Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
e-journal Editor page

Surveillance of Drug Error during Anesthesia at Srinagarind Hospital Khon Kaen University

การเฝ้าระวังความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดวงธิดา นนท์เหล่าพล 1, พลพันธ์ บุญมาก 2, สุหัทยา บุญมาก 3, มณีรัตน์ ธนานนท์ 4
 

Surveillance of Drug Error during Anesthesia at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University

 

 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอัตราการเกิดอุบัติการณ์และสาเหตุของความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก

รูปแบบการศึกษา :  การศึกษาเชิงพรรณา

วิธีการศึกษา : การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทยของราชวิทยาลัยวิสัญญีวิทยาแห่งประเทศไทย ทำการรวบรวมข้อมูลในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.. 2546 ในผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกทั้งในและนอกห้องผ่าตัด   หลังจากได้รับอนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลความผิดพลาดในการให้ยา   โดยหัวข้อที่บันทึกประกอบด้วย    ข้อมูลของผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วย  เพศ อายุ ชนิดของการผ่าตัด และข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย สถานที่เกิดเหตุการณ์ ช่วงเวลาที่เกิด ชนิดและลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สาเหตุของความผิดพลาด และผลที่เกิดตามมา ซึ่งคำจำกัดความของความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก คือ ความผิดพลาดจากการให้ยาเมื่อมีการให้ยาผิดคน  ผิดรูปแบบ  ผิดขนาด   ผิด route   ผิดเวลา ติดสลากยาผิด ลืมให้ยา  ให้ยาแต่ลืมบันทึกและบริหารยาผิดเทคนิค 

ผลการศึกษา : อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกพบ 13 ราย คิดเป็น 12.26: 10,000 (ผู้ป่วยทั้งหมด 10,607 ราย) โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุแรกเกิด-1 เดือน ความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดในเวลาราชการ และทั้งหมดเกิดความผิดพลาดในผู้ป่วย ASA status I-II ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น ลักษณะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือ การให้ยาผิดชนิดและเกินขนาด โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดคือ บุคลากรไม่ได้ตรวจสอบซ้ำก่อนให้ยาและปัญหาขาดการประสานงานในทีม

สรุป : อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาล          ศรีนครินทร์พบค่อนข้างน้อย   สาเหตุส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดของบุคลากร ซึ่งผลกระทบต่อผู้ป่วยส่วนใหญ่มีเพียงผลเล็กน้อยและยังพบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนได้รับผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตจนไม่สามารถแก้ไขได้ ฉะนั้นบุคลากรทางวิสัญญีจึงควรตระหนักถึงความผิดพลาดจากการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกและควรตรวจสอบยาซ้ำทุกครั้งก่อนให้กับผู้ป่วย

 


Surveillance of Drug Error during Anesthesia at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University

 

Duangthida NONLHAOPOL BSc (Nursing), Polpun BOONMAK MD, Suhattaya BOONMAK MD, Maneerut THANANUN, BSc (Nursing), Pumpuang KINGSANGWAL BSc (Nursing)

 

Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002

Abstract

Objective:  To identify the incidence and causes of drug error during anesthesia .

Design: Prospective descriptive study

Methods:  Our research was a part of a multi-center study conducted by the Thai Royal College of Anesthesiologists aimed at surveillance of anesthetic related complications in Thailand in 2003.  We collected the data from all the cases receiving anesthesia service at Srinagarind Hospital between January 1 and December 31, 2003, in order to enumerate drug errors during anesthesia and to determine the cause of the error in order to improve the quality of service.  Drug error was reported by anesthesia personnel and attenuated anesthesiologists.  A drug administration error is defined as, “a mistake in the administration of a drug”.  Errors include:  the incorrect medication, the incorrect route, the incorrect time, drug overdose, wrong patient, omitted medication and medications given but no record of the drug. We had record about patient’s sex, age and ASA physical status, type of operation, place and time of event, type of the mistake and the outcome.

Results: Drug error during anesthesia incidence was 12.26:10,000 (based on 10,607 patients).  While the highest rate occurred in the neonatal patient group (newborns to 1 month of age), most drug errors occurred during daytime and among patients with an ASA status of between I and II.  Only minor physiological disturbances occurred in most patients.  The most common causes of errors was the lack of double checking before administration and miscommunication among members of the anesthetic team.

