ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
March 01, 2021 - April 30, 2021 (Volume 36, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 36, Number 2)
 
Untitled Document
Original Article  
       ความหนาของผนังทรวงอกในบริเวณที่ใช้ในการใส่สายระบายทรวงอก
       Chest Wall Thickness at a Proper Area for Insertion of Intercostal Chest Drainage
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PhatiAngkasith (ผาติ อังคสิทธิ์), Chaiyut Thanapaisal (ไชยยุทธ ธนไพศาล), Narongchai Wongkonkitsin (ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์), Panu Teeratakulpisarn (ภาณุ ธีรตกุลพิศาล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดปกติจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในกรณีสมองบาดเจ็บไม่รุนแรงที่มีความเสี่ยงสูง
       Factors Affecting Abnormal CT Scan in Mild Traumatic Brain Injury – High-Risk Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Panu Teeratakulpisarn (ภาณุ ธีรตกุลพิศาล), Phati Angkasith (ผาติ อังคสิทธิ์), Parichat Tanmit (ปาริชาติ ตันมิตร), Thanakorn Wannakul (ธนากร วรรณกุล), Chaiyut Thanapaisal (ไชยยุทธ ธนไพศาล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยากับอุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
       Association of Meteorological Data to Incident of Cardiovascular Disease
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Songsak Kiatchoosakun (ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล), Udomlack Peansukwech (อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช), Sirirat Anutrakulchai (ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย), Supatcha Prasertcharoensuk (สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของสารเฮสเพอริดินต่อภาวะความจำบกพร่องในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำโดยกรดวอลโพรอิก
       Effect of Hesperidin on Memory Impairments Induced by Valproic acid in Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SorayaKaewngam (โสรยา แก้วงาม), Tanaporn Anosri (ธนพร อะโนศรี), Ram Prajit (ราม ประจิตต์), Kornrawee Suwannakot (กรรวี สุวรรณโคตร), Nataya Sritawan (นัตยา ศรีตะวัน), Anusara Aranarochana (อนุสรา อารณะโรจน์), Apiwat Sirichoat (อภิวัฒน์ ศิริโชติ), Wanassanan Pannangrong (วนัสนันท์ แป้นนางรอง), Jariya Umka Welbat (จริยา อำคา เวลบาท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิภาพของการใช้ค่า apparent diffusion coefficient ของ diffusion-weighted magnetic resonance imaging ประเมินความสามารถในการวินิจฉัยก้อนเนื้อร้ายแรงในตับ
       The Performance of the Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging using Apparent Diffusion Coefficient Measurement in Detecting Malignant Liver Lesions
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Julaluck Promsorn (จุฬาลักษณ์ พรหมศร), Praewpan Na-udom1 (แพรวพรรณ นาอุดม), Panita Limpawattana (ปณิตา ลิมปะวัฒนะ), NittayaChamadol (นิตยา ฉมาดล), Kulyada Somsap (กุลญาดา สมทรัพย์), Muckesh Harisinghani (มูเคส แฮรีสซิงกานี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านโนนเค็ง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
       The Effectiveness of Elderly Capacity Development Activity for Promoting Health Behaviors among Elderly in Ban Nonkheng, Khumkwang Sub-district, Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Mintra Sararuk (มินตรา สาระรักษ์ ), Thitirat Nganchamung (ฐิติรัช งานฉมัง ), Nantaya Krasuaythong (นันทยา กระสวยทอง )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่โดยโปรแกรมการเยี่ยมบ้าน
       Improvement Quality of Life in Patients with Cleft Lip and Palate by Home Visit Program
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Yupin Pakkasung (ยุพิน ปักกะสังข์), Waranya Sroyhin (วรัญญา สร้อยหิน), Suntaree Numjaitaharn (สุนทรี น้ำ ใจทหาร), Daungkaew Rod-ong (ดวงแก้ว รอดอ่อง), ChanatipornChonprai (ชณัติพร ชลไพร), Hattakorn Samretdee (หัฏฐกร สำเร็จดี), Watcharapong Jaruensook (วัชรพงษ์ เจริญสุข), Poonsak Pisek (พูนศักดิ์ ภิเศก), Palakorn Surakunprapha (พลากร สุรกุลประภา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและอาการแสดงทางคลินิกของภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบในสตรีวัยรุ่น
       Prevalence and Clinical Features of Polycystic Ovary Syndrome in Thai Adolescents
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BenjarutSuwan (เบญจรัตน์ สุวรรณ), Srinaree Kaewrudee (ศรีนารี แก้วฤดี), Woraluck Somboonporn (วรลักษณ์ สมบูรณ์พร), Sukree Soontrapa (สุกรี สุนทราภา), Jen Sothornwit (เจน โสธรวิทย์), Suteeraporn Chaowattanapanit (สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช), Phuangphaka Sadee (พวงผกา สาดี), Nuntasiri Eamudomkarn (นันทสิริ เอี่ยมอุดมกาล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาการดูแลทารกปากแหว่งเพดานโหว่ในห้องคลอด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
