Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

In-vitro evaluation of antiseptics and disinfectants against agianst Burkholderia pseudomallei from clinical isolates.

ผลการประเมินสารเคมีในหลอดทดลองที่ต้านเชื้อ Burkholderia pseudomallei ซึ่งแยกได้จากผู้ป่วย

Thitima Chaita (ฐิติมา ไชยทา) 1, Nachamon Patoomwan (ณัฐชมล ปทุมวัน) 2, Pleonphit Hannond (เพลินพิศ หานนท์) 3, Arunya Kongthaworn (อรัญญา คงถาวร) 4, Wises Namwat (วิเศษ นามวาท) 5, Thicumporn Kuyyakanond (ฑิฆัมพร กุยยกานนท์) 6, Sunpetch Angkititrakul (สรรเพชญ อังกิติตระกูล) 7
วัตถุประสงค์: สารเคมีที่นำมาใช้เป็น antiseptics และ disinfectants เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์มีการศึกษาในเชื้ออื่นๆ ที่เป็นสาเหตุติดเชื้อมากมายแต่ยังไม่มีรายงานไหนให้ความสนใจศึกษาผลของสารเคมีดังกล่าวต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei 
วิธีการ: ดังนั้นการศึกษานี้จึงศึกษาผลของสารกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้แพทย์ที่ทำการรักษาโรคติดเชื้อ
เมลิอยโดสิสซึ่งมักพบในแถบภาคอีสานได้มั่นใจว่าสารเคมีความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ อนุพันธุ์ฟีนอล แอลกอฮอล สารกลุ่มฮาโลเจน แอลดีไฮด์และสารกลุ่มดีเทอร์เจน เพื่อใช้ในทำลายเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าวในสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพราะเชื้อนี้สามารถมีชีวิตในน้ำหรือบริเวณที่ชื้นๆคล้ายๆ Pseudomonas aeruginosa ดังนั้นจึงนำสารเคมีที่ใช้ในคลีนิกมาทดสอบประสิทธิภาพการทำลายเชื้อ B. pseudomallei  ที่แยกได้จากผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์โดยวิธี dilution method
ผลการศึกษา: การศึกษาพบว่าสารในกลุ่ม antiseptics ที่มีประสิทธิภาพดีในการทำลายเชื้อนี้คือ 70%Alcohol 2%ProvidineÒ 0.1%ThimersalÒ และ 2% MecurochromeÒ สารในกลุ่ม disinfectants ที่มีประสิทธิภาพดีในการทำลายเชื้อนี้คือ 4%Formaldehyde 2%LysolÒ และ 3%H2O2 สารที่มีประสิทธิภาพปานกลางคือ 0.5%HibitaneÒ สารที่มีประสิทธิภาพต่ำในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์คือ 1:100 SavlonÒ และ 0.1%AcriflavinÒ ส่วน VirkonÒ ความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทำลายเชื้อนี้คือ 1% และปริมาณเชื้อที่ปนเปื้อนต้องไม่เกิน 107 เซลล์/มล.
สรุป: สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายเชื้อ  B. pseudomallei  คือ 0.1-0.5% Chlorine 4%Foramldehyde 3%H2O2 2%LysolÒ 70%Alcohol 2%ProvidineÒ 0.1%ThimerosalÒ และ 2% MecurochromeÒ


Objective: Chemical widely used as antiseptics and disinfectants for killing various microorganisms in many studies whether no evaluation of chemical agents against
B. pseudomallei .
Materials: Our study performed  various concentrations of common used as antiseptics and disinfectants in hospitals for example phenol derivatives, alcohol, halogen compounds, aldehyde and quaternary ammonium compounds against B. pseudomallei. These informations will help physician who work in infectious unit easy choose these agents for killing or controlling spread in hospital environment especially  these organisms can survive in water or humid area as Psedomonas aeruginosa.
Results: This study using chemical agents in clinic performed in-vitro evaluation on B. pseudomallei from various specimens of Srinagarind hospital by dilution method.  This found that good antiseptics against these organisms were 70%Alcohol 2%ProvidineÒ 0.1%ThimersalÒ and 2% MecurochromeÒ; good disinfectants against that were 4%Formaldehyde, 2%LysolÒ and 3%H2O2. The 0.5% HibitaneÒ  has modertaedly  antibactericidal effect on B. pseudomallei . Both 1:100 SavlonÒ and 0.1%AcriflavinÒ were poor antibactericidal against these organisms. Whereas 1% VirkonÒ  was optimum concentration for killing these organisms and against contaminations not more than
107 cells/ml.
Conclusions: The effective chemical agents against  B. pseudomallei  were  0.1-0.5% Chlorine, 4%Foramldehyde, 3%H2O2, 2%LysolÒ, 70%Alcohol, 2%ProvidineÒ, 0.1%ThimerosalÒ and 2% MecurochromeÒ
Keywords: antiseptics, disinfectants, Burkholderia pseudomallei, clinical isolates