Conclusion:  The medication error rate was relatively low and primarily due to inattention. The anesthetic team should take steps to ensure double-checking before administering medications.

บทนำ

การให้บริการทางด้านวิสัญญีในปัจจุบันมีการใช้วิธีให้ยาระงับความรู้สึกหลายวิธีขึ้นกับชนิดของการผ่าตัด    สภาพของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ความต้องการของผู้ป่วย และความชำนาญของวิสัญญีแพทย์ ทั้งนี้จุดประสงค์หลักก็คือ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด ซึ่งการให้ยาระงับความรู้สึกแต่ละวิธีจะมีการให้ยาหลายชนิดแก่ผู้ป่วย โดยที่ยาแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและการออกฤทธิ์ต่างกัน เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมีความปวด ความรู้สึกตัว และขยับตัวขณะผ่าตัด เนื่องจากมีการใช้ยาหลายชนิด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะมีความผิดพลาดในการให้ยา โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการได้รับยาหลายชนิด กรณีเร่งด่วน ผลที่ตามมาทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้      

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา     คณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีแนวทางการเตรียมยาสำหรับให้บริการระงับความรู้สึกผู้ป่วยเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยในแต่ละวันยาจะถูกเตรียมโดยบุคลากรของภาควิชาเพื่อให้พร้อมใช้งาน โดยมีการใช้หลอดฉีดยามาตรฐานที่ขนาดแตกต่างกันตามชนิดของยา  การติดสลากชื่อยาและความเข้มข้นของยาอย่างชัดเจน  แต่แม้จะมีแนวทางการเตรียมยาในการให้บริการระงับความรู้สึกผู้ป่วยอยู่แล้ว ก็พบว่ายังมีความผิดพลาด ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาในระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก ลักษณะและสาเหตุของความผิดพลาด และวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและป้องกันการให้ยาผิดพลาดและเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการด้านวิสัญญี

 

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาหาอัตราการเกิดอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก  ลักษณะและสาเหตุของความผิดพลาด

 

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยเชิงสำรวจซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลร่วมของราชวิทยาลัยวิสัญญีวิทยาแห่งประเทศไทย หลังจากได้รับอนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูลในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ทำการศึกษาในช่วง  1 มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2546 ในผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกทั้งในและนอกห้องผ่าตัด การเก็บข้อมูลทำในขณะระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด ในห้องพักฟื้นและหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลความผิดพลาดในการให้ยา โดยหัวข้อที่บันทึกประกอบด้วย ข้อมูลของผู้ป่วยประกอบด้วย  เพศ อายุ ชนิดของการผ่าตัด และข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย สถานที่เกิดเหตุการณ์ ช่วงเวลาที่เกิด ชนิดและลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สาเหตุของความผิดพลาด และผลที่เกิดตามมา ซึ่งคำจำกัดความของความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก คือ ความผิดพลาดจากการให้ยาเมื่อมีการให้ยาผิดคน  ผิดรูปแบบ   ผิดขนาด  ผิด route     ผิดเวลา ติดสลากยาผิด ลืมให้ยา  ให้ยาแต่ลืมบันทึกและบริหารยาผิดเทคนิค  เป็นต้น

 

ผลการศึกษา

      ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการวางยาระงับความรู้สึก

 

จำนวนผู้ป่วย

ความผิดพลาดจากการให้ยา

จำนวนผู้ป่วย

อุบัติการณ์ (1 : 10,000)

จำนวนผู้ป่วย

10,607

13

12.26

เพศ ชาย

5141

8

15.56

หญิง

5466

5

9.15

อายุ  แรกเกิด- 1 เดือน

147

1

68.03

1 เดือน -  1 ปี

338

1

29.59

> 1ปี -  12 ปี

1245

5

40.16

> 12 ปี – 65 ปี

7628

6

7.87

> 65  ปี

1249

0

0

ASA physical status

 

 

 

I

4827

7

14.50

II

4289

6

13.99

ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

 

 

 

ในเวลาราชการ

8417

12

14.26

นอกเวลาราชการ

2190

1

9.13

แยกตามภาควิชา

 

