Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Topic Collection
Instruction :
Click on a specialty or topic to get detail.
 
Selected Collection Orthopedics
 
การวิเคราะห์รูปแบบภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์ที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในโรงพยาบาลชุมชน
An Analysis of Orthopedic Injury Profiles of Pedestrian-Motor Vehicle in District Hospital
MateeSangwipasnapaporn ( แสงวิภาสนภาพร), TalaThammaroj ( ธรรมโรจน์), SomponLerksomtawil ( ฤกษ์สมถวิล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อกรัมลบในโพรงกระดูก
Risk Factors Analysis of Gram-Negative Osteomyelitis
satapornMorarach ( โมราราช), TalaThammaroj ( ธรรมโรจน์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในสตรีวัยทองที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
Prevalence of Vitamin D Deficiency among Postmenopausal Women at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province, Thailand.
SukreeSoontrapa ( สุนทราภา), SuppasinSoontrapa ( สุนทราภา), La-OrChailurkit ( ชัยลือกิจ), ChuanchomSakondhavat ( สกนธวัฒน์), SrinareeKaewrudee ( แก้วฤดี), WoralukSomboonporn ( สมบุรณ์พร), KesornLoa-unka ( เหล่าอรรคะ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
มุมอุโมงค์ที่กระดูกแข้ง และมุมงอเข่าที่เหมาะสมในการเล็งจุดเกาะของเอ็นไขว้หน้า
Appropriate Tibial Tunnel Angle and Knee Flexion Angle for Aiming Femoral Insertion in Endoscopic Anterior Curciate Ligament Reconstruction
เสริมศักดิ์ สุมานนท์, เพชรากร หาญพานิชย์, ธนรัตน์ จันทอุปฬี, สุรชัย แซ่จึง, วีระชัย โควสุวรรณ
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผู้ป่วยน่าสนใจ: การแพ้อย่างรุนแรงจากการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อในแผนกผู้ป่วยนอกและทบทวนวรรณกรรม
Interesting case anaphylaxis after intra-articular steroid injection in out patient department : Reivew literature
Chingching Foocharoen, Siraphop Suwannaroj
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิกระหว่างข้อตะโพกอักเสบเป็นหนองกับกล้ามเนื้อ Psoas อักเสบเป็นหนอง
Differentiating between Septic Arthritis and Primary Psoas Abscesses : The Clinical Diagnosis.
วีระชัย โคสุวรรณ, ธนิต ฟูเจริญ, วินัย ศิริชาติวาปีม, พลศักดิ์ จิรวิพูลวรรณ
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การผ่าตัดต่อนิ้วมือ
Replantation of Digits
เอกมล ธรรมโรจน์, สุรัตน์ เจียรณ์มงคล, วีระชัย โควสุวรรณ
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
กระดูกเชิงกรานหัก
Pelvic Fractures
PiyawanChatuparisute ( จตุปาริสุทธิ์)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การกดทับเส้นประสาท Supra scapular ที่บริเวณไหล่
Suprascapular Nerve Entrapment Syndrome : A Literature Review and Case Report in Srinagarin Hospital
SurutJianmongkol ( เจียรณ์มงคล), WeerachaiKosuwon ( โควสุวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงในผู้ป่วยมะเร็ง
Hypercalcemia in Melignancy
WinaiSirichativapee ( ศิริชาติวาปี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ทางกายวิภาคของเส้นเอ็น Palmaris longus และเส้นเอ็น Plantaris
Palmaris longus & Plantaris Tendon : Anatomical Variations & Relationship
SurutJianmongkol ( เจียรณ์มงคล), EkamolThumroj ( ธรรมโรจน์), WeerachaiKosuwon ( โควสุวรรณ), KimapornKamanarong ( ขมะณะรงค์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาความแข็งแรงในโครงสร้างของเครื่องยึดตรึงกระดูกนิ้วมือภายนอกที่สามารถปรับความยาวได้แบบใหม่ โดยเปรียบเทียบกับเครื่องยึดตรึงกระดูกนิ้วมือแบบอื่น
Biomechanical Evaluation of Disposable Digital External Fixators (DDEFs):A Comparative Study with New Design.
