Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

The Behavior of Agricultural Pesticide Users at Tawnnau Village, Khon Kaen, Thailand

พฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Settheetham, D (ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม) 1, Ishida, W (วรรณภา อิชิดะ) 2
หลักการและเหตุผล : ประเทศไทยมีปริมาณการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรเพิ่มขึ้น  ข้อมูลการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชในระหว่างปี พ.ศ. 2536-2538 มีปริมาณ 29,217 31,774  และ 38,143 ตัน ตามลำดับ ชนิดของสารกำจัดศัตรูพืชที่มีการใช้มาก ได้แก่สารกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต และสารกำจัดวัชพืชพาราควอท และสาเหตุการเจ็บป่วยร้อยละ 56.98, 13.31 ละ12.01 เกิดจากสารกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต สารกำจัดวัชพืชและสารกลุ่มคาร์บาเมต ตามลำดับ จากรายงานของกองระบาดวิทยา จำนวนผู้ป่วยโรคแพ้พิษจากสารกำจัดศัตรูพืชระหว่างปี พ.ศ. 2538-2541 มีอัตราป่วย 5.71, 5.25, 5.24 และ 7.16  ต่อประชากรแสนคน พัชรี แสนจันทร์ ศึกษาพบว่าเกษตรกรบางส่วนขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้ การเก็บ และการทำลายสารกำจัดศัตรูพืชแต่ผู้ที่มีความรู้ในระดับดีกลับไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น  ผสมสารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปนเปื้อนในเหล่งน้ำ  ดิน  อากาศ และสะสมในห่วงโซ่อาหารยังทำให้แมลงสร้างความต้านทาน
 บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีการปลูกพืชผักตลอดทั้งปี และมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดการศึกษาพฤติกรรมการใช้ การจัดเก็บ และการกำจัดสารเคมี กำจัดศัตรูพืชของชาวบ้านเต่านอ จะทำให้ทราบวิธีการป้องกันตนเองของเกษตรกร วิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และประเด็นผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปวางแฟนแก้ไขต่อไป ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านเต่านอ ต. ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้ การจัดเก็บ และการกำจัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
                 2. ศึกษาพฤติกรรมของเกษตรกรในการป้องกันตนเอง อันตรายที่ได้รับและการดูแลสุขภาพ เนื่องจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ระเบียบวิธีวิจัย : การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive Research)
ประชากร :  ครัวเรือนเกษตรกรบ้านเต่านอ มีจำนวนทั้งสิ้น 173 หลังคาเรือน ทำการสุ่มตัวอย่างศึกษา 77 หลังคาเรือน เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน-ตุลาคม 2543
เครื่องมือในการวิจัย : แบบสัมภาษณ์เรื่องพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรบ้านเต่านอ
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ การจัดเก็บ และการกำจัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมของเกษตรกรในการป้องกันตนเองอันตรายที่ได้รับ และการดูแลสุขภาพเนื่องจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ผลการวิจัย :
 1. ด้านพฤติกรรมการใช้ การจัดเก็บ และการกำจัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พบว่าเกษตรกรบ้านเต่านอใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ทั้งหมดมีฉลากแต่ปฏิบัติในเรื่องการอ่านฉลากไม่ถูกต้อง เลือกซื้อสารเคมีเพราะเคยใช้แล้วได้ผล และเพื่อนบ้านแนะนำคิดเป็นร้อยละ 59.7 และ 37.7 ตามลำดับ มีการใช้สารเคมีบ่อย ๆ ๆสปัดาห์ละ 2-3 ครั้ง ถึงร้อยละ 42.8 เวลาในการฉีดพ่นสารเคมีตอนเช้าคิดเป็นร้อยละ 63.6  ผสมสารเคมีโดยใช้ไม้คน และผสมในถังฉีดพ่น ร้อยละ 53.2 และ 46.8 ตามลำดับ เก็บสารเคมีไว้พ้นมือเด็ก (มีที่เก็บเฉพาะ) ร้อยละ 42.9 การกำจัดภาชนะใส่สารเคมีที่ใช้หมดแล้วจะนำกลับมาใช้ประโยชน์(นำมาบรรจุของใช้ อาหาร น้ำใช้ ข้าวเปลือก เมล็ดพืช) ร้อยละ 37.6
 2. ด้านพฤติกรรมของเกษตรกรในการป้องกันตนเอง อันตรายที่ได้รับ และการดูแลสุขภาพเนื่องจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชพบกว่าเกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีโดยยืนอยู่เหนือลมร้อยละ 80.5  การแต่งกายขณะฉีดพ่นสารเคมีจะสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองแต่ละชนิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูง แต่ใส่อุปกรณ์ครบชุดมีเปอร์เซ็นต์ เมื่อสารเคมีหกลดเสื้อผ้า /  ผิวหนังจะล้างด้วยน้ำสะอาดร้อยละ 64.9 เมื่อพ่นสารเคมีแล้วจะชำระร่างกายทันทีร้อยละ 87.0 เกษตรกรเคยได้รับความรู้ร้อยละ 64.9 จากเจ้าหน้าที่ของรัฐร้อยละ 36.0 สมาชิกในครอบครัวเคยได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้อยละ 26.0 (โดยมีอาการอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ตาลาย ปวดแสบปวดร้อนผิวหนัง และมีผื่นคัน เป็นต้น) โดยได้รับสารเคมีทางปากร้อยละ85.0 เมื่อมีอาการเกิดพิษจะนอน / พักผ่อนร้อยละ 100.0
สรุป : เกษตรกรบ้านเต่านอส่วนใหญ่ใช้สารกำจัดวัชพืชซื้อสารเคมีที่มีฉลาก พฤติกรรมการอ่านฉลากและการเลือกซื้อสารเคมีที่ไม่ถูกต้อง ใช้สารเคมีค่อนข้างบ่อยครั้งวิธีผสมสารเคมีที่ถูกต้องจัดเก็บสารเคมีและกำจัดภาชนะใส่สารเคมีไม่เหมาะสม / ไม่ถูกต้องเกษตรกรมีจำนวนน้อยคนที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายครบชุดส่วนใหญ่ปฏิบัติตนถูกต้องในขณะและหลังพ่นสารเคมี ส่วนใหญ่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับสารเคมี แต่มีส่วนน้อยที่เคยได้รับอันตรายโดยได้รับสารเคมีเข้าไปทางการกิน และได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้อต้นหลายๆวิธี