 

 

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

2751

4

14.54

ศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก

1016

2

19.68

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

535

1

18.68

ศัลยกรรมเด็ก

292

1

34.25

ศัลยกรรมกระดูก

1897

2

10.54

สูติกรรมและนรีเวช

1786

1

5.33

โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์

1265

1

7.90

จักษุ

282

1

35.46

สถานที่เกิดเหตุ

 

 

 

ระหว่างระงับความรู้สึก

10,607

12

11.31

ห้องพักฟื้น

6,436

1

1.55

                 

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม พ..2546 ถึง 31 ธันวาคม พ..2546 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 10,607 ราย  ผลการศึกษาพบความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วย 13 ราย  เป็นผู้ป่วยชาย 8 ราย  ผู้ป่วยหญิง 5 ราย อัตราการเกิดอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาคิดเป็น 12.26 ในผู้ป่วย 10,000 ราย โดยช่วงอายุของผู้ป่วยที่เกิดอุบัติการณ์มากที่สุด คือ ผู้ป่วยอายุแรกเกิด-1 เดือน คิดเป็น 68.03 : 10,000  ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดมี ASA  physical  status I-II  และไม่พบอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มี ASA  physical  status  III-VI  (ตารางที่ 1)

                ผลการศึกษาตามชนิดของการผ่าตัด อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกพบในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดทางจักษุวิทยาเป็นอันดับแรก  คิดเป็น 35.46: 10,000 รองลงมาคือผู้ป่วยเด็กที่มารับการผ่าตัดทางศัลยกรรมเด็ก คิดเป็น 34.25: 10,000 และไม่พบอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาในผู้ป่วยจากแผนกศัลยกรรมระบบประสาท, รังสีรักษา, อายุรกรรม, จิตเวช, ทันตกรรมและการตรวจพิเศษเด็กที่มารับบริการระงับความรู้สึก สถานที่เกิดเหตุพบว่าส่วนใหญ่เกิดในช่วงระหว่างการผ่าตัดคิดเป็น 11.31: 10,000 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก

ลักษณะความผิดพลาดในการให้ยา

จำนวนครั้ง

ร้อยละ

การให้ยาผิดชนิด

4

28.57

การให้ยาเกินขนาด

3

21.43

การให้ยาผิดวิธี

2

14.29

การให้ยาผิดเวลา

2

14.29

การให้ยาผู้ป่วยผิดราย

1

7.14

การผสมยาความเข้มข้นผิด

1

7.14

ผู้ป่วยไม่ได้ยา

1

7.14

รวม

14

100

 

ผลการศึกษาอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกตามลักษณะความผิดพลาด  มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น 14 เหตุการณ์ ในผู้ป่วยทั้งหมด  13 ราย (มีผู้ป่วย 1  ราย เกิดความผิดพลาดจากการให้ยา  2  ลักษณะ คือ วิสัญญีพยาบาลห้องพักฟื้นให้ยากับผู้ป่วยผิดคน และผิดวิธีในผู้ป่วยคนเดียวกัน) พบว่า  อันดับแรกเป็นการให้ยาผิดชนิด  พบ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57  อันดับรองลงมา คือ การให้ยาเกินขนาด  พบ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.43  นอกจากนี้ยังมีการให้ยาผิดวิธีและการให้ยาผิดเวลา พบ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.29  (ตารางที่ 2)


ตารางที่ 3 แสดงบุคลากรที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก

บุคคลที่ให้ยา

จำนวน

ร้อยละ

วิสัญญีแพทย์

2

15.38

แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน

2

15.38

วิสัญญีพยาบาล

7

53.85

นักศึกษาแพทย์

2

15.38

รวม

13

100

 

ผลการศึกษาอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกตามบุคลากรที่ทำให้เกิดความผิดพลาด พบว่ามีความผิดพลาดในการให้ยาที่เกิดจากวิสัญญีพยาบาลบริหารยา 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.85 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 4 แสดงผลกระทบต่อผู้ป่วยเมื่อเกิดความผิดพลาดจากการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก

ผลกระทบต่อผู้ป่วย

จำนวน

ร้อยละ

ผลกระทบต่อผู้ป่วยเล็กน้อย ไม่มีผลร้ายแรงต่อชีวิต

ผลกระทบต่อร่างกาย แต่สามารถแก้ไขได้

ผลกระทบร้ายแรง ไม่สามารถแก้ไขได้

11

1

1

84.62

7.69

7.69

รวม

13

100

 

ผลการศึกษาผลกระทบต่อผู้ป่วยเมื่อเกิดการให้ยาผิดพลาด พบว่า ส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ ไม่มีผลร้ายแรงต่อชีวิตของผู้ป่วย  พบจำนวน  11  ราย  คิดเป็นร้อยละ  84.62  มีผู้ป่วย 1  ราย  หยุดหายใจเนื่องจากฉีดยาหย่อนกล้ามเนื้อแทนยาแก้ปวด (เนื่องจากคนเตรียมยาติดสลากยาผิดและคนฉีดยาไม่ใช่คนเตรียมยา)   คิดเป็นร้อยละ 7.69  และมีผู้ป่วย 1  ราย ได้รับ heparin เกินขนาดร่วมกับความรุนแรงของโรคของผู้ป่วยและการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ  7.69  (ตารางที่ 4)

ตารางที่  5 แสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความผิดพลาดการให้ยาระหว่างการวางยาระงับความรู้สึก

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

จำนวน

ร้อยละ

ไม่ได้ตรวจสอบซ้ำก่อนให้ยา

ปัญหาจากการประสานงาน

ขาดประสบการณ์

ตัดสินใจไม่เหมาะสม

รีบร้อน

อ่านลายมือที่เขียนฉลากยาไม่ชัดเจน

ขาดความรู้

5

4

3

2

2

1

1

27.77

22.23

16.68

11.11

11.11

5.55

5.55

รวม

18

100

ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกพบว่า อันดับแรกเกิดจากการไม่ได้ตรวจสอบซ้ำก่อนให้ยาคิดเป็นร้อยละ 27.77  อันดับรองลงมาคือ ปัญหาการประสานงาน คิดเป็นร้อยละ 22.23  นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่น การขาดประสบการณ์ ความรีบร้อน การตัดสินใจไม่เหมาะสม การอ่านลายมือที่สลากติดยาไม่ออก การขาดความรู้ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 6 แสดงแนวทางการป้องกันความผิดพลาดในแต่ละรายที่วิเคราะห์โดยวิสัญญีแพทย์

แนวทางการป้องกันความผิดพลาด

จำนวน

   ร้อยละ

การจัดให้มี quality assurance activity ตรวจสอบคุณภาพของคน เครื่องมือและระบบอย่างต่อเนื่อง

การจัดให้มีระบบการสื่อสารที่ดี

การฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

การสร้างแนวทางเวชปฏิบัติ                                           

การจัดให้มีหรือปรับปรุงระบบการปรึกษาทั้งในและระหว่างหน่วยงาน

การมีการขานชื่อยา                                                                                

8

 

5

4

3

3

1

33.33

 

20.83

16.68

12.50

12.50

4.67

รวม

24

100

 

                แนวทางในการป้องกันความผิดพลาดที่วิเคราะห์โดยวิสัญญีแพทย์เจ้าของไข้ส่วนใหญ่คือจัดให้มี quality assurance activity ตรวจสอบคุณภาพของคน เครื่องมือและระบบอย่างต่อเนื่อง  คิดเป็นร้อยละ 33.33  และการจัดให้มีระบบการสื่อสารที่ดีระหว่างบุคลากรในทีม  คิดเป็นร้อยละ  20.83 (ตารางที่ 6)

 

