 ครั้ง
Predictive Equation of Knee Extensor Muscle Strength in Elderly Adults Determined by 5 Time Sit-to-Stand Performance
NoppharathSangkarit ( สังฆฤทธิ์), Saisunee Konsanit ( คนสนิท), Weerasak Tapanya ( ต๊ะปัญญา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาความตรงและความเที่ยงภายในผู้วัดของเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องแบบไม่รุกล้ำแบบใหม่ (KKU-KMITL NICBP) ในหุ่นจำลองระบบหัวใจและหลอดเลือดและมนุษย์
Study of Validity and Intra-rater Reliability of a New Noninvasive Continuous Blood Pressure Monitor (KKU-KMITL NICBP) in Cardiovascular Model and Human
Nontanat Sathaporn ( สถาพร), Watjanarat Panwong ( พันธ์วงค์), Pongsathorn Wungpila ( วังพิลา), Kitiphol Chitsakul ( ชิตสกุล), Chulee Ubolsakka-Jones ( โจนส์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาระในการดูแลและภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลคนพิการทางการเห็น
Caregiver Burden and Depression among Caregivers of Individuals with Visual Impairment
Pawinee Layothee ( ลาโยธี), Nomjit Nualnetr ( นวลเนตร์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความเที่ยงในการประเมินการลุกนั่ง 5 ครั้งโดยใช้กล้องไคเนกส์ในผู้ใหญ่ตอนต้น
Reliability of Five-Timed-Sit-to-Stand Test by Kinect Timed Camera in Young Adults
Kitchana Kaewkaen ( แก้วแก่น), Surapong Uttama ( อุตมา), Worasak Ruengsirarak ( เรืองศิรรักษ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ค่าตัดแบ่งของการทดสอบลุกยืน 3 ครั้งแล้วเดิน ในการทำนายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุไทยในชุมชน
The Cut-off Scores of the Three-time Stand and Walk Test to Predict the Risk of Falls in Community-Dwelling Elderly Thais
ArunratSrithawong ( ศรีทะวงษ์), Winut Duangsanjun ( ดวงแสนจันทร์), PuttipongPoncumhak ( พลคำฮัก)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สมการทำนายการไหลของอากาศสูงสุดในการไอในผู้สูงอายุสุขภาพดี
Predictive Equations for Peak Cough Flow in Healthy Senior Persons
Arunrat Srithawong ( ศรีทะวงษ์), Puttipong Poncumhak ( พลคำฮัก), SirintipKumfu ( คำฟู), Tichanon Promsrisuk ( พรหมศรีสุข)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของภาวะหลังหลวมที่มีอาการทางคลินิกโดยตรวจจากการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ (การศึกษานำร่อง)
Prevalence of Clinical Lumbar Instability in Patients with Chronic Low Back Pain by Radiography (Pilot Study)
Arisa Leungbootnak ( เหลืองบุตรนาค), TaweesakJanyacharoen ( จรรยาเจริญ), WantanaSiritaratiwat ( ศิริธราธิวัตร), Surachai Sae-jung ( แซ่จึง), Rungthip Puntumetakul ( พันธุเมธากุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการยืดกล้ามเนื้อทราพีเซียสร่วมกับการเจริญสติต่อการเปลี่ยนแปลงความตึง ตัวและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
Effect of Trapezius Muscle Stretching with Mindfulness Meditation on the Alteration of Muscle Tension and Electromyography
Kulwarang Wongwilairat ( ว่องวิไลรัตน์), OrawanBuranruk ( บุราณรักษ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การทำงานและภาวะแทรกซ้อนของรยางค์ส่วนบนของข้างอัมพาตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรังในชุมชน
Upper Limb Functions and Complications of Hemiplegic Side in Patients with Chronic Stroke in the Community
Benjamaporn Seephim ( สีพิมพ์), Waroonnapa Srisoparb ( ศรีโสภาพ), Nomjit Nualnetr ( นวลเนตร์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความน่าเชื่อถือการประเมินซ้ำของการเคลื่อนที่จุดศูนย์กลางมวลร่างกายด้วยอุปกรณ์เล่นเกมส์ไคเนคในผู้สูงอายุสุขภาพดี
Test-retest Reliability of Body Center of Mass Sway Assessed by Kinect-Based Exergames Device in Healthy Elderly
Weerasak Tapanya ( ต๊ะปัญญา), Sirintip Kumfu ( คำฟู), Noppharath Sangkarit ( สังฆฤทธิ์), Rungthip Puntumetakul ( พันธุเมธากุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การทดสอบการเดิน 6 นาที ในผู้สูงอายุไทยภายหลังการผ่าตัดหัวใจ ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Six-Minute Walk Test in Thai Cardiac-Surgery Elderly at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
Pajeemas Kittipanya-ngam ( กิตติปัญญางาม), Montri Yasud ( ยาสุด)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการก้าวขึ้นลงอุปกรณ์กะลามะพร้าวต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ
Effect of Coconut-Shell-Stepping Exercise on Balance Ability of Elders
Sirima Wongphon ( วงษ์พล), Patchareeya Amput ( อัมพุธ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้า
Rehabilitation after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
