ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
September 01, 2020 - October 31, 2020 (Volume 35, Number 5)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 35, Number 5)
 
Untitled Document
Original Article  
       อุบัติการณ์และปัจจัยทำนายถึงการมีรอยโรคหลงเหลือในสตรีที่พบรอยโรคภายในเยื่อบุผิวปากมดลูกขั้นสูงและมีรอยโรคที่ขอบของชิ้นเนื้อภายหลังการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า
       Incidence and Predictors of Residual Disease in Women with High-grade Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL) and Positive Margins after Cervical Loop Electrosurgical Excision
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChalitaKingnate (ชลิตา กิ่งเนตร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
       Factors Associated with Pulmonary Tuberculosis among Diabetic Patients in Ban Fang Hospital, Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Paramee Trakulkajornsak (ปารมี ตระกูลขจรศักดิ์), Pattapong Kessomboon (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความถูกต้องของคู่มือการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าเข่าของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       The Validity of Pre- and Post-Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Surgery Manual of Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PunyawatApiwatanakul (ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล), ThavatchaiSuvarnnato (ธวัชชัย สุวรรณโท), ArtitBoonrod (อาทิตย์ บุญรอด), SermsakSumanont (เสริมศักดิ์ สุมานนท์), PajeemasKittipanya-ngam (พจีมาศ กิตติปัญญางาม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเดินจากการใช้ Thera-Band พันระดับเข่าและระดับสะโพกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
       A Comparison Study of Walking Ability Using Thera-Band Wrapping at Knee Level and Hip Level in Stroke Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupreeyaRachashiha (สุปรียา ราชสีห์), JittimaSaengsuwan (จิตติมา แสงสุวรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างและการจำกัดพิสัยการเคลื่อนไหว
       The Relationship of Lumbar Dysfunction and Range of Motion Limitation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DedchawinLaisirirungrai (เดชวิน หลายศิริเรืองไร), SiriwanYotsungnoen (ศิริวรรณ ยศสูงเนิน), WorawanEkabutr (วรวรรณ เอกบุตร), Prasert Sakulsriprasert (ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความแม่นยำของภาพรังสีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการวินิจฉัยภาวะรกงอกติด
       Accuracy of Magnetic Resonance Imaging in Diagnosis of Morbidly Adherent Placenta
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChalidaAphinives (ชลิดา อภินิเวศ ), ThaiwatTatsanawiwat (ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์), JirapornSrinakarin (จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์), RatanaKomwilaisak (รัตนา คำวิลัยศักดิ์), PilaiwanKleebkaow (พิไลวรรณ กลีบแก้ว)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดปลูกถ่ายตับด้วยวิธีการทางรังสีร่วมรักษา
       Complications of Liver Transplantation with Successful Treatment by Interventional Radiology Techniques
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JitrapornWongwiwatchai (จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย), VirinBejrachandra (วิริญจ์ เพชรจันทร), VivianKlungboonkrong (วิเวียน คลังบุญครอง), AnuchaAhooja (อนุชา อาฮูยา), ArunnitBoonrod (อรุณนิตย์ บุญรอด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการรักษาด้วยการผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมดในผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงและมะเร็งช่องคอส่วนล่าง
       Clinical Outcome After Total Laryngectomy in Laryngeal and Hypopharyngeal Carcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลลัพธ์ของการแทรกแซงโดยเภสัชกรในผู้ป่วยจิตเภท: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์อภิมานการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
       Outcomes of Pharmacist Intervention in Schizophrenic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NathapolSamprasit (ณัฏฐพล สัมประสิทธิ์), Waranee Bunchuailua (วารณี บุญช่วยเหลือ), NattiyaKapol (ณัฏฐิญา ค้าผล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text >  
