ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 1, 2020 - August 31, 2020 (Volume 35, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 35, Number 4)
 
Untitled Document
Original Article  
       พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับภายหลังการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ในจังหวัดยโสธร: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
       Raw Fish Consumption Behavior and Opisthorchis viverrini Infection after Cholangiocarcinoma Screening by Ultrasound in Yasothron Province :A Randomized Controlled Trail
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NiyomCheepcharoenrat (นิยม ชีพเจริญรัตน์), ChompunutNethan (ชมพูนุช เนตรหาญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะขาดสารไอโอดีนของทารกแรกเกิดและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในโรงพยาบาลสกลนคร
       Iodine Deficiency Disorders of the Newborn and Development in Early Childhood in Sakon Nakhon Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomnukApiwantanagul (สมนึก อภิวันทนกุล), SudaratSirichaipornsak (สุดารัตน์ ศิริชัยพรศักดิ์), NiyadaBoonapai (นิยะดา บุญอภัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ลักษณะทางคลินิก และผลลัพธ์ของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการทดสอบแพ้ยาในโรงพยาบาลรามาธิบดี
       Clinical Presentation and Outcomes of Pediatrics Patients Undergoing Evaluation for Drug Allergy in Ramathibodi Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DaraMairiang (ดารา ไม้เรียง), WiparatManuyakorn (วิภารัตน์ มนุญากร), SuwatBenjaponpitak (สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์), SoamaratVilaiyuk (โสมรัชช์ วิไลยุค), WasuKamchaisatian (วสุ กำชัยเสถียร), Cherapat Sasisakulporn (จีระพัฒน์ ศศิสกุลพร), WanlapaJotikasthira (วัลลภา โชติกเสถียร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อัตราการเสียชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลังใช้แนวทางการรักษาภาวะติดเชื้อรุนแรงในกระแสโลหิต และภาวะช็อกจากการติดเชื้อในเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Mortality and Predictive Factors in Pediatric Severe Sepsis and Septic Shock after Implementation of Surviving Sepsis Campaign Guideline in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RattaponUppala (รัฐพล อุปลา), ChanidaWongrat (ชนิดา วงษ์รัตน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยกระตุ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหืดกำเริบเฉียบพลัน: การศึกษาจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
       Triggers and Risks Factor for Admission in Patients with Asthma Exacerbation: A Study from an Emergency Room Registration Database in a Tertiary Hospital in Northeastern Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DaraMairiang (ดารา ไม้เรียง), PraewKotruchin (แพรว โคตรรุฉิน), KamonchanokPhuob (กมลชนก ภูโอบ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์จากแอมเนียนและคอเรียนของเยื่อหุ้มทารก
       Comparative Study of Characterization of Mesenchymal Stem Cells from Amnion and Chorion of Fetal Membrane
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SasiprapaThongbopit (ศศิประภา ทองบพิตร), SuparatWichitwiengrat (ศุภรัตน์ วิจิตรเวียงรัตน์), PuttachartPokathikorn (พุทธชาติ โภคาธิกรณ์), TatsaneePhermthai (ทัศนีย์ เพิ่มไทย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ข้อบ่งชี้และแนวโน้มของโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังที่ได้รับการตรวจด้วยการฉีดสีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Indications of Neurovascular Diseases and Trend, in Srinagarind Hospital: Angiographic Base
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WittawatTakong (วิทวัฒน์ ทะกอง), TeerawatcharaRerksoontree (ธีรวัชร ฤกษ์สุนทรี), KittiphopSomboonnithiphol (กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล), WaranonMunkong (วรานนท์ มั่นคง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาค่าผลคูณปริมาณรังสีตลอดความยาวของการสแกนจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Study survey of Dose-Length Product from Computed Tomography Examination in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wattana Wongsanon (วัฒนา วงษ์ศานนท์), JiranthanlnPhaorod (จิรันธนิน เภารอด), PetcharakornHanpanich (เพชรากร หาญพานิชย์), PanatsadaAwikunprasert (ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผู้สููงอายุไทยที่อาศัยอยู่ลำพังในเขตเมืองวางแผนการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไร:การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