Sompiya Somthavil ( สมถวิล), Onuma Boonyarom ( บุณยารมย์), Kanokwan Srisupornkornkool ( ศรีสุภรกรกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการฝึกความแข็งแรงร่วมกับการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายที่บ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ต่อการทำงานของรยางค์ส่วนบนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง
Effects of a 2-week Home-Based Strength Training Associated with Task-Oriented Training to Upper Limb Function Activities in Patients with Chronic Stroke
OlanIsariyapan ( อิสริยะพันธุ์), Jeerawan Kerdsawatmongkon ( เกิดสวัสดิ์มงคล), NatchayaChondaen ( ชนแดน), NomjitNualnetr ( นวลเนตร์), DuangnapaRoongpiboonsopit ( รุ่งพิบูลโสภิษฐ์), WaroonnapaSrisoparb ( ศรีโสภาพ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การตอบสนองของมุมการแอ่นของกระดูกสันหลังส่วนเอวและตัวแปรอื่นทางชีวกลศาสตร์ ในผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังส่วนเอวแอ่นมากกว่าปกติ: การศึกษาเชิงทดลอง
Responsiveness of Lumbar Lordosis Angle and Other Biomechanical Parameters in Individuals with Lumbar Hyperlordosis: An Experimental Study
ThanachapornJanyathitipath ( จรรยาฐิติภัทร), PrasertSakulsriprasert ( สกุลศรีประเสริฐ), PeemongkonWattananon ( วัฒนานนท์), PhunsukKantha ( กันทา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความถูกต้องของคู่มือการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าเข่าของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
The Validity of Pre- and Post-Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Surgery Manual of Srinagarind Hospital
PunyawatApiwatanakul ( อภิวัฒนกุล), ThavatchaiSuvarnnato ( สุวรรณโท), ArtitBoonrod ( บุญรอด), SermsakSumanont ( สุมานนท์), PajeemasKittipanya-ngam ( กิตติปัญญางาม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเดินจากการใช้ Thera-Band พันระดับเข่าและระดับสะโพกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
A Comparison Study of Walking Ability Using Thera-Band Wrapping at Knee Level and Hip Level in Stroke Patients
SupreeyaRachashiha ( ราชสีห์), JittimaSaengsuwan ( แสงสุวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างและการจำกัดพิสัยการเคลื่อนไหว
The Relationship of Lumbar Dysfunction and Range of Motion Limitation
DedchawinLaisirirungrai ( หลายศิริเรืองไร), SiriwanYotsungnoen ( ยศสูงเนิน), WorawanEkabutr ( เอกบุตร), Prasert Sakulsriprasert ( สกุลศรีประเสริฐ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ปัจจัยที่มีผลต่อระยะทางที่ได้จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน 6 นาที ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด หลังจำหน่ายออกจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Factors Affecting Distance of 6-Minute Walk Test in Post Cardiovascular Surgery Patients after Discharge at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
Montri Yasud ( ยาสุด), Benja Songsaengrit ( ทรงแสงฤทธิ์), Pajeemas Kittipanya-ngam ( กิตติปัญญางาม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การพัฒนาอุปกรณ์ประคบร้อนและเย็นแบบใช้ซ้ำจากดินเหนียว
Development of Reusable Hot and Cold Pack Made from Clay
Jirawat Wattanapanyawech ( วัฒนปัญญาเวชช์), Chakirt Sattayarom ( สัตยารมณ์ ), Thaniya Klinsophon ( กลิ่นโสภณ), Sudarat Borisut ( บริสุทธิ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ กับความบกพร่องทางระบบประสาทสั่งการและระดับความพิการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือดระยะเรื้อรัง
Relationships between Heart Rate Variability, Motor Impairments and Level of Disability in Chronic Ischemic Stroke Patients
Natchaya Chondaen ( ชนแดน), Phannarai Plusiri ( พูลศิริ), Sukunya Srisawad ( ศรีสวัสดิ์), Sujitra Meesribau ( มีสีบัว)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลกระทบของการใช้สมาร์ทโฟนในการพิมพ์ข้อความโต้ตอบต่อความเร็วการเดินในวัยรุ่น
The Impact of Smartphone Texting on Gait Speed in Adolescent
Kewalee Seeharach ( สีหราช), Nichapa Parasin ( พาราศิลป์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
คุณภาพชีวิต และอรรถประโยชน์ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Quality of Life and Utility in Cardiac Surgical Patients at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
Panadda Yasud ( ยาสุด), Pajeemas Kittipanya-ngam ( กิตติปัญญางาม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและการทำงานของกล้ามเนื้อ anterior scalene ในผู้หญิงที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง
Respiratory Muscle Strength and Anterior Scalene Muscle Activity in Women with Chronic Neck Pain
Sudarat Borisut ( บริสุทธิ์), Jirawat Wattanapanyawech ( วัฒนปัญญาเวชช)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การติดตามความสามารถในการทำกิจกรรมและการกลับไปทำงานในผู้ป่วยวัยแรงงานหลังได้รับการผ่าตัดเบี่ยงเบนหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่หรือผ่าตัดลิ้นหัวใจแล้ว 5 ปี
