ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 26, 1998 - December 26, 1998 (Volume 13, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
Case Report
Abstract of Interesting Papers
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 13, Number 4)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การวัดความดันภายใน Cuff ของท่อช่วยหายใจชนิด high volum,Low pressure ด้วยอุปกรณ์ประยุกต์อย่าง ๆ กับการยอมรับของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
       Simple Applied Apparatus for High Volume,Low Pressure Endotracheal Tube Cuff Pressure Measurement with Accptance of Nurse at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PumpuangKingsungwal (พุ่มพวง กิ่งสังวาล), ChaichanaSinkuakool (ชัยชนะ สินเกื้อกูล), WinitaJeerararuensak (วินิดา จีราระรื่นศักดิ์), KanchanaUppan (กาญจนา อุปปัญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ต้นทุนค่าบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2540
       Unit Cost of Out – patient and In – patient Services In Khon Kaen Hospital in the Fiscal year 1999
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WeraphanSuphanchaimat (วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์), WalaipornPatcharanarumol (วลัยพร พัชรนฤมล), Suriya Udombua (สุริยา อุดมบัว), NichanunPhuthorn (ฌิชนันท์ ภูธร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคที่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดโดยการทำ Blind needle pleural biopsy
       Diagnostic Test for Pleural Effusion: Comparison of the Effectiveness Between Cytological Examination and Blind Needle Pleural Biopsy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KanchanaChansung (กาญจนา จันทร์สูง), NithiPong-anan (นิธิ พงศ์อนันต์), ChamsakChaikuna (แจ่มศักดิ์ ไชยคุณา), ChittawatRungcherdpha ( จิตวัติ รุ่งเจิดฟ้า), AnongPiankijagum (อนงค์ เพียรกิจกรรม)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       เวชปฏิบัติสาธก
       Case Discussion
แสดงชื่อผู้แต่ง
  จิตติมา ศิริจีระชัย  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเป็นพยานศาลของแพทย์
       -
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KanchanaChansung (กาญจนา จันทร์สูง)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การดูแลรักษาโรคเก๊าท์ในเวชปฏิบัติ
       Treatment of Gout in General Practice
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SiraphopSuwannaroj (ศิรภพ สุวรรณโรจน์), RatanavadeeNanagara (รัตนวดี ณ นคร)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Colchicine โฉมหน้าใหม่ในการนำมาใช้
       Colchicine : New Look of the Old Drug
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PatchareewanPannangpetch (พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร), BungerdKongyingyoes (บุญเกิด คงยิ่งยศ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพิจารณางานวิจัยทางการแพทย์ ตอนที่ 2
       Critical Appraisal of Sciencitific Paper (Part ll)
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       วิธีผ่าตัดแบบใหม่ในการยึดตรึงข้อ acromioclavicular หลุด
       New Fixtion Technique for Acromioclavicular joint dislocation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WeerachaiKosuwan (วีระชัย โควสุวรรณ), TavechockVisanuyotin (ทวีโชค วิษณุโยธิน), WinaiSirichativapee (วินัย ศิริชาติวาปี), PolasakJeeravipoolvarn (พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Abstract of Interesting Papers  
       การใช้ Interferon alfa-2b อย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับ ribavirin ในการรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดซี
       Interferon Alfa-2b alone or in Comination with Ribavin as Intial Treatment for Chronic Hepatitis C
แสดงชื่อผู้แต่ง
  อภิชาติ แสงจันทร์  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ฮอร์โมนทดแทน และ/ หรือ bisphosphonate ในผู้ป่วยสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีปัญหา osteoporosis
       A Four-Year Randomized Controlled Trial of Hormone Replacement and Bisphosphonate, Alone or in Combination, In Woman with Postmenopausal Osteoporosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  จิตติมา ศิริจีระชัย  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.