ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 2021 - February 28, 2021 (Volume 36, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 36, Number 1)
 
Untitled Document
Original Article  
       ผลการรอดชีวิตของผู้ป่วยเนื้องอกนิวโรบลาสโตมาระยะที่ 4 ที่ได้รับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Survival Outcome of Patients with Stage 4 Neuroblastoma after Tumor Resection in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PhicharmonKrittalack (พิชามญ กฤตาลักษณ), RatiyapornPhannua (รัติติยาภรณ์ พันธ์เหนือ), SinobolChusilp (สิโนบล ชูศิลป์), Patchareeporn Tanming (พัชรีภรณ์ ตันมิ่ง), SuchatAreemit (สุชาติ อารีมิตร), Kanokrat Thaiwatcharamas (กนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อาการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการแต่กำเนิดของปอดขณะอยู่ในครรภ์
       Clinical Manifestations in Children Diagnosed Prenatally with Congenital Lung Malformation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PhanthilaSitthikarnkha (ภัณฑิลา สิทธิการค้า), RattaponUppala (รัฐพล อุปลา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเปรียบเทียบผลข้างเคียงผิวหนังอักเสบระยะเฉียบพลันจากการฉายรังสีแบบสั้น (hypofractionated radiotherapy) กับการฉายรังสีแบบปกติ (conventional radiotherapy) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดเต้านมทั้งเต้า
       Comparison of Acute Radiation Dermatitis between Hypofractionated and Conventional Radiotherapy in Postmastectomy Breast Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SawaneeNirunsiriphol (สวนีย์ นิรันดร์ศิริผล )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปริมาณรังสีที่เลนส์ตาและต่อมไทรอยด์ที่ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานได้รับจากการตรวจวิดีโอฟลูออโรสโคปี
       Radiation Doses at Eye Lens and Thyroid Gland of Patients and Medical Staffs Received from Video Fluoroscopy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Somsak Wongsanon (สมศักดิ์ วงษ์ศานนท์), Petcharakorn Hanpanich (เพชรากร หาญพานิชย์), Pattra Wattanapun (ภัทรา วัฒนพันธุ์), Arunnit Boonrod (อรุณนิตย์ บุญรอด), Kantapong Jaiwong (กันตพงศ์ ใจวงษ์), Vithit Pungkun (วิทิต ผึ่งกัน), Panatsada Awikunprasert (ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินปริมาณรังที่ผิวที่ผู้ป่วยได้รับในการถ่ายภาพทางรังสีดิจิทัลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Assessment of the Entrance Skin Radiation Dose from the Digital Radiography in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thongjit Mahajanthavong (ต้องจิต มหาจันทวงศ์), ThawatchaiPrabsattroo (ธวัชชัย ปราบศัตรู), Woranan Kirisattayakul (วรนันท์ คีรีสัตยกุล), SomsakWongsanon (สมศักดิ์ วงษาศานนท์), Waraporn Sudchai (วราภรณ์ สุดใจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
       Hearing Screening of Newborn at Newborn Intensive Care Unit, Roi Et Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chairat Sererat (ชัยรัตน์ เสรีรัตน์), Wipada Sererat (วิภาดา เสรีรัตน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โรคทางตาที่พบบ่อยในผู้ต้องขังพิการ จังหวัดอุบลราชธานี
       Epidemiology of Eye Diseases in Handi-capped Inmates, Ubon Ratchathani Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Siripong Siramon (ศิริพงษ์ สิระมนต์), Latiporn Udomsuk (ลติพร อุดมสุข), ViraratJinatongthai (วิรรัฐ จินาทองไทย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิผลของการพัฒนาการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพในผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก
       Effectiveness of Multidisciplinary Care Development in Geriatric Hip Fractures
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThamrongsakKongmun (ธำรงค์ศักดิ์ คงมั่น )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลต้านภาวะความดันเลือดสูงและภาวะเครียดออกซิเดชันของกรดอะเซียติกในหนูแรทที่ได้รับแคดเมียมเป็นระยะเวลานาน
       Antihypertensive and Antioxidative Effects of Asiatic Acid in Rats with Long-Term Exposure to Cadmium