วิจารณ์

งานบริการวิสัญญีเป็นงานที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา  จุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือ การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยต่อชีวิต  นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยหลับ ไม่รับรู้ต่อความปวดหรือสิ่งกระตุ้น และศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดได้สะดวก ต้องป้องกันและระวังไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน  และเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นระหว่างระงับความรู้สึก ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทเลินเล่อ  ไม่เอาใจใส่ผู้ป่วย  รวมทั้งละเลยไม่สนใจต่ออาการแสดงและสัญญาณชีพที่เปลี่ยนแปลง ทั้งก่อนให้ยาและขณะให้ยาระงับความรู้สึกซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนผู้ป่วยพิการหรือเสียชีวิตได้  ความผิดพลาดจากการทำงานของบุคลากรเป็นปัญหาสำคัญเป็นสาเหตุที่อันตรายต่อผู้ป่วยและสูญเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น  ซึ่งแนวทางในการลดความผิดพลาดจากการให้ยา ประกอบด้วย การกำหนดดัชนีชี้วัดอย่างเป็นระบบเพื่อติดตามอุบัติการณ์ การอ่านสลากยาให้ดีก่อนผสมยาหรือก่อนฉีดยา การผสมยาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การติดสลากยาที่ผสมแล้ว การตรวจสอบสลากยาโดยบุคคลที่สองก่อให้ยา1

การศึกษาความถี่และลักษณะของการให้ยาผิดพลาดระหว่างระงับความรู้สึกโดย Webter   และคณะพบว่ามีความถี่เฉลี่ย 75 ต่อ 10,000 ราย 2 แต่บางการศึกษาพบว่าอาจมีการให้ยาผิดพลาดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลถึงร้อยละ 25-38 3-6 ซึ่งลักษณะของความผิดพลาดส่วนใหญ่คือ การให้ยาผิดขนาด   และผิดชนิด  ส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อร่างกายชั่วคราว แต่ก็มีบางรายทำให้เกิดภาวะ awareness ที่รุนแรง ซึ่งเมื่อศึกษาสาเหตุของภาวะ awareness พบว่าประมาณร้อยละ 37 เกิดจากการให้ยาผิด7 บางรายทำให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนานขึ้น  และพบว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายมาก8  

ผลการศึกษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์พบว่า การพบอุบัติการณ์การให้ยาผิดพลาดระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกคิดเป็น  12.26 : 10,000   ซึ่งพบอุบัติการณ์ต่ำกว่าการศึกษาของ Cohen  และคณะ9 ที่พบว่าภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาผิดเป็น 64.6:10,000 โดยเป็นผู้ป่วย ASA  physical  status I-II ทั้งหมด การศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วยในช่วงอายุแรกเกิด - 1 เดือน มีความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกคิดเป็น 68.03 : 10,000 ซึ่งอัตราการเกิดอุบัติการณ์จะสูงกว่าช่วงอายุอื่น ๆ   เนื่องจากน้ำหนักตัวเด็กจะค่อนข้างน้อยทำให้การเตรียมยาการผสมยายุ่งยากกว่าผู้ใหญ่และการให้ยามีความผิดพลาดได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ross  และคณะ 10 พบอุบัติการณ์การให้ยาผิดพลาดในเด็กกลุ่มอายุน้อยกว่า 1 เดือนมากกว่าเด็กกลุ่มอายุอื่นๆ (พบ 44 รายจากอุบัติการณ์การให้ยาผิดพลาดในเด็ก 195 ราย) สาเหตุของความผิดพลาดมาจากการคำนวณยาเป็นตัวเลขทศนิยมผิดพลาด ดังนั้นบุคลากรทางวิสัญญีต้องใส่ใจและระมัดระวังให้มากขึ้น11 และการศึกษาพบว่าความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วย  ASA  physical  status I-II  ซึ่งมารับการให้ยาระงับความรู้สึก

อุบัติการณ์การให้ยาผิดพลาดระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกพบในเวลาราชการมากกว่านอกเวลาราชการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากในเวลาราชการมีบุคลากรปฏิบัติงานหลากหลายระดับและจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องมากกว่า ทำให้อาจมีความผิดพลาดในการประสานในทีม เช่น ผู้เตรียมยาไม่ใช่คนเดียวกับผู้ที่ให้ยา เป็นต้น ซึ่งมีบางรายงานพบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน 12

เมื่อพิจารณาจากชนิดของความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการวางยาระงับความรู้สึก  พบว่า อันดับแรก คือ การให้ยาผิดชนิด  ร้อยละ 28.57 รองลงมา คือการให้ยาเกินขนาด ร้อยละ 21.43    (ตารางที่ 2)   ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Webter และคณะ2  ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ยาที่ใช้ในการระงับความรู้สึกมีหลายชนิดในผู้ป่วยคนเดียว  การจัดเก็บยาไม่เป็นระเบียบ ยาบางชนิดมีลักษณะคล้ายกัน  เป็นต้น