Long-Term Follow-up 5 years Prognostic Value of Estimating Functional Capacity and Return to work in Work force age Patients of Post CABG or Valvular Surgery
Montana Donsom ( ดอนโสม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม
The Effects of Nine-Square Exercise On Balance in the Elderly with Falls Risk
Sasiwimon Wannapong ( วรรณพงษ์), Saowanee Nakmareong ( นาคมะเริง), Surussawadi Bennett ( เบนเน็ตต์), Nomjit Nualnetr ( นวลเนตร์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความรู้เกี่ยวกับภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก
Dysphagia Knowledge of Stroke Patients with Dysphagia
ChompilaiNuntharuksa ( นันทรักษา), Pajeemas Kittipanya-ngam ( กิตติปัญญางาม), Pattra Wattanapan ( วัฒนพันธุ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
The Treatment of Migraine with Traditional Chinese Medicine
Poonyaphat Siriteerathitikul ( ศิริธีราฐิติกุล), PatchareeyaAmput ( อัมพุธ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังในระยะฟื้นฟู
Nursing Care for Prevention Complications of Patient with Spine and Spinal Cord Injuries in Rehabilitation Phase
PatchareeButsankot ( บุตรแสนโคตร), Juthamas Kongklang ( คงกลาง )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความรู้ของนิสิตแพทย์ในการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
Medical Students’ Knowledge of Diagnosis and Assessment of Physical Disability
DuangnapaSirisopon ( ศิริโสภณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การให้บริการฟื้นฟูทางไกลสำหรับผู้ป่วยกลืนลำบาก
Telerehabilitation for Dysphagia Patients
SamerduenKharmwan ( คามวัลย์), Pajeemas Kittipanya-ngam ( กิตติปัญญางาม), PattraWattanapan ( วัฒนพันธุ์), Chompilai Nuntharuksa ( นันทรักษา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สัดส่วนและความเร็วในการเดินของผู้ที่มีความสามารถด้านการเดินระดับต่าง ๆ
Proportion and Walking Speed of Individuals with Various Walking Ability
WilairatNamwong ( นามวงศ์), Jiranun Udomputtachat ( อุดมพุทธชาติ), ThanakornAsnathip ( อาสนาทิพย์), Supaporn Phadungkit ( ผดุงกิจ), Thiwabhorn Thaweewannakij ( ทวีวรรณกิจ), Sugalya Amatachaya ( อมตฉายา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และการป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีระบบรับข้อมูลการเขียนด้วยปากกาในนิสิตมหาวิทยาลัย
Ergonomics Risk and Musculoskeletal Injury Prevention from Tablet PC User among Undergraduate
KunavutVannajak ( วรรณจักร), Pimonpan Taweekarn Vannajak ( ทวีการ วรรณจักร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การออกกำลังกายด้วยธาราบำบัดสำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
Hydrotherapy Based Exercise for Knee Osteoarthritis
Paramet Peerachotikphun ( พีรโชติกพันธุ์), SupattaHuangdee ( ห่วงดี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
The Prevalence of Social-Media Related Working in Patients with Spinal Cord Injury
ChuenkamolChaisena ( ไชยเสนา), SamerduenKharmwan ( คามวัลย์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ค่าปกติของความสามารถทางกายในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคหนังแข็ง
Normal Values of Physical Performance in Thai Systemic Sclerosis Patients.
KannikaSrichompu ( สีชมภู), ChingchingFoocharoen ( ฟูเจริญ), ArthitayaSangaroon ( แสงอรุณ), PatpiyaSirasaporn ( สีระสาพร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความตรงของคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
The Validity of the Cardiac Rehabilitation Manual in Cardiovascular Surgery Patients after Discharge from Roi Et Hospital
SalakchitLadsila ( ลาดศิลา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการฝึกการทรงตัวด้วยเครื่องสะท้อนกลับจากแรงกดฝ่าเท้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
The Efficacy of Additional Force Platform Biofeedback Training on Balance in Chronic Stroke patients: A Randomized Controlled Trial
Jirawan Prodbumrung ( โปรดบำรุง), WaroonapaSrisoparb ( ศรีโสภาพ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ประสิทธิผลของการใช้ท่อพลิกคว่ำ-หงายมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
Effectiveness of Pronate-Supinate Pipe in Sub-Acute Stroke Patients: A Randomized Controlled Trial
JirawanProdbumrung ( โปรดบำรุง), SuvinaiSangrahy ( แสงราช), WaroonapaSrisoparb ( ศรีโสภาพ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ของมุมคอยื่นและความสามารถในการทรงท่าในผู้ที่มีคอยื่นไปด้านหน้า
Correlation between Craniovertebral Angle and Balance Ability in Forward Head Posture
KunavutVannajak ( วรรณจักร), Pimonpan Taweekarn Vannajak ( ทวีการ วรรณจักร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0