ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 01, 2021 - August 31, 2022 (Volume 36, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 36, Number 4)
 
Untitled Document
Original Article  
       ความคาดหวังและความรู้ต่อการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของสตรีตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประเทศไทย
       Pregnant Women’s Expectations and Knowledge Regarding Ultrasound Scanning at Srinagarind Hospital in Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PiyamasSaksiriwuttho (ปิยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ), ThawanwongRattanasiri (ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ), Rattana Komwilaisak (รัตนา คำวิลัยศักดิ์), PilaiwanKleebkaow (พิไลวรรณ กลีบแก้ว), ChatupornDuangkum (จตุพร ดวงกำ), KiattisukKongwattanakul (เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล), SukanyaChaiyarach (สุกัญญา ไชยราช)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะของเหลวคั่งใต้แผลผ่าตัด (Seroma) ภายหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยวิธี Modified Radical Mastectomy
       Risk Factors Influencing Seroma Formation after Modified Radical Mastectomy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thawat Engsirorat (ธวัช อิงศิโรรัตน์), Sitthi Chaowchuen (สิทธิ เชาว์ชื่น)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าที่เข้ารับการรักษาแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
       Factors Associated with Death in Patients with Necrotizing Fasciitis at Department of Surgery, Roi Et Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chanthit Phunlap (ฉันทิชย์ พูลลาภ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิแกนของผู้ป่วยที่ใช้ Forced-Air Warming ด้วยวิธี Modified Lower-Body Cover กับ Commercial Lower-Body Cover ในระหว่างการผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่
       Comparison of Intraoperative Core Temperature between Forced-Air Warming with Modified Lower-Body Cover and with Commercial Lower-Body Cover in Major Abdominal Surgery
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MonsichaSomjit (มนสิชา สมจิตร), AkkharawatSinkueakunkit (อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ), WilawanSomdee (วิลาวัลย์ สมดี), ViriyaThincheelong (วิริยา ถิ่นชีลอง), Pumpuang Sarapanish (พุ่มพวง สาระพาณิชย์), NarinPlailaharn (นรินทร์ พลายละหาร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง
       Prevalence and Risk Factors of Erectile Dysfunction in Systemic Sclerosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KittikornDuangkum (กิตติกร ดวงกำ), KusumanSriphuwong (กุสุมาลย์ ศรีภูวงษ์), PimchanokTantiwong (พิมพ์ชนก ตันติวงส์), ThidaPhungtaharn (ธิดา พึ่งทหาร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       แนวโน้มการเสียชีวิตทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2555 - 2562
       Trends in Neonatal Mortality at Chaiyaphum Hospital , 2012-2019
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JuthatipUdomsup (จุฑาทิพย์ อุดมทรัพย์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ระดับความเสี่ยงการสัมผัสรังสีก่อไอออนต่อสุขภาพของบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด
       Health Risk Level of Health Workers Exposed to Ionizing Radiation in Cardiac Catheterization Laboratory
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Piyapong Sirinapakul (ปิยะพงษ์ สิรินภากุล), PattapongMakarawate (ภัทรพงษ์ มกรเวส), Chariya Bamrungsiri (ชาริยา บำรุงศิริ), ChamnianPattanajak (จำเนียร พัฒนจักร), NikomNamkoch (นิคม นามโคตร), Naesinee Chaiear (เนสินี ไชยเอีย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เทตระไฮโดรเคอร์คูมิน ลดระดับน้ำตาลในเลือดสูงในหนูที่เป็นเบาหวานผ่านการลดความต้านทานต่ออินซูลินและความเครียดออกซิเดชัน
       Tetrahydrocurcumin Attenuates Hyperglycemia in Diabetic Rats Through Reduction of Insulin Resistance and Oxidative Stress
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Napatchanok Hanwaree (ณภัทรชนก หาญวารี), AkarachaiTubsakul (อัครชัย ทับสกุล), Poungrat Pakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ), UpaKukongviripapan (ยุพา คู่คงวิริยะพันธุ์), Gulladawan Jan-on (กุลดาวรรณ จันอ่อน), Weerapon Sang-artit (วีระพล แสงอาทิตย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การผลิตโปรตีนเอนวิโลปสายสั้นจากเชื้อไวรัสเดงกี่และความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนู BALB/c
