ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
May 01, 2021 - June 30, 2021 (Volume 36, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 36, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       คุณภาพชีวิต และอรรถประโยชน์ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       Quality of Life and Utility in Cardiac Surgical Patients at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Panadda Yasud (ปนัดดา ยาสุด), Pajeemas Kittipanya-ngam (พจีมาศ กิตติปัญญางาม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและการทำงานของกล้ามเนื้อ anterior scalene ในผู้หญิงที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง
       Respiratory Muscle Strength and Anterior Scalene Muscle Activity in Women with Chronic Neck Pain
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sudarat Borisut (สุดารัตน์ บริสุทธิ์), Jirawat Wattanapanyawech (จิรวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การติดตามความสามารถในการทำกิจกรรมและการกลับไปทำงานในผู้ป่วยวัยแรงงานหลังได้รับการผ่าตัดเบี่ยงเบนหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่หรือผ่าตัดลิ้นหัวใจแล้ว 5 ปี
       Long-Term Follow-up 5 years Prognostic Value of Estimating Functional Capacity and Return to work in Work force age Patients of Post CABG or Valvular Surgery
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Montana Donsom (มณฑนา ดอนโสม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
       Prevalence and Factors Associated with Metabolic Syndrome at Health Promoting Hospital, Khon Kaen
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PaiboonChattakul (ไพบูรณ์ จัตกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการศึกษาการให้ยาต้านจุลชีพชนิดฉีดแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
       The Result of Continuous Antibiotics Injection in Out Patient, Sawanpracharak Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AunchaleeAungsathammarat (อัญชลี อังศธรรมรัตน์), BudsayaDejpun (บุษยา เดชปั้น )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       Depression in the First to Third Year Medical Students of College of Medicine and Pubic Health, Ubonratchatani University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PatchareePhanpanich (พัชรี พรรณพานิช ), Mereerat Manwong (เมรีรัตน์ มั่นวงศ์), PraewwarinVongsuphakphan (แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์), LatipornUdomsuk (ลติพร อุดมสุข)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของไครซินต่อยาเคมีบำบัดเมโธเทรกเซทเหนี่ยวนำให้ความจำและการสร้างเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสลดลงในหนูแรทโตเต็มวัย
       Effect of Chrysin on Methotrexate Chemotherapy Induced Reductions of Memory and Hippocampal Neurogenesis in Adult Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Tanaporn Anosri (ธนพร อะโนศรี), SorayaKaewngam (โสรยา แก้วงาม), Nataya Sritawan (นัตยา ศรีตะวัน), Ram Prajit (ราม ประจิตต์), Kornrawee Suwannakot (กรรวี สุวรรณโคตร), Apiwat Sirichoat (อภิวัฒน์ ศิริโชติ), AnusaraAranarochana (อนุสรา อารณะโรจน์), Wanassanan Pannangrong (วนัสนันท์ แป้นนางรอง), JariyaUmka Welbat (จริยา อำคา เวลบาท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด
       Factors Associated with Using Online Social Media among Patients with Breast Cancer Receiving Chemotherapy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sairung Prakobchit (สายรุ้ง ประกอบจิตร), WiyadaWannasen (วิยดา วรรณเสน), Chaliya Wamalun (ชลิยา วามะลุน), SopitTubtimhin (โสภิต ทับทิมหิน), SopittraSomharnwong (โสภิตตรา สมหารวงค์), Rungsinoppadol Thotong (รังษีนพดล โถทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม
       The Effects of Nine-Square Exercise On Balance in the Elderly with Falls Risk
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sasiwimon Wannapong (ศศิวิมล วรรณพงษ์), Saowanee Nakmareong (เสาวนีย์ นาคมะเริง), Surussawadi Bennett (สุรัสวดี เบนเน็ตต์), Nomjit Nualnetr (น้อมจิตต์ นวลเนตร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Incident and Associated factors of Dyslipidemia in Personnel of Faculty of Medicine, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SophidaSuwannabupha (โสภิดา สุวรรณบุผา), Supot Kamsa-ard (สุพจน์ คำสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้เกี่ยวกับภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก
       Dysphagia Knowledge of Stroke Patients with Dysphagia
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChompilaiNuntharuksa (โฉมพิไล นันทรักษา), Pajeemas Kittipanya-ngam (พจีมาศ กิตติปัญญางาม), Pattra Wattanapan (ภัทรา วัฒนพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความต้องการและการได้รับการดูแลตามความต้องการของครอบครัวผู้ป่วยที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต
       Needs and Need Responses of the Family Members of Patients Treated in the Intensive Care Unit
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SiriornKhoyun (สิริอร ข้อยุ่น ), WatjanaSukonthawat (วัจนา สุคนธวัฒน์), BenjawanKitkhuandee (เบญจวรรณ กิจควรดี), PasineeThoin (ภาสินี โทอินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลลัพธ์การรักษาด้านคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มช่วงอายุ 10 ปี
       Treatment Outcomes of Quality of life and Nasolabial Appearance in Patients with Cleft Lip and Palate of 10-Year-Old Group
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Palakorn Surakunprapha (พลากร สุรกุลประภา), YupinPaggasang (ยุพิน ปักกะสังข์), Kamonwan Jenwitheesuk (กมลวรรณ เจนวิถีสุข), PoonsakPisek (พูนศักดิ์ ภิเศก), BowornsilpChowchuen (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น), SuteeraPradubwong (สุธีรา ประดับวงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความเครียดของบุคลากรด้านวิสัญญีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรค Covid-19
       Stress of Anesthesia Personnel at Srinagarind Hospital during Covid-19 Pandemic
แสดงชื่อผู้แต่ง
  CharineeAimnang (ชาริณี อิ่มนาง), SiriratTribuddharat (สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์), ThepakornSathitkarnmanee (เทพกร สาธิตการมณี), Lamyai Sabangban (ลำไย แสบงบาล )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       แนวทางการปฏิบัติการให้ยาฉีดมอร์ฟีนใต้ผิวหนังที่บ้านของผู้ป่วยระยะท้าย
       A Protocol for Morphine Subcutaneous Administration at Home in Dying Patient
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RattanapornSiriket (รัตนาภรณ์ ศิริเกต), Srivieng Pairojkul (ศรีเวียง ไพโรจน์กุล), Parichart Piasupun (ปาริชาติ เพียสุพรรณ์), Saipin Saidum (สายพิณ สายดำ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การใช้ Real time Tele-Monitoring และการอำนวยการตรงทางการแพทย์ในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตระหว่างโรงพยาบาล
       Real Time Tele-Monitoring and On-Line Medical Direction for Inter-Facility Transfer in The Critically Ill Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Seathapong Thanoorat (เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์), Thanyaras Piyawatchwela (ธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การใช้บอลลูนอุดตันเส้นเลือดแดงใหญ่เพื่อห้ามเลือดในการกู้ชีวิตผู้บาดเจ็บ ณ ห้องฉุกเฉิน
       Emergency Room – Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (ER-REBOA) in Trauma Patient
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Panu Teeratakulpisarn (ภาณุ ธีรตกุลพิศาล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.