Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Surgical Management of Laryngo-tracheo-esophageal Cleft : the First 2 Cases Experience at Srinagarind Hospital

แนวทางการรักษาทางศัลยศาสตร์ laryngo-tracheo-esophageal cleft : รายงานผู้ป่วย 2 รายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

Monthon Mekanantawat (มณฑล เมฆอนันต์ธวัช) 1, Suchat Areemit (สุชาติ อารีมิตร) 2, Suthee Kraitrakul (สุธี ไกรตระกูล) 3
หลักการและเหตุผล  :  Laryngo-tracheo-esophageal cleft (LTEC) เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดที่พบได้น้อยมาก มีสาเหตุจากการเชื่อมต่อของวงกระดูกอ่อน cricoid ทางด้านหลังล้มเหลว ร่วมกับการเจริญของแผ่นกั้นระหว่างหลอดลมและหลอดอาหารไม่สมบูรณ์ หากมีความผิดปกติมากจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการไอ สำลักเมื่อดูดนม และมีภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบเขียว หรือหยุดหายใจชั่วขณะ และที่สำคัญคือปอดอักเสบจากการสำลักซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต การระลึกถึงความผิดปกตินี้เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยจะนำไปสู่แนวทางการวินิจฉัยได้รวดเร็ว อันเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ การรักษาหลักคือการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติ รายงานผู้ป่วย LTEC ทั้ง 2 รายนี้น่าจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์คุ้นเคยกับลักษณะทางคลินิก และแนวทางการรักษาทางศัลยศาสตร์

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานผู้ป่วยภาวะ LTEC จำนวน 2 ราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ด้านอาการทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาเบื้องต้น และการผ่าตัด

 

รูปแบบการศึกษา : การศึกษาเชิงพรรณาในระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2548 ถึง 31 กรกฎาคม 2549

 

ผลการศึกษา : ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เป็นผู้ป่วย LTEC ที่พบครั้งแรกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่มารับการรักษาห่างกัน 5 เดือน มีอาการคล้ายคลึงกัน คือ หายใจลำบาก มีอาการเขียว และปอดอักเสบจากการสำลัก ผู้ป่วยรายแรกเป็นทารกเพศชาย คลอดปกติ APGAR score 8,9,10  น้ำหนักแรกคลอด 1800 กรัม อายุครรภ์ 42 สัปดาห์ มีอาการหอบเขียวหลังคลอด 1 ชั่วโมง พบความผิดปกติขณะใส่ท่อช่วยหายใจ ต้องใส่ท่อ 2 ท่อจึงจะสามารถช่วยหายใจได้ ได้รับการตรวจ direct laryngoscopy และ bronchoscopy พบความผิดปกติระดับ 4 คือ มี cleft จาก arythenoid ถึงแขนงหลอดลม และเกิดภาวะแทรกซ้อนจากปอดอักเสบจากการสำลัก ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการใส่ท่อ gastrostomy เพื่อป้องกัน gastroesophageal reflux แต่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์จึงต้องผ่าตัดทำ esophageal ligation และใส่ท่อ jejunostomy สำหรับให้อาหาร เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์มีน้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัมจึงจะผ่าตัดแก้ไข LTEC ระหว่างการรักษามีอาการปอดอักเสบรุนแรงและติดเชื้อในกระแสโลหิต ทำให้เสียชีวิตจากการหายใจล้มเหลวก่อนได้รับการผ่าตัดแก้ไข

ผู้ป่วยรายที่สองเป็นทารกเพศหญิง คลอดปกติ น้ำหนักแรกคลอด 3000 กรัม อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ พบความผิดปกติหลังคลอดคือไม่มีรูทวารหนัก และมี ano-vestibular fistula หลังจากนั้นมีอาการหอบเหนื่อยต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และสงสัยว่าเป็น LTEC เพราะท่อหลุดบ่อย จึงได้ตรวจด้วย direct laryngoscopy และ bronchoscopy พบความผิดปกติระดับ 3 มี cleft ถึงหลอดลมในทรวงอกระดับ 2.5 เซนติเมตรเหนือ carina ได้รับการผ่าตัดใส่ท่อ gastrostomy และ jejunostomy เช่นเดียวกับผู้ป่วยรายแรก และได้รับการผ่าตัดแก้ไข LTEC เมื่ออายุได้ 33  วัน การผ่าตัดประสบความสำเร็จ สามารถเปลี่ยนท่อช่วยหายใจมาเป็นการหายใจเองผ่านทางท่อ tracheostomy  ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถดูดจุกนมได้ แต่กลืนเองได้น้อย ผลการตรวจภาพถ่ายรังสีหลอดอาหาร พบหลอดอาหารมีขนาดแคบเล็กน้อย ไม่พบการรั่ว การรักษาขั้นต่อไปคือการขยายหลอดอาหาร และแก้ไขความผิดปกติบริเวณกล่องเสียงที่เหลืออยู่  ควรประเมินการทำงานของกล่องเสียงเพื่อดูพัฒนาการเป็นระยะๆ  และทำ chest physiotherapy เพื่อช่วยระบายสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจ

 

บทสรุป : LTEC เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วนต้นที่พบได้น้อยมาก ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด การให้วินิจฉัยที่เร็วจะช่วยลดอาการแทรกซ้อนจากความผิดปกติ การผ่าตัดเป็นการรักษาที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอด การดูแลหลังผ่าตัดที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการใกล้เคียงเด็กปกติ

 

คำสำคัญ  : laryngo-tracheo-esophageal cleft, laryngotracheal cleft, posterior laryngeal cleft

 

Background :  Laryngo-tracheo-esophageal cleft (LTEC) is a rare congenital anomaly resulting from failure of the posterior cricoid larmina to fuse and incomplete development of tracheoesophageal septum . In symptomatic cases, early presentation is with feeding problems, choking, chronic coughing, wheezing, cyanotic spells and apnea. Aspiration pneumonia may result and cause of life-threatened morbidity. The awareness of unusual clinical features of LTEC will lead to early investigations and diagnosis, which can prevent further complications. Surgery is the treatment of choice to correct this anomaly. These 2 LTEC cases would make medical personals familiar with clinical presentation and surgical management.

 

Objective : To review and report surgical management in 2 cases of  LTEC at Srinagarind Hospital

 

Study Design : Case report by clinical data collection from medical record of  LTEC patients who admitted during 1 December 2005 and 31 July 2006

 

Results : These 2 LTEC cases recently presented within 5 month-interval at Srinagarind Hospital throughout the last 20 years. Both cases had the same symptoms of dyspnea, cyanosis and aspiration pneumonia. Only one case is still alive after definite surgery. The first LTEC was a 1800-gram-male newborn of 36 year-old mother, G1P0, GA 42 wks. He was normally labored with APGAR score 8,9,10, and developed dyspnea and cyanosis after 1 hour later. His anomaly was detected during intubation and needed 2 endotracheal tubes insertion. Under direct laryngoscopic and bronchoscopic finding, the LTEC classified as type VI (complete cleft from arythenoid throughout carina). He had severe aspiration pneumonia and needed gastrostomy tube for decompression. And he finally got esophageal ligation to completely control regurgitation and jejunostomy tube for enteral feeding. The definite surgery was planed as soon as his weight reached 3 kg. Unfortunately, he got severe pneumonia and septicemia, and terminated with respiratory failure.

The second case was a 3000 gm female newborn of 19 year-old mother,G1P0, GA 39 wks. She was obviously diagnosed anal atresia with ano-vestibular fistula, and later suspected LTEC due to frequent endotracheal tube dislodgement. Direct laryngoscopy and bronchoscopy identified LTEC type III (cleft extent from arythenoids to distal trachea at level of 2.5 cm above carina). She got gastrostomy tube for gastric decompression and jejunostomy tube for early feeding. Finally the surgical separation of trachea and esophagus was performed on the 33rd day of live. She has had excessive secretion and needed tracheostomy tube for secretion clearance. At present, she can suck nibble well but hardly swallow infant formular. The radiological investigations reviewed slightly narrowing of the esophageal lumen without leakage. The further surgical plan is esophageal dilatation and correction the rest laryngeal cleft. The development of laryngeal function should be periodic examined and physiotherapy are considered to improve air way clearance.

 

Conclusions : Even LTEC is a rare aerodigestive anomalies, intensive medical care is needed throughout the admission. Early diagnosis is the important factor to decrease risk of complications. Surgery is the main treatment for survival. Postopertive care is necessary to improve the quality of life.

 

Key words : laryngo-tracheo-esophageal cleft, laryngotracheal cleft, posterior laryngeal cleft

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

 
Current concept in management of cholangiocarcinoma (โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma))
 
Comparative Study Between the Conventional Endoscopic Cholecystectomy of Paient with Gall Stone using the Operative Assistants and Endoscopic Cholecystectomy using the new Innovated Adjustable Telescopic Holder (การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีกล้องวิดิทัศน์ด้วยการใช้เครื่องมือช่วยจับถือกล้องวิดิทัศน์ (Adustable Telescopic Holder) ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองกับการใช้ผู้ช่วยผ่าตัดถือกล้องวิดิทัศน์)
 
Laparoscopic Cholecystectomy (การผ่าตัดถุงน้ำดีทางกล้องวิดีทัศน์)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Surgery
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0