EkamolThumroj ( ), SurutJianmongkol ( เจียรณ์มงคล), WeerachaiKowsuwon ( โควสุวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ออสเวสทรี ฉบับภาษาไทย ในการประเมินอาการในผู้ป่วยปวดหลัง
Reliability of Thai Version of Oswestry Questionnaire for the Evaluation of Low Back Pain Patients
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เครื่องมือนำเจาะนำร่องกระดูกต้นขาแบบท่อ สำหรับช่วยแกนนำในการผ่าตัดดามกระดูกต้นขา
“Sleeve Awl’’ For Femoral Intramedullary Guide Rod Insertion
TaweechokWisanuyotin ( วิษณุโยธิน), WeerachaiKosuwon ( โควสุวรรณ), WinaiSirichatvapee ( ศิริชาติวาปี), PolasakJeeravipoovarn ( จีระวิพูลวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความน่าเชื่อถือภายในระหว่างบุคคลของการวัดระยะห่างของปุ่มกระดูก coracoid กับกระดูกไหปลาร้าในภาวะ ข้อต่อ Acromioclavicular เคลื่อนหลุด และเสนอการวิธีการวัดแบบใหม่
Intraobserver and Interobserver Reliability of the Measurement of the Coracoclavicular Distance in Acromioclaviclular Dislocation and A new Technique of Measurement
WeerachaiKosuwon ( โควสุวรรณ), WinaiSirichativapee ( ศิริชาติวาปี), ChutSumanont ( สุมานนท์), TavechockVisanuyotin ( วิษณุโยธิน), PolasakJeeravipoolvarn ( จิระวิพูลวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เทคนิค postero-anterior pressure ในผู้ป่วยปวดหลังจากภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวยื่นหรือปลิ้น
Postero-anterior Pressure Technique for Lubar Intervertebral Disc Herniation
RungthipPuntumetakul ( พันธุเมธากุล), UraiwonChatchawan ( ชัชวาลย์), SupapornPhadungkit ( ผดุงกิจ), YodchaiBoonprakop ( บุญประกอบ), JaturatKapittaya ( กันต์พิทยา), PreedaArrayavichanon ( อารยาวิชานนท์), JaruwonChokkanapitak ( โชคคณาพิทักษ์), WoongthisakBoonphongsathin ( บุญผ่องเสถียร), PunneePungsuwon ( ปึงสุวรรณ), JitjaroenChaiyakum ( ไชยาคำ), VollopLoapaiboon ( เหล่าไพบูลย์), SukitSaengnipanthul ( แสงนิพันธ์กูล), Petcharakorn Hanpanich ( หาญพานิชย์), KingpetchWongpichet ( วงศ์พิเชษฐ์), PiromRajatanun ( รชตะนันท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การใช้ลวดตัดเฝือกปูนปลาสเตอร์เปรียบเทียบกับเครื่องตัดเฝือกไฟฟ้าวิธีการใหม่ ปลอดภัยและราคาถูก
Cutting a Plaster of Paris Cast using Twisted Wire Compared with and Electrical saw a safe, new and cheapness Device
WeerachaiKosuwon ( โควสุวรรณ), WinaiSirichativapee ( ศิริชาติวาปี), TweechockVisanuyotin ( วิษณุโยธิน), PolasakJiravipoolvarn ( จิระวิพูลวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประสาทโพสทีเรียอินเตอรอสเชียส กับส่วนหัวของกระดูกปลายแขนท่อนนอก
The Relation of the Posterior Interosseous Nerve to the Proximal Radius
KimapornKhamanarong ( ขมะณะรงค์), TanitPhucharoen ( ฟูเจริญ), WeerachaiKosuwan ( โควสุวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ของค่าความหนาแน่นของกระดูกระหว่าง กระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวกระดูกบริเวณข้อสะโพกและกระดูกท่อนแขนส่วนปลาย
The Correlation of Bone Mineral Densities among the Lumbar Spines, Proximal Femur and Distal Forearm
SuppasinSoontrapa1 ( สุนทราภา), CharoonsakSomboonporn ( สมบูรณ์พร), WoralukSomboonporn ( สมบูรณ์พร), SugreeSoontrapa ( สุนทราภา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการติดผิดรูปของกระดูกไหปลาร้าต่อพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ข้างเดียวกัน
