ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 01, 2005 - June 30, 2005 (Volume 20, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
CME Examination
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 20, Number 2)
 
Untitled Document
Editorials  
       การพัฒนาการแพทย์ไทยช่วยลดช่องว่างในระบบการดูแลสุขภาพของมารดาไทยหรือไม่ แสดงชื่อผู้แต่ง
  WarapornChau-In (วราภรณ์ เชื้ออินทร์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       ปัจจัยเสี่ยงต่อการแพ้สารทึบรังสีชนิดไม่แตกตัวในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกและช่องท้อง
       Risk Factors Associated With Allergic To Non – Ionic Contrast Media In Patients Undergoing Chest Or Abdominal Computed Tomography
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SangiamChatrapong (เสงี่ยม ฉัตราพงษ์), JirapornSrinakarin (จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์), YamunaSoommart (ยมุนา สุ่มมาตย์), SumonDirekrit (สุมนต์ ดิเรกฤทธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบความกลัวการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของเด็กวัยก่อนเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเตรียมจิตใจด้วยการเล่านิทานกับกลุ่มที่ได้รับการเตรียมตามปกติ
       Fear Level in Preschoolers Undergoing Computed Tomography: Affect of Psychological Preparation by Story vs. Normal Preparation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  J.Sriboonleart (เจษฎา ศรีบุญเลิศ), K.Promon (เกยูร พรหมอ่อน), Y.Soommart (ยมุนา สุ่มมาตย์), JirapornSrinakarin (จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การทดลองใช้แบบบันทึกความปวดเพื่อเป็นสัญญาณชีพที่ห้าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
       An evaluation of pain score record form as the fifth vital sign for postoperative cares of orthopedic patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomboonThienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง), PaneePongchapoa (ภาณี พงษ์จะโปะ), NongyaoReawsa (นงเยาว์ เร็วสา), SunanthaChangJam (สุนันทา จงจำ), SagheemasKaewkot (ศจีมาศ แก้วโคตร), KrittinunUraiwan (กฤชตินันท์ อุไรวรรณ), WiroonLaupattarakasem (วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Incidence of Anesthesia-Associated Cardiac Arrest And Related Factors At Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Mr. PolpunBoonmak (นายพลพันธ์ บุญมาก), Mrs. SuthattayaBoonmak (นางสุหัทยา บุญมาก), Mrs. SomyongSrichaipanha (นางสมยงค์ ศรีชัยปัญหา), ViriyaThincheelong (วิริยา ถิ่นชีลอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงสืบทอดในด้านการกินอาหารของหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดในเขตอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
       Contemporary Sustaining of Thai Local Wisdom on Food Consumption in Pregnant Women and Post- partum Mothers at Nong Rua District, Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KingkaewKetkowit (กิ่งแก้ว เกษโกวิท), YupaThawornpitak (ยุพา ถาวรพิทักษ์), WitatJuntaraposri (วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี), PrasertThavondunstid (ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์), PontipKompor (พรทิพย์ คำพอ), PornwipaDeesri (พรวิภา ดีศรี), WongsaLaohasiriwong (วงศา เลาหศิริวงศ์), SuwitInnama (สุวิทย์ อินนามมา), SikhinRatanatip (ศิขิน รัตนทิพย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินความสามารถในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก Pre-test และ Post-test ในรายวิชา รังสีวิทยาคลินิก
       Formative evaluation for the fifth year medical student in clinical radiology by pre-test and post test
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChalidaAphinives (ชลิดา อภินิเวศ), EimornMairiang (เอมอร ไม้เรียง), JirapornSrinakarin (จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์), JitjaroenChaiyakum (จิตเจริญ ไชยาคำ), PetcharakornHanpanich (เพชรากร หาญพานิชย์), JureeratThammaroj (จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์), BenjapornNitinavakarn (เบญจพร นิตินาวาการ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การให้ยาป้องกันการเกิดภาวะภูมิไวเกิน(Hypersensitivity reactions )จากยา Paclitaxel
       Hypersensitivity Reactions Induced by Paclitaxel : Focus on Premedication
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChumnanKietpeerakool (ชำนาญ เกียรติพีรกุล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       แนวโน้มการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดคลอด
       New Trend Anesthesia for Cesarean Section
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WarapornChau-In (วราภรณ์ เชื้ออินทร์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
CME Examination  
       การศึกษาต่อเนื่อง
       CME Examination
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Full text >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.