       A Study on Care of Infants with Cleft Lip – Palate in the Labor Room, Srinagarind Hospital, Khon Kaen province, Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nittaya Panphet (นิตยา ปานเพชร), Sukanya Kreetiyutanont (สุกัญญา กรีติยุตานนท์), Suteera Pradubwong (สุธีรา ประดับวงษ์), Bowornsilp Chowchuen (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการปรับปรุงคุณภาพการจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ต่อการเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริการของงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Effect of Quality Improvement in Medical Devices Preparation on IncreasingCustomers’ Satisfaction in Services of the Central Sterile Supply Department,Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sasithorn Ruangprasertkul (ศศิธร เรืองประเสริฐกุล), Ponsawan Quobuwan (พรสวรรค์ โควบุตร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการใช้ชุดการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องการสวนล้างต่อค่าเฉลี่ยคะแนนทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2
       The Effect of the Jigsaw Cooperative Learning Technique on Mean scores for Learning about Irrigation Procedures among Second Year Nursing Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Arunrat Uthaisang (อรุณรัตน์ อุทัยแสง), Khunphitha Junsevg (กุลพิธาน์ จุลเสวก), Nuttiya Pommasaka Na Sakonnakhon (ณัติยา พรมสาขา ณ สกลนคร), Amornrat Sangsaikaew (อมรรัตน์ แสงใสแก้ว)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
       Prevalence and Factors Associated with Depression among the Clinical Medical Students of a Faculty of Medicine in Northeast Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sriarpa Auchayasawat (ศรีอาภา อัจฉยะสวัสดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของวิสัญญีพยาบาลในการช่วยวิสัญญีแพทย์ในการฉีดยาชาระงับความรู้สึกเข้าเส้นประสาทส่วนปลาย
       Factor Associated with Competency of Nurse Anesthetists to Assist Anesthesiologist in Performing Peripheral Nerve Block
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Rongrong Rueangchira-urai (รงรอง เรืองจิระอุไร), Somrutai Boonchuduang (สมฤทัย บุญชูดวง), Wisara Woraathasin (วิศรา วรอัฐสิน), Maliwan Oofuvong (มลิวัลย์ ออฟูวงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การผลิตหุ่นจำลองสาธิตการล้างไตผ่านช่องท้อง
       Medical Model Making for Peritoneal Dialysis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PiyanatSudee (ปิยนัส สุดี), Kan Komany (แคน กอมณี), Songpol U-Pachitakul (ทรงพล อุปชิตกุล), Dodsadee Musikpodok (ดุษฎี มุสิกโปดก), Ornuma Penreabroy (อรอุมา เป็นเรียบร้อย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งมะเร็งกับอัตรารอดชีพผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ไส้ตรงหลังการวินิจฉัยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
       Association between Lesions of Cancer and Survival of Colorectal Cancer (CRC) Patients after Diagnosis at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, Nakhon Ratchasima Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kanokphan Phansranoi (กนกพรรณ พันธ์สระน้อย), Nut Boonnithi (ณัฏฐ์ บุญนิธิ), Nintita Sripaiboonkij Thokanit (นิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ โถคนิตย์), Naowarat Maneenin (เนาวรัตน์ มณีนิล), Supot Kamsa-ard (สุพจน์ คำสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ยาต้านเอนไซม์ไซคลินดีเพนเดนท์ไคเนส 4/6: ความหวังใหม่ของการรักษามะเร็งเต้านม
       Cyclin Dependent Kinases 4/6 Inhibitors: A New Hope for Breast Cancer Therapy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Charupong Saengboonmee (จารุพงษ์ แสงบุญมี), Thanachai Sanlung (ธนชัย แสนลัง), Sopit Wongkham (โสพิศ วงศ์คำ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ตำแหน่งการเข้าช่องท้องทางเลือกในการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช: การทบทวนวรรณกรรมและบรรยายสรุป
       Alternative Access Sites for Abdominal Entry in Gynecologic Laparoscopy: A Literature Review and Narrative Summary of Findings
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nuntasiri Eamudomkarn (นันทสิริ เอี่ยมอุดมกาล), KanokSeejorn (กนก สีจร), SanguanchokeLuanratanakorn (สงวนโชค ล้วนรัตนากร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การให้สุขศึกษา
       Health Education
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pat Nonjui (พรรษ โนนจุ้ย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.