Effect of Malunion of the Clavicle on Motion of Ipsilateral Shoulder
PiyaphutTaotip ( เถาว์ทิพย์), WeerachaiKosuwon ( โควสุวรรณ), WinaiSirichativapee ( ศิริชาติวาปี), Tavechockvisanuyotin ( วิษณุโยธิน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับคอหักและมีอัมพาตร่วมด้วย
A study of the salt-Care Behaviors of Paralyzed Patients with Fractured Cervical Spine
KingpetWongpichet ( วงส์พิเชษฐ), SithipornChantopas ( จันฌทภาส), BovngornsriSridapan ( ศรีดาพันธ์), SajemarsVisedkala ( วิเศษขล), MarisaKrairiksh ( ไกรฤกษ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
วิธีผ่าตัดแบบใหม่ในการยึดตรึงข้อ acromioclavicular หลุด
New Fixtion Technique for Acromioclavicular joint dislocation
WeerachaiKosuwan ( โควสุวรรณ), TavechockVisanuyotin ( วิษณุโยธิน), WinaiSirichativapee ( ศิริชาติวาปี), PolasakJeeravipoolvarn ( จีระวิพูลวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลกดทับ
The Cost of Treating Pressure Ulcers
NalintipTamnanthong ( ตำนานทาง), Werachaikowsuwon ( โควสุวรรณ)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความชุกของการปวดหลังในสตรีหลังคลอด : การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
PREVALENCE OF POSTPARTUM LOW BACK PAIN : ANALYSIS OF THE RISK AND PROTECTIVE FACTORS
WeerachaiKosuwon ( โควสุวรรณ), NalintipTamnamthong ( ตำนานทอง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือในการตรวจ two- point discrimination และ moving two- point discrimination ระหว่างการใช้วงเวียนปลายแหลมและ Disk–criminator
Reliability of the compasses for measuring two-point discrimination and moving two-point discrimination test compared with the Disk-criminator
RuengwatePipatyaokul ( พิพัฒน์เยาว์กุล), SurutJianmongkol ( เจียรณ์มงคล), WeerachaiKowsuwon ( โควสุวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การรักษาข้อ acromioclavicular เคลื่อนหลุดโดยวิธีดึงจัดกระดูกเข้าที่ และยึดตรึงข้อโดยใช้เข็มแทงผ่านผิวหนัง แล้วให้บริการข้อโดยผู้ป่วยขยับข้อด้วยตัวเอง
Closed reduction and percutaneous pinning. Of the acute acromioclavicular separation.
PolasakJeeravipoolwarn ( จีระวิพูลวรรณ), WinaiSirichativapee ( ศิริชาติวาปี)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
กระดูกหักชนิดเปิดกับอุบัติเหตุภัยจากรถจักรยานยาน
POEN FRACTURE AND MOTORCYCLE ACCIDENT
Soontrapa S. ( สุนทราภา), MahakkanukrauhC. ( มหรรฆานุเคราะห์), Chakitpinyo . S ( ไชกิจภิญโญ), Tassanawipas A. ( ทรรศนวิภาส)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมฤทธิ์ผลของครีมสมุนไพรไพล (ไพลจีซาล) ในการรักษาข้อเท้าแพลง
Efficacy of Zingiber cassumunar ROXB. (Plygesal) in the Treatment of Ankle sprain
Wiroon Loupattarakasem ( เหล่าภัทรเกษม), WeerachaiKowsuwon ( โควสุวรรณ), PesamaiLaupattarakasem ( เหล่าภัทรเกษม), Wichai Eungpinitpong ( อึงพินิจพงศ์)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ข้อตะโพกอักเสบ เป็นหนองในเด็ก
Septic arthritis of the hip in children
Mahakkanukrauh C ( มหรรฆานุเคราะห์), Chaikitpinyo S ( ไชกิจภิญโญ), Soontrapa S ( สุนทราภา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนเอวด้วยวิธี epidural steroid injection.
