ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
November 01, 2020 - December 31, 2020 (Volume 35, Number 6)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 35, Number 6)
 
Untitled Document
Original Article  
       การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้องแผลเดียวโดยใช้อุปกรณ์นำเครื่องมือผ่าตัดเข้าช่องท้องชนิดประดิษฐ์เองด้วยถุงมือ
       Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy Using Hand-made Glove Port
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PanuwatKhantasa-ard (ภานุวัฒน์ ขันธสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธี Modified Radical Mastectomy ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Outcome of Modified Radical Mastectomy of Breast Cancer in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Anongporn Wongbuddha (อนงค์พร วงศ์พุทธะ), PunnawatChandrachamnong (ปุณวัฒน์ จันทรจำนง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาตำแหน่งของการใช้บอลลูนอุดตันเส้นเลือดแดงใหญ่เพื่อห้ามเลือดในการกู้ชีวิตในคนไทย
       Position of Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA) in Thai People
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PanuTeeratakulpisarn (ภาณุ ธีรตกุลพิศาล), SupatchaPrasertcharoensuk (สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข), ChaiyutThanapaisal (ไชยยุทธ ธนไพศาล), NarongchaiWongkonkitsin (ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์), PhatiAngkasith (ผาติ อังคสิทธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของแนวทางปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดแบบเจาะผ่านผิวหนังเพื่อนำนิ่วออกจากไตในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Continuous Quality Improvement of Clinical Practice Guideline for Management of Patients Undergoing Percutaneous Nephrolithotomy Under General Anesthesia in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wilawan Somdee (วิลาวัลย์ สมดี), Sirirat Tribuddharat (สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ ), Thepakorn Sathitkarnmanee (เทพกร สาธิตการมณี), Wichien Sirithanaphol (วิเชียร ศิริธนะพล), Narin Plailaharn (นรินทร์ พลายละหาร), Pakorn Kiatsopit (ปกรณ์ เกียรติโศภิษฐ์ ), Ukrit Rompsaithong (อุกฤษฎ ร่มไทรทอง), SuthanneeSimajareuk (สุธันนี สิมะจารึก), ViriyaThincheelong (วิริยา ถิ่นชีลอง), KhochakornPalachewa (กชกร พลาชีวะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการงดน้ำงดอาหารต่อค่า Stroke Volume Index เมื่อวัดโดย Whole Body Impedance Cardiography
       The Effect of Overnight Fasting on Stroke Volume Index Measured by Whole Body Impedance Cardiography
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sivaporn Termpornlert (ศิวพร เติมพรเลิศ), Onrada Chuasuwan (อรลดา ฉั่วสุวรรณ์), Pornpatra Areeruk (พรภัทรา อารีรักษ์), Tanit Virankabutra (ธนิต วีรังคบุตร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความแม่นยำของการตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยเครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวิธีการหลายพารามิเตอร์
       Accuracy of Multi-parametric Magnetic Resonance Imaging for Diagnosis of Prostate Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChalidaAphinives (ชลิดา อภินิเวศ), Chayanon Chinporncharoenpong (ชยานนท์ ชินพรเจริญพงษ์), Kulyada Somsap (กุลญาดา สมทรัพย์), Vallop Laopaiboon (วัลลภ เหล่าไพบูลย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีผลต่อระยะทางที่ได้จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยการเดิน 6 นาที ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด หลังจำหน่ายออกจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       Factors Affecting Distance of 6-Minute Walk Test in Post Cardiovascular Surgery Patients after Discharge at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Montri Yasud (มนตรี ยาสุด), Benja Songsaengrit (เบญจา ทรงแสงฤทธิ์), Pajeemas Kittipanya-ngam (พจีมาศ กิตติปัญญางาม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาอุปกรณ์ประคบร้อนและเย็นแบบใช้ซ้ำจากดินเหนียว
       Development of Reusable Hot and Cold Pack Made from Clay
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jirawat Wattanapanyawech (จิรวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์), Chakirt Sattayarom (ชาคริต สัตยารมณ์ ), Thaniya Klinsophon (ฐานิยา กลิ่นโสภณ), Sudarat Borisut (สุดารัตน์ บริสุทธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การอัปเดตแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการในช่วงตั้งครรภ์ถึงอายุ 5 ปี
       Update Interdisciplinary Clinical Practice Guideline for Patients with Cleft Lip and Palate at Prenatal Until 5 Years
