Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Topic Collection
Instruction :
Click on a specialty or topic to get detail.
 
Selected Collection Rehabilition Medicine
 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลกดทับ
The Cost of Treating Pressure Ulcers
NalintipTamnanthong ( ตำนานทาง), Werachaikowsuwon ( โควสุวรรณ)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของการปวดหลังในสตรีหลังคลอด : การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
PREVALENCE OF POSTPARTUM LOW BACK PAIN : ANALYSIS OF THE RISK AND PROTECTIVE FACTORS
WeerachaiKosuwon ( โควสุวรรณ), NalintipTamnamthong ( ตำนานทอง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
รายงานผู้ป่วยครอบครัวผู้ป่วย 1 ครอบครัว : โรค spinal muscular atrophy ที่มีลักษณะเพิ่มเติมทางคลินิก
Familial Spinal Muscular Atrophy with Additional Features : A family report
P.Boonsue ( บุญซื่อ), S.Kittiponghansa ( กิตติพงษ์หรรษา), T.Siripaopradit ( ศิริเภาประดิษฐ์), S.Jitpimolmard ( จิตพิมลมาศ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สายคล้องกันเท้าตกแบบใหม่
A Newly Designed Ankle Sling
NalintipTamnanthong ( ตำนานทอง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาการชักนำกระแสประสาทแขนและขา
Nerve Conduction Study in Upper and Lower Limbs
NalintipTammanthong ( ตำนานทอง), JitraWongwiwattananont ( วงศ์วิวัฒนานนท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การใช้ botulinum toxin ในการรักษา myofascial pain syndrome
The Use of Botulinum Toxin in Treating Myofascial Pain Syndrome
NuttasetManimmanakorn ( มนิมนากร), PreedaArrayawichanon ( อารยวิชานนท์)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกและปัจจัยด้านท่าทางการทำงานที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสิ่งทอ (แหอวน) จังหวัดขอนแก่น
The Prevalence and Associated Factors of working Posture of Low Back Pain in the Textile Occupation (Fishing Net) In Khon Kaen Province
PetcharatKeawduangdee ( แก้วดวงดี), WantanaSiritaratiwat ( ศิริธราธิวัตร), Yodchai Boonprakob ( บุญประกอบ), Sawitri Wanpen ( วันเพ็ญ), Yupa Thavornpitak ( ถาวรพิทักษ์), Rungthip ( รุ้งทิพย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การใช้บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการและสุขภาพ (International Classification of Functioning, Disability and Health) ในการพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการ
Use of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) to develop database of persons with disabilities (PWDs)
Sirinart Tongsiri ( ตงศิริ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษานำร่องการทำนายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุไทยโดยใช้การทดสอบการลุกยืน 5 ครั้ง
The Pilot Study on the Risk of Fall Prediction in Thai Elderly Using Five Times Sit-to- Stand Test
PuttipongPoncumhak ( พลคำฮัก ), ThanichaInsorn ( อินสอน), NawapolPrasittimet ( ประสิทธิเมตต์), PeerasakManota ( มโนทา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การรับรู้เกี่ยวกับทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองของผู้มีภาวะเสี่ยงในชุมชน
Perception of Stroke Fast Track among Risk Persons in Community
Nomjit Nualnetr ( นวลเนตร์), Sasiwimon Wannapong ( วรรณพงษ์), Sakeeyah Khama ( คามา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การออกกำลังกายโดยใช้เครื่อง Whole Body Vibration
Application of Whole Body Vibration as Exercise Training
Nuttaset Manimmanakorn ( มนิมนากร), Apiwan Manimmanakorn ( มนิมนากร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของการปวดและระดับความรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ ไหล่ และหลัง ในพนักงานศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
Prevalence and Discomfort Characteristics of Neck, Shoulder and Back Pain among Call Center Workers in Khon Kaen Province
Worawan Poochada ( ภูชาดา), Sunisa Chaiklieng ( ชายเกลี้ยง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
อุปกรณ์ช่วยเดินและความสามารถของการเดินในชุมชนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
Walking Devices and Ability of Community Ambulation in Patients with Stroke
Janya Chuadthong ( ชวดทอง), Jiamjit Saengsuwan ( แสงสุวรรณ), Kitiyawadee Srisim ( ศรีสิม), Sugalya Amatachaya ( อมตฉายา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปรียบเทียบผลของการอบไอน้ำสมุนไพรไทยและการอบไอน้ำธรรมดาต่อความยืดหยุ่นของร่างกาย
Comparison between the Effect of Thai Herbal Steam and Conventional Steam Baths on Body Flexibility