Rusults of epidural steroids injection in patients with Lumbosciatic pain.
ChanintrMahakkanukrauh ( มหรรฆานุเคราะห์), SakdaChaikitpinyo ( ไชกิจภิญโญ), SuppasinSoontrapa ( สุนทราภา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการรัดเพื่อห้ามเลือด
Effect of tourniquet
วินัย ศิริชาติวาปี
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตในผู้ป่วย วัณโรคกระดูกสันหลัง
The risk of paralysis in vertebral tuberculosis
ChanintrMahakkanukrauh ( มหรรฆานุเคราะห์), SuppasinSoontrapa ( สุนทราภา), SakdaChaikitpinyo ( ไชกิจภิญโญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปรียบเทียบต้นทุนที่แท้จริงของกระบอกฉีดยาชนิดแก้วกับชนิดพลาสติก
THE TRUE COST OF RECYCLE SYRINGE COMPARED WITH DISPOSABLE SYRINGE AT SRINAGARIND HOSPITAL
WeerachaiKosuwon ( โควสุวรรณ), PensriKosuwon ( โควสุวรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ออร์โทปิดิกส์
Computer Assisted Instruction in Orthopaedic Subjects
SakdaChaikitpinyo ( ไชกิจภิญโญ), SuppasinSootrapa ( สุนทราภา), ChanintrMachakkanukrauh ( มหรรฆานุเคราะห์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์
Self directed learning using computer assisted instruction in topic of Orthopedic trauma
SakdaChaikitpinyo ( ไชกิจภิญโญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
สกรูทางออร์โธปิดิกส์
Orthopedic Screws
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
โรคกระดูกพรุน : ภาวะคุกคามผู้สูงอายุ
Osteoporosis : Complicated Problems of the Elderly
Sritian Trisirirat ( ตรีศิริรัตน์)
[ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การตรวจสอบคุณภาพการบันทึกความปวดหลังผ่าตัดเป็นสัญญาณชีพที่ห้าในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
Pain Score Recording as the Fifth Vital Sign Experience at Orthopedic Surgical Wards, Srinagarind Hospital
PaneePongchapoa ( พงษ์จะโปะ), KhochakronPalachewa ( พลาชีวะ), Sagheemas ( ศจีมาส), SunanthaPanginda ( แผ่นจินดา), NongyaoReawsa ( เร็วสา), SomboonThienthong ( เทียนทอง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความแม่นยำของการตรวจอัด-หมุนข้อเข่าเพื่อวินิจฉัยหมอนรองกระดูกข้อเข่าฉีกขาด
Diagnostic Accuracy of Knee Compression-Rotation Test for the Detection of Meniscal Tears
SurachaiSae-Jung ( แซ่จึง), ThanathepBenjasil ( เบญจศีล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการประเมินการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และแนวทางการปรับปรุงวิธีการรักษากระดูกต้นขาหักช่วงกลาง
Trauma audit in Srinagarind Hospital: improvement strategies for the treatment of mid-shaft femoral fractures.