บทนำ

                Burkholderia pseudomallei  เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งพบอาศัยในดินและน้ำแถบกึ่งอบอุ่นถึงร้อนชื้นในเอเชียและตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย เป็นสาเหตุของโรคเมลิออยโดสีสและเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตจาก septicemic melioidosis โรคติดเชื้อนี้มักพบในกลุ่มอาชีพที่สัมผัสกับดินและน้ำในแหล่งระบาดของโรค1,2 เชื้อมีความทนทานสามารถมีชีวิตในน้ำกลั่นได้ โดยไม่เพิ่มจำนวนได้นานหลายปี3 รวมทั้งพบเชื้อนี้ในน้ำประปาที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนได้  สามารถเจริญในดินที่เป็นกรดได้เช่น pH 4.5-74,5 ส่วนความทนทานต่อสารเคมีอื่นมีรายงานน้อยมากได้แก่เชื้อถูกทำลายในดินที่ผสมปูนขาวได้ตั้งแต่  pH 8.816 ดังนั้นการศึกษานี้จึงประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีกลุ่มต่างๆ ที่ใช้ในคลีนิกต่อเชื้อดังกล่าวโดยวิธี dilution method เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ว่าควรใช้สารใดในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนี้ในโรงพยาบาลและในชุมชน

วิธีการทดลอง

เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ

B. pseudomallei  ที่แยกได้จากผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และป่วยเป็นโรคเมลิออยโดสีส 20 isolates ซึ่งเป็นเชื้อที่แยกได้จากเลือด 10 isolates และจากบริเวณอื่นๆ ทั่วร่างกายอี ก 10 isolates ได้แก่ เสมหะ 3 isolates หนอง 3 isolates ปัสสาวะ 1 isolate peritoneal fluid 1 isolate และ  joint fluid 2 isolates

การทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี dilution method

สารเคมีที่ใช้ทดลองได้แก่ 0.1%AcriflavinÒ (สารผสมของ 3,6-Diamino-10-methyl-acridinium และ3,6-diaminoacridine) 70%Alcohol 0.1-0.5%Chlorine 4%Formaldehyde 0.25- 0.5% HibitaneÒ (Chlorhexidine) 3%H2O2 2%LysolÒ (O-Phenylphenol)  2% MecurochromeÒ Dibromohydroxymercurifluorescein) 2%ProvidineÒ(Polyvinyl Pyrrolidone-Iodine) 1:100 SavlonÒ (15%Cetrimide+1.5%Chlorhexidine)  0.1%ThimerosalÒ (Ethyl Mercury Salicylate) 0.25-1% VirkonÒ( Trisalt of Potassium Hydrogen Monoperoxysulphate, Potassium Hydrogen Sulphate และ Potassium Sulphate) นำเชื้อที่ต้องการทดสอบมาเพาะเลี้ยงในอาหาร Brain heart infusion broth  ข้ามคืน(ปริมาณเชื้อประมาณ 6x108เซลล์/มล.) นำเชื้อมา 0.5 มล. ใส่ในสารละลายด้านบน หลอดละ 4.5 มล. เป็นเวลา 5 10 15 30 60 นาทีและ  24 ชั่วโมง ต่อจากนั้นนำเชื้อที่สัมผัสสารเคมีในเวลาต่างๆ มา 1 loop และนำไปเพาะบนอาหาร nutrient agar แล้วนำไปบ่มที่ 37ซ เป็นเวลา  24-48 ชั่วโมง7 แล้วรายงานผลว่า เจริญหรือไม่เจริญในเวลาต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าว

ตารางที่ 1 การประเมินผลของ disinfectants ในการทำลาย B. pseudomallei

เวลา

Chlorine

LysolÒ

2%

Formaldehyde

4%

VirkonÒ*

H2O2

3%

0.1% 

0.3%  

0.5%

0.25%

1%

5 นาที

+

+

+

-

-

+

-

-

10 นาที

-

-

-

-

-

+

-

-

15 นาที

-

-

-

-

-

+

-

-

30 นาที

-

-

-

-

-

+

-

-

60นาที

-

-

-

-

-

-

-

-

24 ชั่วโมง

-

-

-

-

-

-

-

-

 

=พบการเจริญของเชื้อตั้งแต่ 1-20 isolates

=ไม่พบการเจริญของเชื้อทั้ง 20 isolates

                *ใช้เชื้อในการทดสอบ 107 เซลล์/มล.