Background : During 1993-1995, Thailand has been increasingly imported to pesticides in agriculture (29,217 31,774 and 38,143 metric ton, respectively). The king of pesticides are applied including organophoshate group, carbamate group and paraquart fungicide, respectively. Pesticide poisoning were organophosphate group (12.01). The Epidemiological Reported (1998)  reported pesticide poisoning between 1995-1998 had morbidity 5.71, 5.25, 5.24 and 7.16 per 100,000 persons. Sangan P., studied the problems of pesticide usage, including knowledge and understand, storage and pesticide disposal. However, they had knowledge but incorrect practice, such as mixed many pesticides. Incorrect behavior of pesticide is hazardous for environmetal, including contaminated water source, soil, air and accumulated in food chain and make insect increasing resistance
 Vegetables are grown for sale all year long at Tawnnau Village. Many pesticides are applied to eradicate insects, weeds fungi and nematodes. To study usage, storage and disposal of pesticides for find the methods agriculturists use to protect themselves, treat exposed persons and to assist authorities to problem-solving planning.
Objectives : To study usage, storage and disposal of pesticides and the methods agriculturists use to protect themselves from hazards and exposure.
Methodology : This was a descriptive study done between June and October, 2000. families (77) were randomly selected for interviews from among 173 families. The results of the interviews were recorded on a questionnaire and descriptive statistics generated, including frequencies, percentages and means.
Results : Most of agriculturists used herbicides (49.3 %), but did so without carefully reading directions. The pesticides were chosen because of previous successes in usage (59.7 %) or a neighbor’s suggestion (37.7 %). Pesticides were used 2-3 times / week (42.8 % of the time) and then usually (63.6 % ) sprayed in  the morning. Pesticides were usually mixed with a stick (53.2 %) in a tank (46.8 %). Pesticides were kept away from children in specific storage (42.9 %), but the utensils, used for its preparation, were reused (37.6 %). Most agriculturists (80.5 %) sprayed pesticides into the open air. Few put on any protective gear. When users had accidental contact with pesticides 64.9 % washed. Most (87.0 %) users bathed completely after using pesticides. Most (64.9 %) had some knowledge of pesticides and some from authorities (36.0 %). Some (26.0 %) experienced severe symptoms from exposure including weakness, vertigo, distortions of vision, burning sensation or an allergenic reaction. However severe reactions occured when pesticides were inadvertently ingested (85.0 %). Treatment was usually sleep or rest.
Conclusion : Most Tawnnau agriculturists used labeled chemical herbicides, however, little attention was paid to the labeling. Pesticide mixing was suitable, but storage and disposal of utensils was not. Few users put on complete protective gear. There was a general interest in proving knowledge and use of pesticides. Some experienced severe exposure but sought only local remedies.

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Subacute Toxicity of Ethanol on the Function of Male Rat Reproductive Tract (พิษกึ่งเฉียบพลันของเอธานอลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้)
 
Effects of alcoholic injection into the liver in rats as animal model (ผลของการฉีดแอลกอฮอล์เข้าตับหนู : การทดลอง)
 
HAIR LEAD CONTENT IN CAR RADIATOR REPAIRERS AND PRINTING SHOP WORKERS IN KHON KAEN, THAILAND (สารตะกั่วในเส้นผมของช่างบัดกรีซ่อมหม้อน้ำรถยนต์และคนงานในโรงพิมพ์ในจังหวัดขอนแก่น)
 
Prevalence and Risk Factors of Lithium Toxicity at Srinagarind Hospital (ความชุกและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดพิษของลิเทียม ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Toxicology
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0