ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 1989 - March 01, 1989 (Volume 4, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 4, Number 1)
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาการชักนำกระแสประสาทแขนและขา
       Nerve Conduction Study in Upper and Lower Limbs
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NalintipTammanthong (นลินทิพย์ ตำนานทอง), JitraWongwiwattananont (จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกชุมของโรคพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้าน รอบแหล่งน้ำของอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
       Opisthorchiasis in swamp-side village of Jaturat District , Chaiyaphoom Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Somsak Nilapun (สมศักดิ์ นิลพันธุ์), SommaiSangiapo (สมหมาย สังข์จะโปะ), SupanUthachart (สุพรรณ อุทรชาติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Electron Microscopic Study of Asbestos Fibers in the Flat Sheet Tile (from lid of the drinking water jar)
       Electron Microscopic Study of Asbestos Fibers in the Flat Sheet Tile (from lid of the drinking water jar)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  M.Namking (มะลิวัลย์ นามกิ่ง), W.Buaboocha (วรรณี บัวบูชา), S.Ratanasuwan (สมศิริ รัตนสุวรรณ), S.Poolsawat (สมพงษ์ พูลสวัสดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ประสบการณ์ในการใช้สาธารณสุขมูลฐานเพื่อควบคุม โรคความดันโลหิตสูงในชุมชนแออัด กรุงเทพฯ 2529-2530
       An Experience in Applying Primary Health Care to Control Hypertension in the Poor Communities in Bangkok 1986-1987
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AmormPremgamone (อมร เปรมกมล), TasaneeIndrusksre (ทัศนีย์ อินทรสุขศรี), KaroonLoewsrisook (การุณ เลี่ยวศรีสุข)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       บทบาทของไอโอดีนในการก่อให้เกิดโรคของ ต่อมธัยรอยด์
       Iodine – Induced Thyroid Disease
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WasanaLueprasitsakul (วาสนา ลือประสิทธิ์สกุล )  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Condyloma acuminata in pregnancy แสดงชื่อผู้แต่ง
  PichaiLueprasitsakul (พิชัย ลือประสิทธิ์สกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       โครงการตรวจหามะเร็งปากมดลูกระยะแรกลดอัตราตาย ของมะเร็งปากมดลูกจริงหรือ แสดงชื่อผู้แต่ง
  ประสิทธิ์ เพ็งสา  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       รายงานผู้ป่วยโรคเก๊าท์ที่เกิดร่วมกับ agnogenic myeloid metaplasia
       Secondary Gout Associated with Agnogenic Myeloid Metaplasia : A case report and Review literatures
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RatanavadeeNa nagara (รัตนวดี ณ นคร), DuangtipVongsangnak (ดวงทิพย์ วงศ์แสงนาค)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Cerebral cysticercosis : โฉมหน้าใหม่ในการวินิจฉัยและการรักษา
       Cerebral cysticercosis : Recent advances in the diagnosis and treatment of Cerebral cysticercosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VerajitChotmongkol (วีรจิตต์ โชติมงคล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.