 

ตารางที่ 2 การประเมินผลของ antiseptics ในการทำลาย B. pseudomallei

เวลา

HibitaneÒ

SavlonÒ

1:100(V/V)

Providine

2%

Alcohol

70%

AcriflavinÒ

0.1%

ThimerosalÒ

0.1%

MercurochromeÒ

2%

0.25%

0.5%

5นาที

+

+

+

-

-

+

-

+

10นาที

+

+

+

-

-

+

-

-

15นาที

+

+

+

-

-

+

-

-

30นาที

+

-

+

-

-

+

-

-

60นาที

-

-

+

-

-

+

-

-

24 ชั่วโมง

-

-

-

-

-

-

-

-

=พบการเจริญของเชื้อตั้งแต่ 1-20 isolates

=ไม่พบการเจริญของเชื้อทั้ง 20 isolates

ผลการทดลอง

                ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 แสดงการประเมินผลของสารเคมีกลุ่มต่างๆ ที่ทำลายเชื้อ

B. pseudomallei ที่แยกได้จากผู้ป่วยที่เป็นโรคเมลิออยโดสีส พบว่าสารเคมีกลุ่มที่ใช้ในปริมาณสูงและเป็นพิษต่อเซลล์ของมนุษย์จะใช้เป็น disinfectants ในวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อปริมาณสูงได้เช่น 0.1-0.5 %Chlorine 2%LysolÒ และ 4% Formaldehyde  สามารถทำลายเชื้อทุกสายพันธุ์ภายในเวลา 5 ถึง 10 นาที  ส่วน 1 % VirkonÒ นั้นสามารถทำลายเชื้อทุกสายพันธุ์ที่มีปริมาณไม่เกิน 107 เซลล์/มล. ภายในเวลา 5 นาที หากใช้ความเข้มข้น 0.25% VirkonÒ จะต้องใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมงจึงจะทำลายเชื้อทั้ง 20 isolates ได้ สารที่เป็นพิษต่อเซลล์น้อยและมักใช้ปริมาณต่ำๆ จะใช้เป็น antiseptics สารที่มีประสิทธิภาพดีในการฆ่าเชื้อนี้คือ 2% ProvidineÒ 70%Alcohol 0.1%ThimerosalÒ และ 2% MecurochromeÒ สามารถทำลายเชื้อทุกสายพันธุ์ภายในเวลา 5 ถึง 10 นาที สารละลาย 0.25 และ 0.5% HibitaneÒ มีประสิทธิภาพปานกลางต้องใช้เวลา 30 และ 60 นาทีตามลำดับจึงจะทำลายเชื้อทุกสายพันธุ์ได้ แต่สารละลาย 1:100 SavlonÒ และ 0.1%AcriflavinÒ มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดเพราะต้องใช้เวลา 24 ชั่วโมงจึงจะทำลายเชื้อทุกสายพันธุ์ได้

วิจารณ์ผลการทดลอง

                จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า 1:100 SavlonÒ มีประสิทธิภาพต่ำในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

B. pseudomallei การศึกษาอื่นพบว่าสารนี้มีฤทธิ์ต่ำต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมลบอื่นเช่น

Pseudomonas spp. ซึ่งเป็นเชื้อที่มักพบปนเปื้อนใน SavlonÒ ในโรงพยาบาลหลายๆ แห่งทั้งยังก่อให้เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลภายหลังการใช้สารนี้ทำความสะอาดแผลหรือผิวหนัง,8,9,10สารละลาย 0.25 และ  0.5% HibitaneÒ มีประสิทธิภาพปานกลางในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ ส่วน 0.1-0.5% Chlorine 4%Foramldehyde 3%H2O2 2%LysolÒ 2%ProvidineÒ 0.1%ThimerosalÒ 2%MercurochromeÒ และ 70%Alcohol มีประสิทธิภาพดีในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  แต่ VirkonÒพบว่าความเข้มข้นเหมาะสมที่ควรใช้ฆ่าเชื้อนี้คือ 1 เปอร์เซนต์เพราะหากใช้ความเข้นข้นนี้ใช้เวลา 5 นาที ในการฆ่าเชื้อนี้ถ้าใช้ความเข้มข้นต่ำกว่านี้ต้องใช้ระยะเวลานานถึง 1 ชั่วโมงจึงจะทำลายเชื้อนี้ได้และสิ่งของนั้นต้องมีเชื้อปนเปื้อนไม่เกิน 107 เซลล์/มิลลิลิตร หากเชื้อมีมากเกินไปทำให้ประสิทธิภาพลดลงเพราะสารนี้มีประจุลบเหมือนเชื้อแบคทีเรีย11

 