Sirintip Kumfu ( คำฟู), Panida Hanphithakphong ( หาญพิทักษ์พงศ์), Maitip Sittitan ( สิทธิตัน), Palagon Udomkitpakorn ( อุดมกิจปกรณ์), Nattapol Wongkhumdeang ( วงค์คำแดง), DuangkamonSrisang ( ศรีสังข์), RatchanokNoisakul ( น้อยสกุล), TassaneeKunchai ( ขุนชัย), Prapaipak Sarika ( สาริกา), Ornanong Intama ( อินต๊ะมา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างความสมมาตรในการเดินและความสามารถด้านการเดินในชุมชนของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้
Relationship between Walking Symmetry and Ability of Community Walking of Ambulatory Patients with Spinal Cord Injury
Makamas Kumprou ( คำเพราะ), Bundit Prommanon ( พรหมมานนท์), Thanat Sooknuan ( สุกนวล), Pipatana Amatachaya ( อมตฉายา), Thiwabhorn Thaweewannakij ( ทวีวรรณกิจ), Lugkana Mato ( มาทอ), Sugalya Amatachaya ( อมตฉายา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาความเที่ยงตรงของการทดสอบลุกยืน 3 ครั้งและเดินเพื่อใช้ประเมินความสามารถทางกายในผู้สูงอายุ
Validity of a Three Times Stand and Walk Test (TTSW) for the Measurement of Physical Function in Elderly
Eakarach Wongsaya ( วงศ์ษายะ), Puttipong Poncumhak ( พลคำฮัก), Ajchamonธรรมไชย ( Thammachai), Guljira Jermchalerm ( เจิมเฉลิม), Thitima Kanta ( กันทา), Nuttapat Chankeaw ( จันทร์แก้ว)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปรียบเทียบผลระหว่างโปรแกรมการออกกำลังกายแบบพิลาทิสและการออกกำลังกายแบบฝึกการทรงตัวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุในชุมชน
A Comparison between Pilates Exercise and Balance Associated with Balance Confidence among Elderly Community -Dwellers
Yadanuch Boonyaratana ( บุญญรัตน์), Kittinon Jaroonsrisawad ( จรูญศรีสวสัดิ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวและรยางค์ส่วนบนจากการใช้สมาร์ทโฟนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Prevalence of Musculoskeletal Symptoms at Upper Body Parts Due to Smartphone using among Lower Secondary School Students
Thitima Rammayan ( รัมมะญาณ), Paphonkan Boonyarit ( บุญญฤทธิ์), Irin Pinsanoh ( พินเสนาะ), Santhanee Khruakhorn ( เครือขอน), Siriluck Kanchanomai ( กาญจโนมัย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
กายภาพบำบัดในโรคหนังแข็ง
Physical Therapy in Systemic Sclerosis
Kunawut Vannajak ( วรรณจักร)
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบผลทันทีระหว่างการอบไอน้ำสมุนไพรไทยและการอบไอน้ำธรรมดาต่อความยืดหยุ่นของร่างกายในเพศหญิง อายุ 30-45 ปี
A Comparative Study of an Immediate Effect of Thai Traditional Herbal Steam and Conventional Steam on Body Flexibility in Women Aged 30-45 Years
Sirintip Kumfu ( คำฟู ), Nichapa Parasin ( พาราศิลป์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลเฉียบพลันของอุปกรณ์นวดกดจุดกล้ามเนื้อคอและไหล่ที่พัฒนาจากลูกเทนนิส
The Immediate Effects of Neck and Shoulder Muscle Massage Device Developingfrom Tennis Balls
Weerasak Tapanya ( ต๊ะปัญญา), Noppharath Sangkarit ( สังฆฤทธิ์), Saisunee Konsanit ( คนสนิท)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาต่อความรู้เรื่องเพศและความพึงพอใจต่อโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
The Effects of Sex Education Learning Program on Sexual Knowledge and Satisfaction with the Program of High School Students
Suchada Prabmeechai ( ปราบมีชัย), Somsamorn Rueangworaboon ( เรืองวรบูรณ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความถูกต้องของค่าการหายใจ การเต้นของหัวใจ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า จากเครื่องต้นแบบการหายใจ ในกลุ่มผู้ใหญ่สุขภาพดี
Validity of Heartbeat, Respiratory and Inspiration Muscle Strength Parameters from a Prototype of a Respiratory Device in Healthy Adults
Kornanong Yuenyongchaiwat ( ยืนยงชัยวัฒน์), Sasipa Buranapuntalug ( บูรณพันธฤกษ์), Khajonsak Pongpanit ( พงษ์พานิช), Chusak Thanawattano ( ธนวัฒโน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายต่อองค์ประกอบของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพศหญิง
Effect of Whole Body Vibration on Body Composition and Muscular Strength in Overweight Females
Wisutthida Saengjan ( แสงจันทร์), Orapin Pasurivong ( ผาสุริย์วงษ์), Orathai Tunkamnerdthai ( ตันกำเนิดไทย), Nuttaset Manimmanakorn ( มนิมนากร), Worrawut Thuwakam ( ธุวะคำ), Preetiwat Wonnabussapawich ( วรรณบุษปวิช), Apiwan Manimmanakorn ( มนิมนากร )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ของความสามารถด้านการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตกับการทำงานของสมองระดับสูงในผู้สูงอายุ
Relationship of Functional Mobility and Quality of Life with Executive Function in Older Adults