PiyawanChatuparisute ( จตุปาริสุทธิ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความน่าเชื่อถือของการวัดค่าความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง calcaneal quantitative ultrasound
The Reliability of Calcaneal Quantitative Ultrasound in the Measurement of Bone Mineral Density
SuppasinSoontrapa ( สุนทราภา), SukreeSoontrapa ( สุนทราภา), SakdaChaikitpinyo ( ไชกิจภิญโญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การทดสอบการใช้ KKOS scoring system ในการคัดกรองโรคกระดูกพรุนในสตรีไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
Validation of the KKOS scoring system for Screening of Osteoporosis in Thai Elderly Woman aged 60 years and older
AkomPrommahachai ( พรมมหาไชย), SuppasinSoontrapa ( สุนทราภา), SakdaChaikitpinyo ( ไชกิจภิญโญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาความแม่นยำระยะสั้นของเครื่อง calcaneal quantitative ultrasound (Achilles Express) ในการตรวจโรคกระดูกพรุน
The Study of Short –Term Precision of Calcaneal Quantitative Ultrasound (Achilles Express)
SittichaiThanumpai ( ธัญอำไพ), Suppasin Soontrapa ( สุนทราภา), Sakda Chaikitpinyo ( ไชกิจภิญโญ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการปรับตัวของผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
The Relationship Between Stimuli and Adaptation of Patients with Total Knee Arthroplasty
ApiradaSoison ( สร้อยสน), SuchitraLimumnoilap ( ลิ้มอำนวยลาภ )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปรียบเทียบผลการรักษาของวิธีใช้เส้นเอ็นสะบ้ากับวิธีใช้เส้นเอ็นแฮมสตริงสองมัด ในการผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้องส่องข้อ
Clinical Outcomes of Arthroscopically Assisted Bone-patellar Tendon-bone Versus Double-Bundle Hamstrings ACL Reconstruction
ThavatchaiTiamklang ( เทียมกลาง), Pakorn Narakol ( นาระคล), Sermsak Sumanont ( สุมานนท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การจี้ไฟฟ้ารอบกระดูกสะบ้าในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า:การทดลองเชิงสุ่ม
Patellar rim electrocautery reduce anterior knee pain after total knee arthroplasty; A randomized controlled trial
MongkonLuechoowong ( ลือชูวงศ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความเที่ยงการประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะจากผนังและประสิทธิภาพของผลการประเมินในการระบุความบกพร่องของความทนทานในการทำงาน
Validity of Kyphosis Measure Using the Occiput-Wall Distance and Effectiveness of Outcomes on the Identification of Impairments on Functional Endurance
SawitreeWongsa ( วงษ์ษา), PipatanaAmatachaya ( อมตฉายา), JeamjitSaengsuwan ( แสงสุวรรณ), ThiwapornThaweewannakij ( ทวีวรรณกิจ), SugalyaAmatachaya ( อมตฉายา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก หนึ่งปีภายหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล
Health-Related Quality of Life of the Thai Hip Fracture Patients after the One Year of Post-Hospital Discharge
AnanUdombhornprabha ( อุดมพรประภา), JariyaBoonhong ( บุญหงษ์), Tawechai Tejpongvorachai ( เตชะพงศ์วรชัย)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับวิตามินดีในกระแสเลือดและกำลังของกล้ามเนื้อในบุรุษสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น
The Association between Serum Vitamin D and Muscle Strength in Elderly Males Living in the Urban Area of Khon Kaen Province
SomsakSujaritbudhungkoon ( สุจริตพุทธังกูร), SukreeSoontrapa ( สุนทราภา), SuppasinSoontrapa ( สุนทราภา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การกลับเป็นซ้ำของภาวะเท้าเขย่งในเด็กสมองพิการหลังได้รับการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์เมื่อติดตามผลระยะยาว
Recurrence of Equinus Deformity in Cerebral Palsy Children after Orthopaedics Surgery, Long Term Follow-Up Study
KitiwanVipulakorn ( วิปุลากร), SudlahPrichanond ( ปรีชานนท์), SamerduenKharnwan ( คามวัลย์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุ และกระดูกในโรคไตเรื้อรัง
