Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Nutritional Status Evaluation in Surgical and Orthopedics Patients, Srinagarind Hospital: 3B ward

การประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยใน แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์: หอผู้ป่วย 3ข

Jitaree Tantiyasawatdikul (จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล) 1, Bantita Jadnok (บัณฑิตา จาดนอก) 2, Sarunya Tijana (ศรัญญา ติจะนา) 3, Tarinee Phetcharat (ธารินี เพชรรัตน์) 4
หลักการและวัตถุประสงค์ : การประเมินภาวะโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด ช่วยส่งเสริมการหายของแผล ระบบภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื้อ ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษา การคัดกรองภาวะโภชนาการของผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ (3) จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางการรักษาพยาบาลของทีมสหวิชาชีพ

วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย เพื่อประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยหอป่วย 3ข แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ ในปี พ.ศ. 2557-2558 จำนวน 86 ราย โดยใช้ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบคัดกรองภาวะโภชนาการ และ 3) แบบประเมินภาวะโภชนาการซึ่งประกอบด้วย เส้นรอบกึ่งกลางแขน (Mid-Arm Circumference; MAC) ความหนาไขมันใต้ผิวหนัง (Triceps Skin Fold Thickness; TSF) และความหนากล้ามเนื้อใต้วงแขน (Mid-Arm Muscle Circumference; MAMC) และ4) ผลการตรวจระดับลิมโฟไซต์ และรายงานข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 ราย อายุระหว่าง 22 -81 ปี  อายุเฉลี่ย 52.59 ปี ส่วนใหญ่สถานะภาพสมรสร้อยละ 90.70 เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.81 รับประทานอาหารธรรมดาร้อยละ 70.93 และ ไม่มีปัญหาช่องปากร้อยละ 87.21 จากการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะทุพโภชนาการคิดเป็นร้อยละ 12.79 ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 45.45 รองลงมาเป็นโรคมะเร็ง ร้อยละ 36.36  ผลการประเมินภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยในด้านความหนาไขมันใต้ผิวหนัง (TSF)  ความหนากล้ามเนื้อใต้วงแขน (MAMC) และระดับลิมโฟไซต์ พบว่ามีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงระดับรุนแรงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 36.36, 9.09  และ 36.36 ตามลำดับ

สรุป:  ผลการศึกษาการประเมินภาวะโภชนาการในหอผู้ป่วย3ข แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์พบมีภาวะทุพโภชนาการสูงโดยเฉพาะผู้ป่วย ในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งโดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากและการรับประทานอาหาร

Background and objectives: Nutritional status evaluation are important factors  before, during, and after operation, which could improve wound healing, increase immune system, reduce infection, reduce length of stay in hospital, and reduce the cost of hospitalization. Screening of nutritional status of patients in surgical and orthopedics department (3B ward) could become the database for developing the guideline for treatment of interdisciplinary team.

Method: This was a descriptive study, to evaluate the nutritional status of 86 patients admitted in 3B ward during 2014-2015.The instruments used in this study consisted of 1) questionnaires of personal data 2) screening assessment of nutrition status 3) questionnaires of nutrition assessment including Mid-Arm Circumference (MAC), Triceps Skin Fold Thick (TSF), Mid-Arm Muscle Circumference (MAMC), and total lymphocyte. All data was reported as frequency, mean, and percentage.

 Results: 86 patients were recruited with aged range between 22-81 years old, mean age of 52.9 years old. 90.70% of patients were married and 55.81% of patients were female. Patients took regular diet and had no problem of oral cavity 70.93% and 87.21%, respectively. The results found that 12.79 % of patients had high risk of malnutrition, which identified as cardiovascular disease and cancer of 45.45% and 36.36%, respectively. The patients had high risks of malnutrition in terms of Triceps Skin Fold Thick (TSF), Mid-Arm Muscle Circumference (MAMC), and total lymphocytes assessment at 36.36%, 9.09%, and 36.36%, respectively.

Conclusion: Screening nutritional status in surgical 3B ward was found to have high risk of malnutrition, particularly patients with cardiovascular diseases and cancers. However, there was no problem of nutrition status for patients with oral cavity and eating.

 

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Obesity and Insulin Resistance in Adolescents (ภาวะอ้วนเกินและภาวะดื้อต่ออินซูลินในวัยรุ่น)
 
Efficacy of Monopolar Radiofrequency Device on Cellulite Treatment (การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาเซลลูไลท์ด้วยเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุแบบขั้วเดียว )
 
E - san Food Consumption of Elderly Patients with Bone and Joint Fracture Conditions in Udon Thani Hospital, Udon Thani Province (การบริโภคอาหารอีสานของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักในโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี)
 
Effect of Health Education Program in Childhood Prevention of Hand Foot Mouth Disease by the Application of Health Belief Model and Social Support of Caregivers and Child’s Parents in Child Care Center at Muang District, Khon Kaen Province (ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Health Policy
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0