Ajchamon Thammachai ( ธรรมไชย), Nichapa Parasin ( พาราศิลป์), Eakarach Wongsaya ( วงศ์ษายะ), KewaleeSeeharach ( สีหราช)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลระยะสั้นของการออกกำลังกายแบบผสมผสานกายใจต่อความเครียดในพนักงานสำนักงานหญิงผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ
Acute Effects of Mind-Body Exercise Program on Stress in Female Office-Computer Workers
Soraya Od-oom ( อดออม), Orawan Buranruk ( บุราณรักษ์ ), Somporn Kantharadussadee Triumchaisri ( กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี), Rungthip Puntumetakul ( พันธุเมธากุล), Wichai Ungpinichpong ( อึงพินิจพงศ์ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของเทปชนิดยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นต่อส่วนโค้งฝ่าเท้าด้านในและการเดินในอาสาสมัครที่มีเท้าแบน
The Effect of Rigid Tape and ElasticTape on Navicular Height and Gait in People with Flexible Flat Feet
Kunavut Vannajak ( วรรณจักร), KittichonSomwarn ( สมหวาน), Apichart Panjaparanurak ( ปัญจพลานุรักษ์), AtiwichChantharungsi ( จันทรังษี), PimonpanTaweekarnVannajak ( ทวีการ วรรณจักร)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบผลระหว่างการอบไอน้ำสมุนไพรไทยและการอบไอน้ำธรรมดาต่อระดับความเจ็บปวดและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังและขาในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง
A Comparison Study between the Effects of Thai Herbal Steam and Conventional Steam on Pain Scale, Back and Leg Flexibility in Person with Low Back Pain
AjchamonThammachai ( ธรรมไชย), Nichapa Parasin ( พาราศิลป์), Puttipong Poncumhak ( พลคำฮัก), Arunrat Srithawong ( ศรีทะวงษ์), Weerasak Tapanya ( ต๊ะปัญญา), Kewalee Seeharach ( สีหราช), Pacharee Manoi ( มาน้อย), Sirintip Kumfu ( คำฟู )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เปรียบเทียบผลของการติดเทปคิเนซิโอที่ให้แรงดึงและไม่ให้แรงดึง ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ Pectoralis Minor และการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในอาสาสมัครที่มีท่าทางไหล่ห่อ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
Comparative Effect of Kinesiology Taping with Stretch and without Stretch coupled with Pectoralis Minor Stretching, Strengthening Exercise in Subjects with Round Shoulder Posture: A Randomized Controlled Trial
Phurichaya Werasirirat ( วีระศิริรัตน์), Nongnuch Luangpon ( ล่วงพ้น), Warissara Fankhammi ( ฝั้นคำมี), Sinaporn Ruangkate ( เรืองเกตุ), Hathaichanok Huamuangrach ( หัวเมืองราช)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจของคนปกติที่อาศัยอยู่ในที่ราบกับคนพื้นถิ่นชาวเขาที่อาศัยอยู่ที่สูงในจังหวัดเชียงราย
Comparison of Respiratory Muscle Strength between Native Lowlands and Native Highlands Populations in Chiang Rai
Aomkhwan Timinkul ( ทิมินกุล), Katavut Phiwjinda ( ผิวจินดา), Wilawan Chaiut ( ไชยอุต)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การติดแถบผ้ากาวแบบยืดหยุ่นและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงในผู้ที่มีความผิดปกติของข้อต่อกระเบนเหน็บจากการใส่รองเท้าส้นสูง
Kinesio Taping and Stabilization Exercise in Patients with Sacroiliac Joint Dysfunction Who Wore High-heeled Shoes
Phurichaya Werasirirat ( วีระศิริรัตน์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการทำงานสองอย่างพร้อมกันต่อจลศาสตร์การเคลื่อนที่ข้อต่อของขาขณะเดินก้าวข้ามสิ่งกีดขวางในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุสุขภาพดี
The Effect of Dual Task on Lower Limb Joint Kinematics during Obstacle Crossing in Young and Healthy Older Adults
Tulaporn Chuethaeo ( เชื้อแถว), Siwanart Angart ( องอาจ), Sirikul Chomkan ( จอมกัน), Surapong Uttama ( อุตมา), Worasak Ruengsirarak ( เรืองศิรรักษ์), Wilawan Chai-ut ( ไชยอุต), Ploypailin Narmkorn ( นามกร), Chatchada Sutalangka ( สุตาลังกา), Kitchana Kaewkaen ( แก้วแก่น)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลทันทีของการฝึกลงน้ำหนักบนขาข้างอ่อนแรงต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เดินได้
Immediate Effects of Loading on the Affected Leg on Functional Abilities in Ambulatory Patients with Stroke
Sirisuda Phonthee ( พลที), AruneeChanapisit ( ชนาภิสิทธิ), LugkanaMato ( มาทอ), PipatanaAmatachaya ( อมตฉายา), ThanatSooknua ( สุกนวล), SugalyaAmatachaya ( อมตฉายา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเจ็ดนาทีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในคนอ้วนเพศหญิง
Effect of Seven-Minute Exercise Program on Body-Fat Percentage in Obese Women
SarayootMongkol ( มงคล), PatsaweeHansuwannakorn ( ห่านสุวรรณากร), SuwatjaneeMikaphon ( มิคผล), KamolchanokSiwakritsanakun ( ศิวะกฤษณะกุล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0