ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 1994 - March 01, 1994 (Volume 9, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Academic Advance
Research Article
Abstract of Interesting Papers
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 9, Number 1)
 
Untitled Document
Academic Advance  
       ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานของความก้าวหน้าทางวิชาการ
       English is Basic to Academic Advance
แสดงชื่อผู้แต่ง
  กองบรรณาธิการ  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       ปัญหาโดยทั่วไป ในเรื่องการเจริญของหัวใจและวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา
       General Problem in development of the heart and how to soive them.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สมบูรณ์ สรุงบุญมี  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Research Article  
       ความชุกและลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยMyasthenia gravis อย่างเดียว และ Myasthenia gravis ที่มี Hyperthyroidism
       Prevalence and Clinical Features of Myasthenia Gravis only and Myasthenia Gravis with hyperthyroidism
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomsakTiamkao (สมศักดิ์ เทียมเก่า), SiripornTiamkao (ศิริพร เทียมเก่า), VerajitChotmongkol (วีระจิตต์ โชติมงคล), SuthipunJitpimolmard (สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       “การประเมินผลโครงการพานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชุมชนศิษย์เก่าแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลงานดีเด่น”
       Evaluation of the Apprenticeship Project for the 4th year Medical Students at the Community Hospitals administered by the KKU Medical school Alumni.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NarumonSinsupan (นฤมล สินสุพรรณ), ChalorIntarakhao (ชะลอ อินทรขาว), KamonsinChata (กมลศิลป์ ชาตา), Pattapong Kessomboon (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์), PisitJodking. (พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเปลี่ยนแปลงของระดับเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดโดย ไม่ต้องใช้เลือดในไพรมิ่งโซลูชั่น
       Hematocrit Change in the patientsunderwent open heart surgery using priming solution without blood.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  CherdchaiTontisirin (เชิดชัย ตันติศิรินทร์), SompopPrathanee (สมภพ พระธานี), NopadolTongsopit (นพดล ทองโสภิต ), AmornSuwannimitr (อมร สุวรรณนิมิตร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของเฟนิลไฮดราซีนที่มีต่อการชักนำให้เกิดภาวะโลหิตจางในการะต่ายและแกะ
       EFFECTT OF PHENYLHYDRAZINE ON ANEMIC INDUCTION IN RABBITS SND SHEEP
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrasongKoonanuwatchaide (ประสงค์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช), MaitreeSuttajit (ไมตรี สุทธจิตต์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ลักษณะการศึกษาทางรังสีของหลอดเลือดที่โป่งพองและแตกในสมองที่พบในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       ANGIOGRAPHIC FEATURES OF RUPTURED CEREBRAL ANEURYSM IN SRINAGARIND HOSPITAL
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PiyananKuysakorn (ปิยนันท์ กุยสาคร), BenjapornNitinavakorn, JitjaroenMairiang, Eimorn MairiangMD., NittayaChamadol, VallopLaopaiboon, JirapornSrinagarind, JutaratKanpittaya  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Abstract of Interesting Papers  
       มุมมองด้านจิตวิทยาต่อปัญหาติดเชื้อโรคเอดส์ เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
       Paychological Aspects of HIV Infection and AIDS What have we learned
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สรุพล วีระศิริ  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.