ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
September 05, 2021 - October 05, 2021 (Volume 36, Number 5)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 36, Number 5)
 
Untitled Document
Original Article  
       ผลการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในสตรีตั้งครรภ์อายุมากที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
       Down Syndrome Screening Outcomes in Advanced Maternal Age Pregnant Women at Roi Et Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SirikanyaSomsri (ศิริกัญญา สมศรี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การวัดมุมของปากมดลูกกับตัวมดลูกด้วยการตรวจอัลตราซาวน์ทางช่องคลอด ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์เดี่ยว
       Ultrasound Uterine Cervical Angle Screening At Second Trimester to Predict Spontaneous Preterm Birth in Singleton Pregnancy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sukanya Chaiyarach (สุกัญญา ไชยราช), KiattisakKongwattanakul (เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล), RatanaKomwilaisak (รัตนา คำวิลัยศักดิ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสม่ำเสมอในการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในระหว่างตั้งครรภ์
       Compliance of Iron Supplementation During Pregnancy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RomthiraSrisai (รมย์ธีรา ศรีใส), SukanyaChaiyarach (สุกัญญา ไชยราช), SukanyaKreetiyutanont (สุกัญญา กรีติยุตานนท์), JadsadaThinkhamrop (เจศฎา ถิ่นคำรพ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้องสองบาดแผลโดยใช้อุปกรณ์นำเครื่องมือผ่าตัดเข้าช่องท้องชนิดประดิษฐ์เองด้วยถุงมือร่วมกับโทรคาร์เสริม
       Two Incisions Laparoscopic Cholecystectomy by Handmade Glove Port and Additional Trocar
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Panuwat Khantasa-ard (ภานุวัฒน์ ขันธสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การวิเคราะห์ลักษณะของมะเร็งตับในระยะตับและทางเดินน้ำดีของสาร gadoxetate disodium
       Analysis of Hepatobiliary Phase of Gadoxetate Disodium Characteristics of Hepatocellular Carcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JulaluckPromsorn (จุฬาลักษณ์ พรหมศร), MareenisPaholpaks (มารีนีส พหลภาคย์), Nittaya Chamadol (นิตยา ฉมาดล), PanitaLimpawattana (ปณิตา ลิมปะวัฒนะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดม้ามโดยการส่องกล้องโดยใช้ LigaSure และการผ่าตัดม้ามแบบเปิดหน้าท้องในโรคที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
       Comparison between Laparoscopic Splenectomy Using LigaSure and Open Splenectomy for Non-traumatic Diseases
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ArayaKhaimook (อารยะ ไข่มุกด์), Phadungkiat Tipmanee (ผดุงเกียรติ ทิพย์มณี), SujareeBhimonpun (สุจารี พิมลพันธุ์), Arunchai Chang (อรุณชัย แซ่ฉั่ง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความเที่ยงตรงของแบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดและการฟื้นฟูหัวใจหลังการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
       Validity of Pre-Operative and Post-Operative Cardiac Rehabilitation Questionnaires in Patients with Open Heart Surgery
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupatraChantawong (สุพัตรา จันทรวงศ์), WorrawutUsupharach (วรวุฒิ อุสุภราช), BenjaSongsaengrit (เบญจา ทรงแสงฤทธิ์), PajeemasKittipanya-ngam (พจีมาศ กิตติปัญญางาม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิภาพของการให้สารน้ำแบบระยะสั้นและการให้สารน้ำแบบต่อเนื่องในการป้องกันการเกิดพิษต่อไตของยาซิสพลาติน
       Comparison of Efficacy between Short Hydration and Continuous Hydration for Prevention of Cisplatin Induced Nephrotoxicity
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kwanjit Danwilai (ขวัญจิต ด่านวิไล), Pongpipat Samutpeth (พงศ์พิพัฒน์ สมุทรเพ็ชร), Wittawat Jitpewngarm (วิทวัส จิตต์ผิวงาม), ApichaiManoi (อภิชัย มาน้อย ), SaharatPongsura (สหรัถ พงษ์สุระ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของกระบวนการให้คำปรึกษาวิธีใช้ยาสูดพ่นต่อความรู้และทักษะของผู้ป่วยโรคหืด ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
       The Effect of Counseling for Inhaler Device Usage on Knowledge and Skills of Asthmatic Patients at Vachiraphuket Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ApichatJittsue (อภิชาติ จิตต์ซื่อ), Wannakon Chuemongkon (วรรณคล เชื้อมงคล), Titima Phet-aporn (ฐิติมา เพชรอาภรณ์), Janthip Charoensabsakorn (จันทร์ทิพย์ เจริญทรัพย์สาคร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้โปรแกรม SMART AsthCOPD ในการดูแลผู้ป่วยโรคหืด