ผลกระทบต่อผู้ป่วย พบว่ามีส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยเล็กน้อยเนื่องจากยาส่วนใหญ่ที่ให้ผิดเป็นยาหย่อนกล้ามเนื้อทั้งชนิด depolarizingและ non depolarizing (มีการให้ยา succinylcholine โดยลืมให้ยานำสลบก่อน และมีอุบัติการณ์การลืมให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อ non depolarizing ระหว่างผ่าตัด เมื่อทราบว่ามีความผิดพลาดจึงแก้ไขโดยการให้ยา ซึ่งไม่มีผลกระทบกับผู้ป่วย) ในรายที่รุนแรงคือผู้ป่วยที่ได้รับยาหย่อนกล้ามเนื้อแทนยาระงับปวดจากการที่ผู้เตรียมยาติดสลากยาผิดและผู้ฉีดยาไม่ทราบแล้วนำมาใช้ทำให้ผู้ป่วยหยุดหายใจทำและต้องใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยหายใจประมาณ 30 นาทีโดยที่ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นร่วมด้วย และในผู้ป่วย 1 รายได้รับยา heparin เกินขนาดในขณะที่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมระหว่างการผ่าตัดหัวใจเนื่องจากการประสานงานของทีมผู้ให้ยาระงับความรู้สึกผิดพลาด ซึ่งภายหลังผ่าตัดผู้ป่วยเสียชีวิต จะเห็นว่าความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการระงับความรู้สึกสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างรุนแรงและทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 12

สาเหตุของความผิดพลาดอันดับแรกเกิดจากการไม่ตรวจสอบซ้ำก่อนให้ยา  รองลงมาคือขาดการประสานงาน และการขาดประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรมีการกำหนดแนวทางการแก้ไข

แม้ว่าอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก มีอุบัติการณ์น้อยกว่าในผู้ป่วยของโรงพยาบาลทั่วไป6แต่ก็มีความพยายามหลายวิธีในการลดอุบัติการณ์แต่ก็ไม่สามารถทำให้หมดไปได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการทำงานผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจเช่น  ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน เป็นต้น13-14  ดังนั้นจึงควรจะตรวจสอบยาซ้ำโดยบุคคลที่สอง (double  checked) ก่อนให้ยาแก่ผู้ป่วยเสมอ1  ซึ่งประเทศอังกฤษมีคำแนะนำโดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง15เช่น คำแนะนำตามมาตรฐานของ NHS (National  Health  Service) ซึ่งมีคำแนะนำให้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการให้ยาผิดพลาดผู้ป่วยทุกราย ห้องผ่าตัดควรมีแสงสว่างเพียงพอ การจัดเก็บยาต้องมีระเบียบและเป็นหมวดหมู่ การผสมยาต้องอ่านชื่อยาทุกครั้งเมื่อหยิบยาขึ้นมาและอ่านซ้ำก่อนผสม ผู้เตรียมยาและผู้ฉีดยาควรเป็นบุคคลเดียวกัน การเขียนชื่อยา ความเข้มข้นและใช้ code สีที่เหมือนกันติดที่หลอดฉีดยาทุกอันเพื่อแยกตามชนิดของยา ในภาวะฉุกเฉินควรมีการเตรียมยาล่วงหน้า การมีเภสัชกรตรวจสอบการใช้ยาและจัดเก็บยาในห้องผ่าตัด เมื่อยาชนิดใหม่ถูกนำมาใช้หรือมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ยาควรมีการแจ้งก่อนการใช้งาน

                 ปัจจุบันภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้มีแนวทางในการเตรียมยาระงับความรู้สึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยกลุ่มบริหารความเสี่ยงของภาควิชาฯ และมีการนำอุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการให้ยาเข้าในการร่วมประชุมอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการตายของภาควิชาฯ เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข  นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงแนวทางในการฉีดยาเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการฉีดยาผิด โดยก่อนฉีดยาต้องมีการเรียกชื่อยาและขานรับก่อนทุกครั้งเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด และควรติดตามอัตราการเกิดอุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกในปีต่อ ๆ ไป

 


