ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
November 01, 2021 - December 31, 2021 (Volume 36, Number 6)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 36, Number 6)
 
Untitled Document
Original Article  
       อุบัติการณ์การบาดเจ็บต่อท่อน้ำดีจากการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้องในโรงพยาบาล ศรีนครินทร์
       Bile Duct Injury Incidence in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AdulkritNata (อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ), Vanlakhone Vilayhong (Vanlakhone Vilayhong), NarongKhuntikeo (ณรงค์ ขันตีแก้ว), AkePugkhem (เอก ปักเข็ม), TharathipSrisuk (ธราธิป ศรีสุข), VorLuvira (วร์ ลุวีระ), AttapolTitapun (อรรถพล ติตะปัญ), ApiwatJarearnrat (อภิวัฒน์ เจริญรัตน์), TheeraweeTipwaratorn (ธีรวีร์ ทิพย์วราธรณ์), VasinThanasukarn (วศิน ธนสุกาญจน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Conventional Pap Smear สำหรับตรวจหารอยโรคขั้นสูงหรือมะเร็งกลับเป็นซ้ำในการติดตามภายหลังรักษามะเร็งปากมดลูก
       Conventional Pap Smear for Detecting High-grade or Recurrent Lesion in the Follow-up After Treatment of Cervical Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DuangpornRattanalappaiboon (ดวงพร รัตนลาภไพบูลย์), SirayaKitiyodom (สิรยา กิติโยดม), ChaleawJanhom (เฉลียว จันทร์หอม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อัตรารอดชีพและการเปรียบเทียบอัตรารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการวินิจฉัย ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Breast Cancer Patients’ Survival Rates after Diagnosis in Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PhiradaArdwichai (ภิรดา อาจวิชัย), ChalongponSantong (ฉลองพล สารทอง), OngartSomintara (องอาจ โสมอินทร์), PratanaSatitvipawee (ปรารถนา สถิตย์วิภาวี), SupotKamsa-ard (สุพจน์ คำสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาอัตรารอดชีพผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
       Cancer Survival Rate of Patients in Loei Hospital, Loei Province, Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pornpimol Saikleam (พรพิมล ใสเกลี้ยม), NithiSrisukhumchai (นิธิ ศรีสุขุมชัย), SabaiphaeSeehawong (สใบแพร สีหะวงศ์), SupotKamsa-ard (สุพจน์ คำสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สารไฟโตแคนนาบินอยด์ส่งเสริมฤทธิ์ต้านมะเร็งรังไข่โดยกระตุ้นการแสดงออกของตัวรับแคนนาบินอยด์
       Phytocannabinoids Potentially Exert Anti-ovarian Cancer Effects by Increasing Cannabinoid Receptor Expressions
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KrittamateSaisuwan (กฤตเมธ สายสุวรรณ), PatchareeBoonsiri (พัชรี บุญศิริ), ChalongchaiChalermwat (ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์), KulthidaVaeteewoottacharn (กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการอัลตราซาวด์กะโหลกศีรษะในผู้ป่วยแรกเกิดและทารกที่วินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลัน
       Spectrum of Cranial Sonographic Findings of Acute Bacterial Meningitis in Neonates and Infants
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nipaporn Tewattanarat (นิภาพร เตวัฒนรัตน์), Kaewalin Thongsawangjang (เกวลิน ทองสว่างแจ้ง), TeerawatcharaRerksoontree (ธีรวัชร ฤกษ์สุนทรี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการใช้โปรแกรมลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง
       Effects of Risk Reduction Program on Condom Use to Prevent HIV, and Syphilis Infection among Men Who Have Sex with Men and Transgender Women
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PornnipaHarnlakorn (พรนิภา หาญละคร), AtibordeeMeesing (อธิบดี มีสิงห์), JohnF. Smith (จอห์น เอฟ สมิท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
       Effect of the Depression Prevention Program in Antepartum and Postpartum Women
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PaiboonWannasiri (ไพบูลย์ วรรณศิริ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการออกกำลังกายด้วยยางวงยืดต่อการทรงตัว และการเดินในผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีภาวะกระดูกสันหลังค่อม
       The Effect of Elastic Band Exercises on Balance and Walking in Elderly Women with Kyphosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SawitreeChalermphong (สาวิตรี เฉลิมพงศ์), WannisaSampaojinda (วรรณนิศา สำเภาจินดา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้ของนิสิตแพทย์ในการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
       Medical Students’ Knowledge of Diagnosis and Assessment of Physical Disability
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DuangnapaSirisopon (ดวงนภา ศิริโสภณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ทัศนคติต่อประสบการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาและการจัดการด้วยตนเองของผู้ป่วย
       Patients’Attitudes towards Experiences and Management of Adverse Drug Reactions
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SasithornChaowanjantuek (ศศิธร ชาววัลจันทึก), TongchaiPratipanawatr (ธงชัย ปฏิภาณวัตร), Narumol Jarernsiripornkul (นฤมล เจริญศิริพรกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอนก่อนจำหน่าย การประสานการดูแลอย่างต่อเนื่อง กับการรับรู้ถึงความพร้อมก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
       Relationships between Teaching Quality, Continuity of Care, and Perceived Readiness for Hospital Discharge in Patients with Hip Replacement
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ApichatKardosod (อภิชาติ กาศโอสถ), WanchaiLertwatthanawilat (วันชัย เลิศวัฒนวิลาส ), LunchanaJumpathong (ลัญชนา จำปาทอง ), SompitKarndumri (สมพิศ การดำริห์ ), Sujitha Arthithong (สุจิตรา อาทิตย์ทอง), SrisudaChaiwan (ศรีสุดา ชัยวรรณ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีระดับ INR อยู่ในช่วงเป้าหมายของการใช้ยาวาร์ฟาริน ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือผู้ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว
       Evaluation of Time in Therapeutic Range (TTR) of warfarin in Patients with Cardiac Valve Replacement or Atrial Fibrillation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Supabhorn Onsanit (สุภาพร อ่อนสนิท), SiripornJantharuechai (ศิริพร จันทฤๅไชย), BunditMokarat (บัณฑิต โมฆะรัตน์), PattarapongMakarawate (ภัทรพงษ์ มกรเวส)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาล ภายใน 30 วัน ภายใน 1 ปี และปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิตในผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัดกระดูกหักรอบข้อสะโพก
       In-hospital, Thirty-day, One-year Mortality and Risk Factors of Mortality in the Elderly After Hip Fracture Surgery
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PatcharinRyden (พัชรินทร์ ไรเดน), Monrudee Maungrung (มนฤดี ม่วงรุ่ง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การวางแผนดูแลรักษาตัวเองล่วงหน้าในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
       Advance Care Planning in the Palliative Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PassornRotpenpian (ภัสสร โรจน์เพ็ญเพียร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประยุกต์ใช้การฝึกออกกำลังกายบนพื้นที่สูงในกลุ่มบุคคลที่มีสุขภาพดี นักกีฬาและผู้ป่วย
       Application of Altitude Training in Healthy Subjects, Athletes, and Some Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ApiwanManimmanakorn (อภิวันท์ มนิมนากร), Worrawut Thuwakum (วรวุฒิ ธุวะคำ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.