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Akarachai Tubsakul (อัครชัย ทับสกุล ), Weerapon Sangartit (วีระพล แสงอาทิตย์ ), Poungrat Pakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ ), Veerapol Kukongviriyapan (วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ), Upa Kukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ขอนแก่น ประเทศไทย
       Effect of Learning Program on Nurse’ Knowledge and Skill Improvement in Caring for Patients with Cleft Lip-Cleft Palate, Khon Kaen, Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Suteera Pradubwong (สุธีรา ประดับวงษ์), Darawan Augsornwan (ดาราวรรณ อักษรวรรณ), Suntaree Numjaitaharn (สุนทรี น้ำใจทหาร), Kesorn Lao-unka (เกสร เหล่าอรรคะ), Pattama Surit (ปัทมา สุริต), Bowornsilp Chowchuen (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลกระทบของการใช้สมาร์ทโฟนในการพิมพ์ข้อความโต้ตอบต่อความเร็วการเดินในวัยรุ่น
       The Impact of Smartphone Texting on Gait Speed in Adolescent
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kewalee Seeharach (เกวลี สีหราช), Nichapa Parasin (ณิชาภา พาราศิลป์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมในญาติสายตรงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
       The Effectiveness of Health Literacy Development Program in the First-Degree Relatives of Breast Cancer Patients on Breast Cancer-Preventive Behaviors
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sairung Prakobchit (สายรุ้ง ประกอบจิตร), SumattanaGlangkarn (สุมัทนา กลางคาร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text >  
Untitled Document
       ผลลัพธ์ของโปรแกรมการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Outcome of Pain Management Program in Gynecological Cancer Patients Who Received Palliative Care in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pornapa Boontasaeng (พรนภา บุญตาแสง), BanditChumworathayi (บัณฑิต ชุมวรฐายี), Parichart Piasupun (ปาริชาติ เพียสุพรรณ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลตนเองและความเชื่อเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายเชื้อชาติ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
       Association of Self-Care Behaviors and Beliefs about Diabetes with Glycemic Control of Type 2 Diabetic Patients in a Multiethnicity Area, Nakae District, Nakhonphanom Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sasiwan Khanthacha (ศศิวรรณ ขันทะชา), Benja Muktabhant (เบญจา มุกตพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อัตรารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งปอดหลังการวินิจฉัยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ : ข้อมูลล่าสุดจากทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง 2560
       Survival Rate of Lung Cancer Patients after Diagnosis in Srinagarind Hospital: An Update data on the Srinagarind Hospital -Based Cancer Registry between 2013 and 2017
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WachirapornMusika (วชิราภรณ์ มุสิกา), Chananya Jirapornkul (ชนัญญา จิระพรกุล), Chalongpon Santong (ฉลองพล สารทอง), Anakapong Phunmanee (อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี), Supot Kamsa-ard (สุพจน์ คำสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การจัดการอาการปวดหลังในผู้ป่วยหลังตรวจสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดแดงฟีมอรอล: บทบาทของพยาบาล*
       Back Pain Management for Patients Underwent Transfemoral Coronary Angiography: Nurse’s Role*
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chaiwat Chaiyagad (ชัยวัฒน์ ไชยกาศ), Wasana Ruaisungnoen (วาสนา รวยสูงเนิน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาแนวทางการบำบัดผู้เสพติดสารกลุ่มโอปิออยด์ด้วยเมทาโดนระยะยาว
       Improvement of Methadone Maintenance Treatment Guideline for Opioid Dependency
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NutchaCheewinaphirak (นัทชา ชีวินอภิรักษ์), Rawiporn Jansiriyanan (รวิพร จันทร์ศิริยานันท์), Tananan Phetnil (ธนานันท์ เพ็ชร์นิล), Duangjai Duangrithi (ดวงใจ ดวงฤทธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.