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Suteera Pradubwong (สุธีรา ประดับวงษ์), Darawan Augsornwan (ดาราวรรณ อักษรวรรณ), Suntaree Namjaitaharn (สุนทรี น้ำใจทหาร), Orathai Saenbon (อรทัย แสนบน), Jamras Wongkham (จำรัส วงศ์คำ), Tippawan Muknumporn (ทิพยวรรณ มุกนำพร), Chanatiporn Chonprai (ชณัติพร ชลไพร), Niramol Patjanasoontorn (นิรมล พัจนสุนทร), Patimaporn Pungchanchaikul (ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล), Aggasit Manosudprasit (เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์), PoonsakPisek (พูนศักดิ์ ภิเษก), Benjamas Prathanee (เบญจมาศ พระธานี), Kengkart Winaikosol (เก่งกาจ วินัยโกศล), Bowornsilp Chowchuen (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Estimated Charge Cost For Cleft Lip And Cleft Palate Treatment : A Study Of In-Patients in Dental Hospital, Faculty Of Dentistry, Khon Kean University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChuleepornSupunya (ชุลีพร สุปัญญา), NeunghathaiAphiphatkan (หนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์), PattaramonRattanapan (ภัทรมน รัตนาพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการให้คำปรึกษาทางเลือกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
       The Effect of Options Counselling and Factors Associate with Decision Making on Pregnancy Options Among Unintended Pregnant Adolescents and Youths
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KesornLao-unka (เกสร เหล่าอรรคะ), Orathai Seanbon (อรทัย แสนบน), Jen Sothornwit (เจน โสธรวิทย์), Somjit Muangpin (สมจิตร เมืองพิล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เทคนิค Multiplex PCR เพื่อระบุชนิดการกลายพันธ์ของจีน BCR/ABL ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic Myeloid Leukemia ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
       Multiplex PCR for Identifying BCR-ABL Fusion Transcript Types in Northeastern Thailand Chronic Myeloid Leukemia Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของแคปโตพริลต่อภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและคุณภาพของอสุจิในหนูทดลองความดันเลือดสูง
       Effect of Captopril on Erectile Dysfunction and Sperm Quality in Hypertensive Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PetcharatChiangsaen (เพชรรัตน์ เชียงแสน), Anuson Poasakate (อนุสรณ์ เปาะสะเกษ), Poungrat Pakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ), Putcharawipa Maneesai (พัชรวิภา มณีไสย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การปรับปรุงวิธีการตรวจแบบทำให้เกิดสีของวิธี Loop Mediated Isothermal Amplification เพื่อตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียม ทิวเบอร์คิวโลสิส
       Optimization of Colorimetric Assay of Loop Mediated Isothermal Amplification for Detections of Mycobacterium tuberculosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jittanun Srisutush (จิตตนันท์ ศรีสุทัศน์), Arunnee Sangka (อรุณนี สังกา), Wises Namwat (วิเศษ นามวาท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยด้านผู้ปกครองที่สัมพันธ์กับการใช้เวลาหน้าจอของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน เขตเทศบาลนครขอนแก่น
       Parental Factors Associated with Children\'s Screen Time in Child Development Center, Khon Kaen Municipality
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AroonlukKongyoung (อารุณลักษณ์ คงยัง), Benja Muktabhant (เบญจา มุกตพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ กับความบกพร่องทางระบบประสาทสั่งการและระดับความพิการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือดระยะเรื้อรัง
       Relationships between Heart Rate Variability, Motor Impairments and Level of Disability in Chronic Ischemic Stroke Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Natchaya Chondaen (ณัฐชยา ชนแดน), Phannarai Plusiri (พรรณรายณ์ พูลศิริ), Sukunya Srisawad (สุกัญญา ศรีสวัสดิ์), Sujitra Meesribau (สุจิตรา มีสีบัว)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อัตรารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการวินิจฉัย ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
       Survival Rate of Oral Cancer Patients after Diagnosis in Buriram Hospital, Buriram Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sarawoot Nontasila (ศราวุธ นนทะศิลา), Raksak Amphaiphan (รักศักดิ์ อำไพพันธ์), Natalie Rose Noisuwan (ณฐลี โรส น้อยสุวรรณ), ThidaRatanawilaisak (ธิดา รัตนวิไลศักดิ์), SupotKamsa-ard (สุพจน์ คำสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การแสดงออกของเปปไทด์ LcI สายผสมจาก Bacillus amyloliquefaciens KKU14 และการทดสอบความสามารถในการยับยั้ง Burkholderia pseudomallei
       Expression of Recombinant Peptide LcI from Bacillus amyloliquefaciens KKU14 and Test for Its Inhibition on Burkholderia pseudomallei
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wajeeorn Ouancharee (วจีอร อ้วนชารี), Chotima Potisap (โชติมา โพธิทรัพย์), Rasana W Sermswan (รศนา เสริมสวรรค์), Atcha Boonmee (อัชฌา บุญมี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ภาวะต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน
       Acute Angle Closure Glaucoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SukhumalThanapaisal (สุขุมาล ธนไพศาล), Pawasoot Supasai (ภาวสุทธิ์ สุภาสัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้ ณ ปัจจุบันเกี่ยวกับกลไกการเกิดภาวะดื้ออินซูลิน และแนวทางการพัฒนา ยาลดภาวะดื้ออินซูลิน
       Update on Mechanism of Insulin Resistance and New Trend of Drug Development
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Patcharin Singdam (พัชรินทร์ สิงห์ดำ), Patchareewan Pannangpetch (พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร), Kampeebhorn Boonloh (คัมภีร์พร บุญหล่อ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.