สรุปผลการทดลอง

                จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อให้แพทย์ที่ทำงานในหน่วยโรคติดเชื้อได้ใช้ข้อมูลนี้ไปพิจารณาเลือกสารเคมีต่างๆ เพื่อเป็น disinfectants ได้เหมาะสมต่อการควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อจากผู้ป่วยที่มาจากสารน้ำ สารคัดหลั่งต่างๆ ทั่วร่างกายเช่น เสมหะ เลือด น้ำในไขข้อ น้ำช่องท้อง หนอง ปัสสาวะจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อต่างๆทั่วร่างกาย หรือใช้สารเคมีกลุ่ม antiseptics ในบาดแผลผู้ป่วยที่ติดเชื้อชนิดนี้ได้อย่างเหมาะสมเช่น สารในกลุ่ม disinfectants ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายเชื้อ B. pseudomallei คือ 0.1-0.5%Chlorine 2%LysolÒ 4%Formaldehyde 3%H2O2 สารในกลุ่ม Antisepics  ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายเชื้อนี้คือ 70%Alcohol 2% MecurochromeÒ 2%ProvidineÒ และ 0.1%ThimerosalÒ

กิตติกรรมประกาศ

                การศึกษานี้ไม่สามารถจะเสร็จสิ้นได้หากขาดการสนับสนุน การให้คำแนะนำและการได้รับ B. pseudomallei เพื่อใช้ในการทดลองนี้จากเชื้อที่สะสมในห้องปฏิบัติการของ

รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวินและรองศาสตราจารย์ อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

เอกสารอ้างอิง

 

1.       Chaowagul W, White NJ, Dance DAB, Wattanagoon Y, Naigowit P, Davis TME, Looareesuwan S and Pitakwatchara N. Melioidosis : a major cause of community acquired septicemia in Northeastern Thailand. Journal of Infectious Disease. 1989.; 159:890-899.

2.       Dance DAB. Melioidosis: The tip of the iceburg? Clinical Microbial Review. 1991;4:52-60.

3.       Wutheikanun V, Smith MD and White NJ. Survival of Burkholderia pseudomallei in the absence of nutrients. Transactions of Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.1995;89:491.

4.       Zanetti F, De Luca G and Stampi S. Recovery of Burkholderia pseudomallei and B. cepacia from drinking of water. International Journal Food Microbiology. 2000;59:67-72.

5.       Howard K and Inglis TJ. The effect of free chlorine on Burkholderia pseudomallei in potable water. Water Reseach. 2003;37:4425-4432.

6.       Na-ngam N, Angkititakul S, Noimay P and Thamlikitkul V. The effect of quicklime(calcium oxide) as an inhibitor of  Burkholderia pseudomallei . Transections of Royal Society of Tropical and Hygiene. 2004;298:337-341.

7.       DiLiello LR. Antimicrobial chemical agents. In:Manual of methods for clinical microbiology. Connecticut : AVI publishing; 1979:120-121.

8.       Wishart MM and Riley TV. Infection with Pseudomonas maltophilia hospital outbreak due to contaminated disinfectant. Medical Journal Australia. 1976;19:710-712.

9.       Ogunsola FT , Orji BO and Oduyebo OO. Contamination levels of in-use disinfectants in teaching in Lagos, Nigeria. African Journal Medical Science. 2002;31:111-114.

10.    Gajadhar T, Lara A, Sealy P and Adesiyun AA. Microbial contamination of disinfectants and antiseptics in four major hospitals in Trinidad. Review Pnam Salud Publica. 2003;14:193-200.

11.    Hernandez A, Martro E, Matas L, Martin M, and Ausina V. Assessment of in-vitro efficacy of 1%VirKonÒ against bacteria, fungus, viruses and spores by means of AFNOR guidelines. Journal of Hospital Infection. 2000;46:203-209.

 

 

Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Incidence of Positive Culture form Catheter Tip after Endotracheal Tube Suctioning Uning Disposable VS. Sterilized Reusable Gloves (การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเพราะเชื้อได้ผลบวกจากปลายสายดูดเสมหะจากท่อช่วยหายใจเมื่อใช้ถุงมือปราศจากเชื้อในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 
Enterotoxins, TSST-1 Production and Drug Semsitivity Of Staphyrococcus aureus Isolated from Hospital Staffs And Medical Student in Srinagarind Hospital (Enterotoxins, Toxic shock syndrome toxin- 1 และความไวต่อยาของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกจากบุคลากรโรงพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ )
 
Diarrhea due to Vibrio cholera 0139 in Srinagarind Hospital (โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจากเชื้อ Viabrio cholera 0139ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ )
 
Ebola Virus (อีโบลา)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Microbiology
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0