ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
November 01, 2022 - December 30, 2022 (Volume 37, Number 6)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 37, Number 6)
 
Untitled Document
Original Article  
       ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในมารดาที่มีภาวะขาดสารอาหาร: การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลังสหสถาบัน
       Pregnancy Outcome in Undernutrition Mothers: A Multicenter Retrospective Cohort Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PimjaiMaleerat (พิมพ์ใจ มาลีรัตน์), PatinyaSaeng-aroon (ปติณยา แสงอรุณ), Yaowaret Kittithanesuan (เยาวเรศ กิตติธเนศวร), SrisudaSongthamwat (ศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์), Ueamporn Summart (เอื้อมพร สุ่มมาตย์), KoollachartSaejueng (กุลชาติ แซ่จึง), Chatchanawadee Na Nan (ชัชนาวดี ณ น่าน), MethaSongthamwat (เมธา ทรงธรรมวัฒน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความแม่นยำในการใช้เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเพื่อคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิด ที่จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564
       Accuracy of Pulse Oximetry Screening for Critical Congenital Heart Defects after birth in Buriram during 2018-2021
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KatenipaSinsupan (เกตน์นิภา สินสุพรรณ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของความเครียดในสตรีตั้งครรภ์
       Prevalence and Associated Factors of Stress in Pregnancy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PhatchaTontapanit (พัดชา ตัณฑพานิช), ChatupornDuangkum (กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม), JadsadaThinkhamrop (เจศฎา ถิ่นคารพ), RatanaKomwilaisak (รัตนา คำวิลัยศักดิ์), PimwimonWiangyos (พิมพ์วิมล เวียงยศ ), ChatupornDuangkum (จตุพร ดวงกำ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาประสิทธิภาพของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการกระตุ้นการทำงานของลำไส้หลังการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง โรงพยาบาลพุทธโสธร
       The Study of the Efficiency of Chewing Gum on Stimulation of Bowel Function after Cesarean Delivery at Buddhasothorn Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YuttanaChanwaro (ยุทธนา จันวะโร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ต้นทุน-ผลลัพธ์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
       Cost-Outcome of Cervical Cancer Screening at Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChaiyakitUdnan (ชัยกิจ อุดแน่น)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
       Outcomes of Intermediate Care Service in Stroke Rehabilitation Patients at A Hospital in Ubon Ratchathani Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WarutKetsiri (วรุตม์ เกตุสิริ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       พฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกใช้ยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ด้วยตนเองของประชาชนในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: การใช้ยาพาราเซตามอล ยาธาตุน้ำขาวและผงเกลือแร่ชดเชยการสูญเสียน้ำ
       Behaviors and Associated Factors of Selection for Self-medication with Non-Prescription Medicines among People in Ongkharak District, Nakhon Nayok Province: Using Paracetamol, Salol et Menthol Mixture, and Oral Rehydration Salts
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PacharapornPhueanpinit (พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ), MontiraTantasawat (มณฑิรา ตันตสวัสดิ์), ThanaputtChaiyasothi (ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ), SirananKlanbut (สิรนันท์ กลั่นบุศย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การตรวจอัลตราซาวด์และความแม่นยำของการแปลผลการตรวจอัตราซาวด์ช่องท้องในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุโดยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์
       Focused Assessment with Sonography for Trauma Examinations Acquisition and Diagnostic Accuracy of Interpretation by Paramedics
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PiyachatSasipattarapong (ปิยฉัตร ศศิภัทรพงศ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการดูแลจิตใจในผู้ป่วยโรคโควิด-19 หลังรักษาหาย โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร
       Effect of Mental Health Care for Post-Discharge COVID-19 Patients, Paknam Chumphon Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SoodruetaiRatanaopas (สุดฤทัย รัตนโอภาส), PenpitJeerapa (เพ็ญพิศ จีระภา )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ของมุมคอยื่นและความสามารถในการทรงท่าในผู้ที่มีคอยื่นไปด้านหน้า
       Correlation between Craniovertebral Angle and Balance Ability in Forward Head Posture
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KunavutVannajak (คุณาวุฒิ วรรณจักร), Pimonpan Taweekarn Vannajak (พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของหนังหุ้มองคชาตหลังฉีดสารแปลกปลอม
       Surgical Outcome of Penile Reconstruction in Penile Foreign Body Granuloma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PiyamitSumonsriwarakun (ปิยะมิตร สุมนศรีวรกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
       Development of Pre-Dispensing System in Out-Patient Department at Sawanpracharak Hospital, Nakhonsawan Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AunchaleeAungsathammarat (อัญชลี อังศธรรมรัตน์), ApinyaJewsuebpong (อภิญญา จิวสืบพงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความถูกต้องของคู่มือการสอนสวนปัสสาวะด้วยตนเองแบบสะอาดในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ
       The Validity of Clean Self-Intermittent Catheterization Instruction Manual for Neurogenic Bladder Patient
แสดงชื่อผู้แต่ง
  CattareeyaChinyo (คัทรียา ชิณโย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิผลของระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 วิถีใหม่
       The Effectiveness of the New Normal of Care System for People with Mental Health Problems from COVID-19 Pandemic
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BurinSuraaroonsamrit (บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์), SuwannaArunpongpaisal (สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล), Terdsak Dechkong (เทิดศักดิ์ เดชคง), NoppornTantirangsri (นพพร ตันติรังสี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
       Nurses’ Roles in Promoting Health Literacy among Older Adults in COVID- 19 Situations
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Natkan Paphakitpongpak (ณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค), SumaleeLirtmunlikaporn (สุมาลี เลิศมัลลิกาพร), RungworgPaphakitpongpak (รักวงศ์ ปภากิจพงศ์ภัค)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19
       Pulmonary Rehabilitation for Patient with COVID-19
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TulyachatKhotsopa (ตุลยชาติ โคตรโสภา), WorawatChumpangern (วรวัฒน์ จำปาเงิน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.