       Outcomes of Pharmaceutical Care by SMART AsthCOPD Application Program to Care Asthma Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ananya Songmuang (อนัญญา สองเมือง), Thanatcha Songmuang (ธนัฎชา สองเมือง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสำรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง
       Electrocardiographic Survey in Elderly Hypertensive Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrawpanSuwanakitch (แพรวพรรณ สุวรรณกิจ), NattanonSuyana (ณัฐนนท์ สุยานะ), Peeraphat Moolwong (พีรพัฒน์ มูลวงศ์), PanuwatPatra (ภาณุวัฒน์ เภตรา), Charut Tuntiaumnuay (ชรัตน์ ตันติอำนวย), TomornThongsri (โตมร ทองศรี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลป้องกันทางระบบประสาทของกรดคาเฟอิคต่อความบกพร่องของความจำที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแอล-เมไธโอนีนในหนูแรทโตเต็มวัย
       The Neuroprotective Effect of Caffeic Acid against L-Methionine Induced Memory Deficits in Adult Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Oabnithi Dornlakorn (โอบนิธิ ดรละคร), Aurasa Saenno (อรษา แสนโน), Tanaporn Anosri (ธนพร อะโนศรี), Soraya Kaewngam (โสรยา แก้วงาม), Kornrawee Suwannakot (กรรวี สุวรรณโคตร), NatayaSritawan (นัตยา สีตะวัน), Apiwat Sirichoat (อภิวัฒน์ ศิริโชติ), Wanassanan Pannangrong (วนัสนันท์ แป้นนางรอง), Jariya Umka Welbat (จริยา อำคา เวลบาท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
       Knowledge, Attitudes, and Preventive Behaviors of COVID-19 among Residents in Pru Yai Sub-district, Muang District, Nakhon Ratchasima Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Daranchanok Phansuma (ดรัญชนก พันธ์สุมา), PongsitBoonruksa (พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการใช้ชุดหุ่นจำลองฟันหน้าม้ากับสื่อความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ในการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์
       The Study of the Satisfaction of Veterinary Students of Khon Kaen University on the Use of Horse Incisor Teeth Models with Augmented Reality (AR) Media in Anatomy Teaching
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WitthayaYohaken (วิทยา โยหาเคน), Kan Komany (แคน กอมณี), PakaratTempiam (ผการัตน์ เต็มเปี่ยม), DodsadeeMusikpodohe (ดุษฎี มุสิกโปดก), Songpol U-Pachitakul (ทรงพล อุปชิตกุล), Suwit UopasaiUopasai (สุวิทย์ อุปสัย), PiyanatSudee (ปิยนัส สุดี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติการณ์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของการเกิดมะเร็งตับ ในจังหวัดนครพนม
       Incidence Rate and Spatial Analysis of Liver Cancer in Nakhon Phanom Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  OrayaSahat (อรยา สาหัส), Apiporn Thinkhamrop Suwannatrai (อภิพร ถิ่นคำรพ สุวรรณไตรย์), NutThunyaharn (ณัฐ ธัญญาหาร), SupotKamsa-ard (สุพจน์ คำสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองบาดเจ็บไม่รุนแรงหลังจำหน่ายกลับบ้านและกลุ่มอาการภายหลังสมองบาดเจ็บ
       Effects of the Self-Efficacy Enhancing Program on the Practice Behavior of Caregivers for the Older Patients with Mild Traumatic Brain Injury after Discharge and Post-concussion Syndrome
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Supapon Rooplor (สุภาภรณ์ รูปหล่อ), MayureeLeethong-in (มยุรี ลี่ทองอิน), Sirimart Piyawattanapong (สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้สภาวะสามมิติ เพื่อเป็นโมเดลสำหรับทดสอบยาระดับหลอดทดลองในงานวิจัยด้านมะเร็ง
       Three-dimensional Cell Culture Model for In-Vitro Drug-Testing Platforms in Cancer Research
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrinSungwan (ปริญญ์ สังข์วรรณ์), WunchanaSeubwai (วันชนะ สืบไวย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อรอบข้อเทียมในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมและแนวทางปฏิบัติเพื่อสืบค้นโรคติดเชื้อรอบข้อเทียมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Diagnosis in Periprosthetic Joint Infection and Clinical Practice Guideline for Periprosthetic Joint Infection in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WitchapornWitayakom (วิชชาภรณ์ วิทยาคม), RitApinyankul (ฤทธิ์ อภิญญาณกุล), KamolsakSukhonthamarn (กมลศักดิ์ สุคนธมาน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังในระยะฟื้นฟู
       Nursing Care for Prevention Complications of Patient with Spine and Spinal Cord Injuries in Rehabilitation Phase
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PatchareeButsankot (พัชรี บุตรแสนโคตร), Juthamas Kongklang (จุฑามาศ คงกลาง )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.