Mineral and Bone Disorder in Chronic Kidney Disease
Sinthwisuth Sutheechai ( สุธีชัย), PatcharapornSudchada ( สุดชาฎา)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความแปรปรวนด้านกายวิภาคของ Perforating branch ของหลอดเลือดแดง Profunda femoris เมื่อเทียบกับความยาวกระดูกต้นขา Femur ในคนไทย
Anatomical Variants of the Perforating Branch of the Profunda Femoris Artery Compare with Femur Length in Thais
WanchaiSatainkijkanchai ( เสถียรกิจการชัย), TaweechokWisanuyotin ( วิษณุโยธิน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการสูญเสียเลือดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมระหว่างการหนีบท่อระบายเลือด1ชั่วโมงและการไม่หนีบท่อระบายเลือด
Comparison between 1-Hour Clamping Drainage and Nonclamping Drainage after Total Knee Arthroplasty
ChaipondTeekhasaenee ( ทีฆเสนีย์), WeerachaiKosuwon ( โควสุวรรณ)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและความเครียดจากการทำงานของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Musculoskeletal Disorders and Work Stress among Emergency Nurses at the Regional Hospitals in the Northeast of Thailand
Rodjakorn Luemongkol ( ลือมงคล), Sunisa Chaiklieng ( ชายเกลี้ยง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเก็บเอ็นเซมิเท็นดิโนซัส และเจาะท่อเพื่อร้อยเอ็นในการสร้างซ่อมเอ็นไขว้หน้าผ่านกล้องส่องข้อด้วยแผลเดียว
The One-Incision Technique for Harvesting Semitendinosus Tendon and Graft Tunneling in Arthroscopic Assisted Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
Pakorn Narakol ( นาระคล), WinaiSirichatvapee ( ศิริชาติวาปี), Kowit Chaisiwamongkol ( ไชยศิวามงคล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลของการใช้การจัดกระดูกโดยวิธีมณีเวชร่วมรักษาภาวะการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือโดยวิธีอนุรักษ์
Outcome of Maneevej Adjuvant in Carpal Tunnel Syndrome Conservative Treatment
Pakorn Narakol ( นาระคล), Thawatchai Tiemklang ( เทียมกลาง)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
เทคนิคการระงับปวดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Techniques for Postoperative Pain Management After Total Knee Arthroplasty in Srinagarind Hospital
Kriangkrai ( เกรียงไกร ), Prachanat Promsena ( พรมเสนา), Malinee Wongswadiwat ( วงศ์สวัสดิวัฒน์), Yuwadee Huntula ( หันตุลา), Aumjit Wittayapiroj ( วิทยาไพโรจน์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การวิ่งทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมจริงหรือไม่
Does Running Cause Knee Osteoarthritis?
Patcharin Chanapa ( ชนะพาห์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดร้าวลงขาด้วยวิธีการฉีดยาสเตียรอยด์เหนือเยื่อดูราบริเวณรากประสาทไขสันหลัง
Clinical Outcome of Transforaminal Epidural Steroid Injection for Sciatica Pain
Urawit Piyapromdee ( ปิยะพรมดี)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Needs in End of Life Care of Surgical and Orthopedic Patients
Tharinee Phetcharat ( เพชรรัตน์), Kanokarn Kongpitee ( กองพิธี ), Daranee Sansuktawee ( แสนสุขทวี), Shasithon Duangmun ( ดวงมั่น), Ratree Phromloungsri ( พรหมหลวงศรี), Suangkana Supanpasuch ( สุพรรณเภสัช), Palakorn Surakulprapa ( สุรกุลประภา), Winai Sirichativapee ( ศิริชาติวาปี), Sirimart Piyawattanapong ( ปิยะวัฒนพงศ์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการระงับปวดหลังผ่าตัดของการฉีดยาชา bupivacaine ครั้งเดียวที่แผลผ่าตัดกระดูกปลูกถ่ายเชิงกรานในการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังระดับคอด้านหน้า
Post-operative Analgesic Efficacy of Single Injection of Bupivacaine on Iliac Crest Bone Harvesting Donor Site after Anterior Cervical Spine Fusion
Aumjit Wittayapairoj ( วิทยาไพโรจน์), Kittipong Wittayapairoj ( วิทยาไพโรจน์), Kriangkrai Wittayapairoj ( วิทยาไพโรจน์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ตำแหน่งที่เหมาะสมในการใส่สกรูบริเวณกะโหลกศีรษะส่วนท้ายทอย: วิเคราะห์ความหนาของกระดูกโดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
