Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Health Promotion behaviors of Elderly Living in an Urban Community of Khon Kaen Province

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอาศัยในชุมชนชานเมือง จังหวัดขอนแก่น

Amornrat Ratanasiri (อมรรัตน์ รัตนสิริ) 1, Bangonsri Jindawong (บังอรศรี จินดาวงค์) 2, Pairin Natiboot (ไพรินทร์ เนธิบุตร) 3, Lamduan Watchanapan (ลำดวน วัชนะปาน) 4, Chanakarn Junthakhun (ชนกานต์ จันทะคุณ) 5, Cholatip Supapinij (ชลทิพย์ สุภาพินิจ) 6, Piyathida Kuhirunyaratn (ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์) 7
หลักการและวัตถุประสงค์: พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อายุยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสัดส่วนของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตชานเมือง จังหวัดขอนแก่น วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ประชากรศึกษาคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น คำนวณขนาดตัวอย่างได้จำนวน 604 ราย และสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปและแบบประเมินแบบแผนการส่งเสริมสุขภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยความเชื่อมั่น = 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ ช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ Odds ratio ผลการศึกษา: ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 60-79 ปี สถานภาพสมรสคู่ สัดส่วนของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 59.74 (95%CI 55.60-63.79) เมื่อพิจารณาตามมิติของการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ด้านจิตวิญญาณมีคะแนนเฉลี่ยสูง (× = 3.17, SD = 0.58) ขณะที่มิติด้านการทำกิจกรรมออกกำลังกายและความรับผิดชอบสุขภาพมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยตามลำดับ (× = 2.48, SD = 0.70), (× = 2.72, SD = 0.54) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 ได้แก่ การมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผ่านสื่อหอกระจายข่าว โทรทัศน์ และวิทยุ สรุป: พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 50 มีความเหมาะสม ควรพัฒนาโปรแกรมพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมออกกำลังกายและความรับผิดชอบสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลร่วมกับกิจกรรมเยี่ยมบ้าน การฝึกอบรมตลอดจนการให้สุขศึกษาผ่านทางสื่อต่างๆ ในชุมชน Background and Objective: Health promotion behavior is an important factor improves long life and achieved the better quality of life in old age. This study aimed to determine the proportion of proper health promotion behavior and related factors among urban elderly in Khon Kaen province. Methods: A descriptive study was conducted. The study population was elderly who 60 and over living in the responsible areas of Ban Ped health promotion hospital. Sample size calculation was based on simple random sampling required 604 samples. The study tool was questionnaire which divided into 2 parts: general information and Health Promotion Life Style with Alpha Cronbach 0.92. The statistics used were frequency percentage mean SD Chi-square 95%CI and Odds Ratio. Results: Most of elderly were female and age 60-79 year old. This study found the proportion of proper health promotion behavior among the elderly was 59.74 % (95%CI 55.60-63.79). In term of health promotion dimension, the highest mean score was the spiritual health behaviors (mean 3.17 SD 0.58), the lowest mean score was physical activities and health responsibility, (x = 2.48, SD = 0.70, x = 2.72, SD = 0.54). Factors related proper health promotion behaviors were having a caregiver, home visit by health care professional, health promotion trained, received health promotion education via community broadcasting tower, television and radio (p<0.05). Conclusion: Haft of the elderly having proper health promotion behaviors. Health promotion behaviors development program in term of physical activities and health responsibility among the elderly by co-operating with the family caregiver, health care professional home visit through health education by community media recommended. . . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Genomic structure and expression analysis of the spastic paraplegia gene, SPG7
 
The problems of seeking continuous medical care of patients with paralysis in Nonmuang village T.sila A.muang Khon Kaen (ปัญหาการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยอัมพาต ณ หมู่บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
 
Health Service Utilization of the Patients under the Social Security Scheme, Newly Registered in 2004 at Srinagarind Hospital (การใช้บริการของผู้ป่วยประกันสังคมรายใหม่ สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปี 2547)
 
Knowledge and behavior of Khon Kaen University student for ear picking (ความรู้และพฤติกรรมในการแคะหูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Community Medicine
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0