สรุป

อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์พบ 12.26: 10,000 สาเหตุส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดของบุคลากร ซึ่งผลกระทบต่อผู้ป่วยส่วนใหญ่มีเล็กน้อย และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนได้รับผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตมากจนไม่สามารถแก้ไขได้ ฉะนั้นบุคลากรทางวิสัญญีจึงควรตระหนักถึงความผิดพลาดจากการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการให้ยาผิดที่ภาควิชาฯ กำหนดโดยเคร่งครัด

 

เอกสารอ้างอิง

1.       Jensen LS, Merry AF, Webter CS, Weller J, Larsson L. Evidence-based strategies for preventing drug administration errors during anaesthesia. Anaesthesia 2004; 59: 493-504.

2.       Webter CS, Merry AF, Larsson L, McGrath KA, Weller J. The frequency and nature of drug administration error during anaesthesia. Anaesth Intensive Care 2001; 29: 494-500.

3.       Barker KN, Flynn EA, Pepper GA, Bates DW, Mikeal RL. Medication errors observed in 36 health care facilities. Arch Intern Med 2002; 162: 1897-903.

4.       Leape LL, Bates DW, Cullen DJ, Cooper J, et al. Systems analysis of adverse drug events. Adverse Drug events Prevention Study Group. JAMA 1995; 274: 35-43.

5.       Merry AF, Peck DJ. Anaesthetists, errors in drug administration and the law. NZ Med J 1995; 24: 185-7.

6.       Liu EH, Koh KF. A prospective audit of critical incidents in anesthesia in a university teaching hospital. Ann Acad Med 2003; 32 : 814-20.

7.       Bergman IJ, Kluger MT, Short TG. Awareness during general   anaesthesia: a review of 81 cases from the anaesthetic incident monitoring study. Anaesthesia 2002; 57: 549-56.

8.       Bates DW, Spell N, Cullen DJ, Burdick E, et al.The costs of adverse drug events in hospitalized patients. Adverse Drug events Prevention Study Group. JAMA 1997; 277: 307-11.

9.       Cohen MM, Duncan PG. Physical status score and trends in anesthetic complications. J Clin Epidemiol  1988; 41: 83-90.

10.    Ross LM, Wallace J, Paton JY. Medication errors in a paediatric teaching hospital in the UK: five years operational experience. Arch Dis Child 2000; 83: 492-7.

11.    Cullen DJ, Bates DW, Leape LL. Prevention of adverse drug events: A decade of progress in patient safety. J Clin Anesthesia 2000; 12: 600-14.

12.    Kluger MT, Bullock MF. Recovery room incidents: a review of 419 reports from the anaesthetic incident monitoring study. Anaesthesia 2002; 57 : 1060 -6.

13.    Madzimbamuto FD, Chiware R. A critical incident reporting system in anaesthesia. Cent Afr J Med 2001; 47 : 243-7.

14.    Chopra V, Bovill  JG, Spierdijk J, Koornneef  F. Reported significant observations during  anaesthesia:A prospective analysis over an 18 month period. Br J Anaesthesia 1992; 68:    13-7.

15.    Orser BA, Byrick R. Anesthesia-related medication error: Time to take action. Can J Anaesth 2004; 51: 756-60.

Untitled Document
Article Location

Untitled Document
Article Option
       Abstract
       Fulltext
       PDF File
Untitled Document
 
ทำหน้าที่ ดึง Collection ที่เกี่ยวข้อง แสดง บทความ ตามที่ีมีใน collection ที่มีใน list Untitled Document
Another articles
in this topic collection

Surveillance of and Risk Fztors for Difficult Intubation At Srinagarind Hosipital (การเฝ้าระวังการใส่ท่อช่วยหายใจลำบากระหว่างการวางยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)
 
Incidence of Anesthesia-Associated Cardiac Arrest And Related Factors At Srinagarind Hospital (อุบัติการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 
New Trend Anesthesia for Cesarean Section (แนวโน้มการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดคลอด)
 
Survey the problems with daily anesthetic machine-checking at Srinagarind Hospital (การสำรวจปัญหาการตรวจสอบเครื่องวางยาสลบประจำวันในโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 
<More>
Untitled Document
 
This article is under
this collection.

Anesthesia
 
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 
 
 
 

 


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0