ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 2005 - March 01, 2005 (Volume 20, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
CME Examination
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 20, Number 1)
 
Untitled Document
Editorials  
       การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพควรเริ่มต้นได้หรือยัง แสดงชื่อผู้แต่ง
  วราภรณ์ เชื้ออินทร์  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงานธนาคารพานิชย์ไทย ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
       Health Effects of Computer Use Among Thai Commercial Bank Workers, Khon Kaen, Thailand.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  เนสินี ไชยเอีย, ศิริพร ลีลาธนาพิพัฒน์, อรวรรรณ บุราณรักษ์, สมเดช พินิจสุนทร, ชายตา สุจินพรหม, ปิยะ ดุรงคเดช, สหชาติ ลีลามโนธรรม, กิตติพัทธ์ มูลทวี  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การออกกำลังกายอย่างเพียงพอและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Sufficient Exercise and Exercise Behavior Among Employees and Lecturers at the Faculty of Medicine, Khon Kaen University (KKU), Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  เนสินี ไชยเอีย, พรพรรณ สันติเสนี, ศรีน้อย มาศเกษม, สิริรัตน์ ลาทอง, สิริหัทยา ขวาโยธา, ศักรินทร์ จิรพงศธร, ไพบูรณ์ จัตกุล, ธนวัฒน์ พีรวงศ์  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สภาวะสุขภาพช่องปากและความจำเป็นที่จะได้รับการรักษาทางทันตกรรมของเด็กพิการ ในโรงเรียนพิการ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
       Oral Health Status and Treatment Need of Disabled Children in Rehavilitation School in Khon Kaen, Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  วิบูลย์ วีระอาชากุล  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเฝ้าระวังการใส่ท่อช่วยหายใจลำบากระหว่างการวางยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
       Surveillance of and Risk Fztors for Difficult Intubation At Srinagarind Hosipital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สมยงค์ ศรีชัยปัญหา, กฤษณา สำเร็จ, พลพันธ์ บุญมาก, สุเจตนา ภูมิสวาสดิ์, สุหัทยา บุญมาก  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเฝ้าระวังความผิดพลาดในการให้ยาระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Surveillance of Drug Error during Anesthesia at Srinagarind Hospital Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ดวงธิดา นนท์เหล่าพล, พลพันธ์ บุญมาก, สุหัทยา บุญมาก, มณีรัตน์ ธนานนท์  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ระดับสังกะสีในน้ำอสุจิ( seminal plasma)ในชายที่มีบุตรยาก
       Zinc Level in Seminal Plasma of Infertile men
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ลิ่มทอง พรหมดี, ธนิดา พงษ์ศรีทัศน์  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       โครงการจีโนมมนุษย์กับการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
       Heman Genome Project and Infertility Practice
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเกิดรอยโรคภายในเยื่อบุปากมดลูกและมะเร็งปากมดลูกในสถานการณ์ที่มีการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี
       Cervical Intraepithelial Neoplasia and Cancer in HIV-Epidemic Era
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ชำนาญ เกียรติพีรกุล  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
CME Examination  
       การศึกษาต่อเนื่อง/ CME แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chumnan Kietpeerakool  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.