Untitled Document
       ภาวะซึมเศร้า และความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
       Depression and Medication Adherence in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChanonJarupaktranonth (ชานนท์ จารุพักตรานนท์), Kantapat Puanglai (กานตพัจน์ พ่วงหลาย), Siribha Changsirikulchai (สิริภา ช้างศิริกุลชัย), Jirayut Janma (จิรายุทธ จันทร์มา), Wannakon Chuemongkon (วรรณคล เชื้อมงคล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการฝึกการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวต่อความสามารถในการทำกิจกรรมและความภาคภูมิใจแห่งตนของคนพิการทางการเห็น
       The Effects of Orientation and Mobility Training on Functional Abilities and Self-Esteem of Persons with Visual Impairment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PawineeLayothee (ภาวินี ลาโยธี), Nomjit Nualnetr (น้อมจิตต์ นวลเนตร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สารสกัดติ้วขาวบรรเทาหัวใจห้องล่างซ้ายโตในหนูแรทที่มีภาวะพร่องไนตริกออกไซด์
       Cratoxylum formosum Extract Alleviates Left Ventricular Hypertrophy in Nitric Oxide-Deficient Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrapassornPotue (ประภัสสร โพธิ์ตึ), Putcharawipa Maneesai (พัชรวิภา มณีไสย), UpaKukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์), ParichatPrachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์), PoungratPakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการสัมผัสโทลูอีนความเข้มข้นต่ำต่อการเรียนรู้และความจำในหนูทดลอง
       Effect of Exposure to Low-Level Toluene on Learning and Memory in Mice
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PichaiKantachai (พิชัย กันทะชัย), SirinyaLaten (ศิริญญา หล้าเต็น), NarakornSareelae (นรากร สารีแหล้), KanlayaMunluan (กัลยา มั่นล้วน ), Wittaya Byagghantara (วิทยา พยัคฆันตร), KanitSripankaew (กนิษฐ ศรีปานแก้ว)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ทัศนคติต่อการใช้ฉลากยาเสริมของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง
       Attitudes towards the Use of Auxiliary Labels among Outpatients in a Community Hospital and 4 Health Promoting Hospitals
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuyapatKonchoho (ศุญาภัทร โกนจอหอ), NarumolJarernsiripornkul (นฤมล เจริญศิริพรกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการฉีดยาขับธาตุเหล็ก Desferrioxamine โดยการคาเข็มให้น้ำเกลือไว้ใต้ผิวหนัง ต่อความปวดและความพึงพอใจในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
       The Effectiveness of Desferrioxamine Administration by Retained IV Catheter into Subcutaneous towards Pain and Satisfaction in Thalassemic Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ruenrudee Kaennak (รื่นฤดี แก่นนาค), Jitpinan Srijakkot (จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร), Arunee Jetsrisuparp (อรุณี เจตศรีสุภาพ), KannikaChathum (กรรณิกา ชาธรรม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตชุดผ้าผ่าตัดปลอดเชื้อที่ใช้ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Unit Cost Analysis of Sterile Surgical Drape Pack Production for the Operating Rooms at Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sasithorn Ruangprasertkul (ศศิธร เรืองประเสริฐกุล), SaowaluckRiratanapong (เสาวลักษณ์ ริรัตนพงษ์), ChataratIamthong (จุฑารัตน์ เอี่ยมทอง), PakamonUbhadip (ภคมน อุปดิษฐ์ ), Pikul Nontapa (พิกุล นนทภา ), Runchida Kingwong (รัญชิดา กิ่งวงค์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยโรคมะเร็ง
       Nutritional Status Assessment of Cancer Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chintana Suwittawat (จินตนา สุวิทวัส)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การคัดกรองและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในผู้สัมผัสร่วมบ้าน
       Screening and Management for Latent Tuberculosis Infection (LTBI) in Household Contacts
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jatuporn Wanchaitanawong (จตุพร วันไชยธนวงศ์), ApichartSo-ngern (อภิชาติ โซ่เงิน), Wipa Reechaipichitkul (วิภา รีชัยพิชิตกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.