ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 01, 2005 - September 30, 2005 (Volume 20, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 20, Number 3)
 
Untitled Document
Review Article  
       สาเหตุและกลไกการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี : ปฐมบทความสัมพันธ์กับพยาธิใบไม้ตับ
       Etiology and Pathogenesis of Cholangiocarcinoma : Introduction to the Association with Liver Fluke Infection
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BanchopSripa (บรรจบ ศรีภา), PuangratYongvanit (พวงรัตน์ ยงวนิชย์), ChawalitPairojkul (ชวลิต ไพโรจน์กุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       บทบาทของพยาธิใบไม้ตับต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในสถานการณ์ปัจจุบัน
       Current Roles of Liver Fluke on Occurrence of Cholangiocarcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PaiboonSithithaworn (ไพบูลย์ สิทธิถาวร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)
       Current concept in management of cholangiocarcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NarongKhuntikao (ณรงค์ ขันตีแก้ว)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       กลไกการก่อมะเร็งท่อน้ำดีโดยอนุมูลอิสระจากการติดพยาธิใบไม้ตับ
       Mechanism of Opisthorchis viverini associated cholangiocarcinogenesis is mediated by free radicals.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PuangratYongvanit (พวงรัตน์ ยงวนิชย์), SomchaiPinlaor (สมชาย ปิ่นละออ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ตัวบ่งชี้ชีวภาพของมะเร็งท่อน้ำดี
       Tumor marker in Cholangiocarcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SopiyWongkham (โสพิศ วงศ์คำ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การแสดงออกและการทำงานของจีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี
       Expression and Function of Candidate Genes Involved in Cholangiocarcinama
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WatcharinLoilome (วัชรินทร์ ลอยลม), PuangratYongvanit (พวงรัตน์ ยงวนิชย์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เคมีป้องกันมะเร็ง :กลไกการป้องกันของยาและสารจากธรรมชาติ
       Cancer Chemoprevention from Dietary Phytochemical
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VeerapolKukongviriyapan (วีรพล คู่คงวิริยพันธ์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       มะเร็งท่อน้ำดี :แนวทางการรักษาด้วย molecular targeting strategies
       Cholangiocancinoma : How to Treat by Molecular Targeting Strategies
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AnuchaPuapairoj (อนุชา พัวไพโรจน์)  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       บทบาทของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการป้องกันและรักษามะเร็ง
       Role of Natural Products on Cancer Prevention and Treatment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PisamaiLaupattarakasem (พิศมัย เหล่าภัทรเกษม)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การจัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
       Care Management for Cholangiocarcinoma Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChusriKuchaisit (ชูศรี คูชัยสิทธิ์), SiripornMongkoltawornchai (ศิริพร มงคลถาวรชัย), NuanjanTaninsurat (นวลจันทร์ ธานินทร์สุรัตน์), SarakjitSrimongkol (สลักจิต ศรีมงคล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.