       Production of Truncated Recombinant Dengue Virus Envelope Protein and its Immunogenicity in BALB/c Mice
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chonlatip Pipattanaboon (ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์), Piyathida Natsrita (ปิยะธิดา นาทศรีทา), Khwanchit Boonha (ขวัญจิต บุญหา), Surachet Benjathummarak (สุรเชษฐ์ เบญจธรรมรักษ์), Pannamthip Pitaksajjakul (ปานน้ำทิพย์ พิทักษ์ สัจจะกุล), Pongrama Ramasoota (พงศ์ราม รามสูต)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานกับยาเคมีบำบัดของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       Knowledge, Attitudes and Practices of Health Workers Handling Cytotoxic Drugs: A Study in a University Hospital in Northeastern Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chokan Rittidet (ช่อกัลป์ ฤทธิเดช ), NaesineeChaiear (เนสินี ไชยเอีย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาพาราเซตามอลของประชาชนแขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
       Knowledge and Behavior Regarding Paracetamol Usage among Residents of Nawamin Sub-district, Bueng Kum District, Bangkok
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jidapa Suksusin (จิดาภา สุขสุสินธุ์), Nichaporn Saelee (นิชาพร แซ่ลี้), Wannakon Chuemongkon (วรรณคล เชื้อมงคล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้ ประสบการณ์ และอุปสรรคในกระบวนการจัดการวางแผนดูแลรักษาตัวเองล่วงหน้า สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ของแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว
       Knowledge, Experiences and Barriers in Advance Care Plan for Terminal Cancer Patients of Family Medicine Residents
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Passorn Rotpenpian (ภัสสร โรจน์เพ็ญเพียร), Petcharat Bunnug (เพชรรัตน์ บุนนาค), Sawanee Tengrunsun (สวณี เต็งรังสรรค์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Readmission of Palliative Patients at Karunruk Palliative Care Center, Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chutima Tianthong (ชุติมา เทียนทอง), Sriveing PirojkulPirojkul (ศรีเวียง ไพโรจน์กุล), Parichart Piasupan (ปาริชาติ เพียสุพรรณ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการติดสมาร์ทโฟนต่อสุขภาพและผลการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.องครักษ์ จ.นครนายก
       Effects of Smartphone Addiction on Health and Academic Performance of High School Students in Ongkharak District, Nakhon Nayok Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WannakonChuemongkon (วรรณคล เชื้อมงคล), NaruedeeBoonnaruetee (ณฤดี บุญนะฤธี), TipakarnMothaniyachat (ทิพกาญจน์ โมทนียชาติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       คุณลักษณะด้านการเห็นแก่ประโยชน์ต่อผู้อื่นของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
       Altruism Characteristics of First Year Medical Students, Naresuan University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thirdsak Pholchan (เทิดศักดิ์ ผลจันทร์), PaitoonChuangchum (ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความเครียด ความกังวล และผลกระทบของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Stress Worry and Effects among Health Personnels during Pandemic of Coronavirus Disease 2019 in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pornnipa Harnlakorn (พรนิภา หาญละคร), Tharinee Phetcharat (ธารินี เพชรรัตน์), NipharphanRithirod (นิภาพรรณ ฤทธิรอด), SudthanomKamollerd (สุดถนอม กมลเลิศ), ThurnjaiPitayavatanachai (เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย), AtibordeeMeesing (อธิบดี มีสิงห์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
       The Treatment of Migraine with Traditional Chinese Medicine
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Poonyaphat Siriteerathitikul (ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล), PatchareeyaAmput (พัชรียา อัมพุธ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       ภาวะไขสันหลังบาดเจ็บล่าช้าที่เกิดตามหลังในผู้ป่วยถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงบริเวณศีรษะ ในโรงพยาบาลขอนแก่น: รายงานผู้ป่วย
       Delayed Spinal Cord Injury after Electrical Burn of the Head in Khon Kaen Hospital: Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PhonnapasSukprasert (พรนภัส สุขประเสริฐ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.