Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Post-test Analysis of the Comprehensive Examination of Thailand Medical School Consortium for the 2005 KKU Sixth year Students

การศึกษาผลวิเคราะห์การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สอบร่วม 4 สถาบัน) ปีการศึกษา 2548 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Puangpayom Kaewpila (พวงพยอม แก้วพิลา) 1, Waraporn Chau-In (วราภรณ์ เชื้ออินทร์) 2, Napa Limratana (นภา หลิมรัตน์) 3, Charnchai Panthongviriyakul (ชาญชัย พานทองวิริยะกุล) 4
หลักการและเหตุผล เนื้อหาของข้อสอบรวบยอด (comprehensive examination) ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เป็นเครื่องมือตัดสินว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือไม่นั้น ต้องเป็นความรู้ในระดับที่จำเป็นต้องรู้ (essential knowledge) เราใช้ข้อสอบร่วมระหว่างกลุ่ม 4 สถาบัน มาตั้งแต่ปี 2543 ฝ่ายวิชาการจึงเห็นสมควรทำการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาของภารวิชาคลินิกที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ภาควิชาที่รับผิดชอบการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบการศึกษา การศึกษาเชิงพรรณนา

สถานที่ศึกษา หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชากรที่ศึกษา ข้อสอบชนิด Multiple Choice Questions (MCQ) 2 ฉบับๆ ละ 150 ข้อ เป็นข้อสอบกลางจากคณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ที่ใช้ในการสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548

วิธีการศึกษา ทำการวิเคราะห์ข้อสอบ 300 ข้อ เป็นค่าทางสถิติดังต่อไปนี้   คะแนนสูงสุดและคะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเที่ยงของแบบทดสอบ และความความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด ความยากง่ายของข้อสอบ และอำนาจจำแนกของข้อสอบ นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ข้อสอบแยกเป็นรายวิชาและหาค่าสถิติเช่นเดียวกับข้างต้น

ผลการศึกษา ข้อสอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับความยากง่ายปานกลาง ถึงง่าย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสอบรวบยอด คือมีความรู้ในระดับที่จำเป็น เพื่อให้สำเร็จการศึกษา ค่าวความเที่ยงของข้อสอบฉบับที่ 1= 0.51 และฉบับที่ 2= 0.60 ค่าความเที่ยงของข้อสอบโดยรวมของแต่ละชุดจะต่ำกว่าค่ามาตรฐานสำหรับการประเมินผลแบบ summative evaluation นั่นคือ มากกว่า 0.7 สำหรับข้อสอบที่ผู้สอนเป็นผู้ออก และมากกว่า 0.9 สำหรับข้อสอบที่ปรับให้ได้มาตรฐานแล้ว

สรุปผลการศึกษา ผลการศึกษานี้จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการออกข้อสอบแบบรวบยอด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อสอบในอนาคต นอกจากนั้น เนื่องจากว่าเราได้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ ข้อมูลพื้นฐานนี้ยังสามารถเป็นข้อมูลตอบกลับไปยังภาควิชาต่างๆ ในกรณีที่จะปรับปรุงหลักสูตร การตั้งวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน และปรับปรุงกระบวนการเรียนด้วย         

 

Background : The content in the comprehensive examination which is the graduation exam for the KKU medical students has to be the minimal essential knowledge.  The post-test item analysis will be able to reflect this qualification of the test examination for further development.

Objective :To assess the overall reliability—as well as the difficulty index and discrimination power for all the questions—of two MCQ exam papers (150 items/paper) used as comprehensive examinations for 6th-year clinical sciences by medical students at Khon Kaen University, Thailand.

Design : Descriptive study

Subjects : 300 MCQ items of the comprehensive examination for the 6th-year Khon Kaen Medical students

Results : Most of the questions were of a ‘moderate’ to an ‘easy’ degree of difficulty, corresponding to the objective of the comprehensive exam, which is to assess the minimal but essential knowledge of medical students before they can graduate.  Notwithstanding, the overall reliability of each paper was low compared to the recommended values for summative evaluations (i.e. >0.7 for a teacher prepared test and 0.9 for a standardized test). 

Conclusion : This assessment will be used as a guideline by the Comprehensive Examination Committee to improve the quality of future tests.  Additionally, since we analysed the achievement of the students in different disciplines, this baseline data can also be used as a feedback for each Department when reviewing the curriculum, setting teaching objectives and improving the learning context.

. . . Full text.
Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Self directed learning using computer assisted instruction in topic of Orthopedic trauma (การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์)
 
Efficacy of CAI as additional media for medical procedure training, a trial in blood collection procedure training (การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สื่อการสอนในรูปแบบ ซี เอ ไอ ช่วยในการสอนการฝึกหัดเจาะเลือด)
 
Microcomputer assisted instruction in Orthopedics (ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยสอบวิชาออร์โทปิดิกส์)
 
Anesthesiology Improvement using the result of evaluation in Faculty of Medicine, Khon Kaen University (การปรับปรุงการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ผลการประเมิน)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Medical Education & Training
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0