The Optimal Region for Occipital Screw Placement: Computed Tomography Analysis of Occipital Bone Thickness
SarutJongkittanakul ( จงกิจธนกุล), Panin Anilabol ( อนิลบล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการรักษา Transscaphoid Perilunate Fracture-Dislocation โดยการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกผ่านบาดแผลขนาดเล็ก;รายงานผู้ป่วยจำนวน 10 ราย
The Outcome of Percutaneous Fixation of Transscaphoid Perilunate Fracture-Dislocation: A Series of 10 Cases
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ผลการระงับปวดหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าระหว่างยา 3 สูตรสำหรับเทคนิคฉีดยารอบเนื้อเยื่อเข่า
Analgesic Effect among Three Drug Regimens for Local Infiltration Analgesia after Total Knee Arthroplasty
AumjitWittayapairoj ( วิทยาไพโรจน์), PaphatsaraPhuangpraphan ( พวงประพันธ์), Malinee Wongswadiwat ( วงศ์สวัสดิวัฒน์), YuwadeeHuntula ( หันตุลา), Kriangkrai Wittayapairoj ( วิทยาไพโรจน์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การเปรียบเทียบผลลัพธ์ย้อนหลังในการรักษากระดูกหน้าเเข้งส่วนต้นหักเข้าข้อเข่าเเบบไม่เคลื่อน รักษาด้วยการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกด้วยแผ่นโลหะ เเละวิธีรักษาเเบบอนุรักษ์
Conservative Treatment vs Internal Fixation in Non-displaced Tibial Plateau Fracture; Retrospective Cohort Study
NaruepolRuangsillapanan ( เรืองศิลปานันต์), Urawit Piyapromdee ( ปิยะพรมดี), Wasit Panoinont ( ปาน้อยนนท์)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ความถูกต้องของคู่มือการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าเข่าของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
The Validity of Pre- and Post-Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Surgery Manual of Srinagarind Hospital
PunyawatApiwatanakul ( อภิวัฒนกุล), ThavatchaiSuvarnnato ( สุวรรณโท), ArtitBoonrod ( บุญรอด), SermsakSumanont ( สุมานนท์), PajeemasKittipanya-ngam ( กิตติปัญญางาม)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
ประสิทธิผลของการพัฒนาการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพในผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก
Effectiveness of Multidisciplinary Care Development in Geriatric Hip Fractures
ThamrongsakKongmun ( คงมั่น )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อรอบข้อเทียมในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมและแนวทางปฏิบัติเพื่อสืบค้นโรคติดเชื้อรอบข้อเทียมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Diagnosis in Periprosthetic Joint Infection and Clinical Practice Guideline for Periprosthetic Joint Infection in Srinagarind Hospital
WitchapornWitayakom ( วิทยาคม), RitApinyankul ( อภิญญาณกุล), KamolsakSukhonthamarn ( สุคนธมาน)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังในระยะฟื้นฟู
Nursing Care for Prevention Complications of Patient with Spine and Spinal Cord Injuries in Rehabilitation Phase
PatchareeButsankot ( บุตรแสนโคตร), Juthamas Kongklang ( คงกลาง )
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บมีแผลเปิดบริเวณมือและมีเส้นเลือดบาดเจ็บในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Clinical Practice Guidelines for Traumatic Vascular Injury of Hand in Srinagarind Hospital
Chaiyos Vinitpairot ( วินิจไพโรจน์), NakarinNimpisut ( นิ่มพิศุทธิ์), SettaponWattanakamolchai ( วัฒนากมลชัย), TalaThammaroj ( ธรรมโรจน์), SurutJianmongkol ( เจียรณ์มงคล)
[ Abstract ] [ Full text ] [ Pdf ]
....................................................................................................................................................................................
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0