       How Do the Thai Elders Living Alone in Urban Community Plan for Their Health Care?: A Qualitative Study in Bangkok Metropolitan Region
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SiriwanJittapraneeraht (ศิริวรรณ จิตตปราณีรัชต์), SaipinHathirat (สายพิณ หัตถีรัตน์), ChitimaBoongird (จิตติมา บุญเกิด), RuankwanKanhasing (เรือนขวัญ กัณหสิงห์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม
       Fear of Falling in Type 2 Diabetic Older Patients with and without Peripheral Neuropathy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChatchaiPhirawatthakul (ฉัตรชัย พีระวัธน์กุล), BenyaphaSripanya (เบญญาภา ศรีปัญญา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การผันแปรของฤดูกาลต่อความชุกของการติดเชื้อตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ในหอยน้ำจืด Bithynia siamensis goniomphalos ในนาปรัง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
       Seasonal Fluctuation of Cercarial Trematode Infections in Freshwater Snails of Bithynia Siamensis Goniomphalos from In-And Out-Season Rice Paddy Fields, Khon Kaen Province, Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MontichaChaiyasaeng (มณฑิชา ไชยแสง), ChanisalaSereewong (ชนิสฬา เสรีวงษ์), ChakkrisChaiyos (จักรกฤษณ์ ไชยยศ), NaiyanaSenasri (นัยนา เสนาศรี), ApipornT. Suwannatrai (อภิพร ถิ่นคำรพ สุวรรณไตรย์), ThewarachLaha (เทวราช หล้าหา), SmarnTesana (สมาน เทศนา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการฝึกความแข็งแรงร่วมกับการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายที่บ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ต่อการทำงานของรยางค์ส่วนบนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง
       Effects of a 2-week Home-Based Strength Training Associated with Task-Oriented Training to Upper Limb Function Activities in Patients with Chronic Stroke
แสดงชื่อผู้แต่ง
  OlanIsariyapan (โอฬาร อิสริยะพันธุ์), Jeerawan Kerdsawatmongkon (จีราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคล), NatchayaChondaen (ณัฐชยา ชนแดน), NomjitNualnetr (น้อมจิตต์ นวลเนตร์), DuangnapaRoongpiboonsopit (ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์), WaroonnapaSrisoparb (วรุณนภา ศรีโสภาพ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การตอบสนองของมุมการแอ่นของกระดูกสันหลังส่วนเอวและตัวแปรอื่นทางชีวกลศาสตร์ ในผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังส่วนเอวแอ่นมากกว่าปกติ: การศึกษาเชิงทดลอง
       Responsiveness of Lumbar Lordosis Angle and Other Biomechanical Parameters in Individuals with Lumbar Hyperlordosis: An Experimental Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThanachapornJanyathitipath (ธนัชพร จรรยาฐิติภัทร), PrasertSakulsriprasert (ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ), PeemongkonWattananon (พีร์มงคล วัฒนานนท์), PhunsukKantha (พูนสุข กันทา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายของผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
       Prevalence and Associated Factors of Poor Glycemic Control among Type 2 Diabetes Elderly Patients in a Community Hospital, Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PittayatornViengthong (พิทยาธร เวียงทอง), ArkhomBunloet (อาคม บุญเลิศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       โปรตีนซีรีน-ทรีโอนีนไคเนสเป็นเป้าหมายสำหรับการออกฤทธิ์ของยารักษามะเร็ง
       Protein Serine-Threonine Kinases as Drug Target In Cancer Treatment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SirinaphaKlungsaeng (ศิรินภา คลังแสง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของความเครียดและคอร์ติซอลต่อหน้าที่ด้านพฤติกรรมของสมอง: อารมณ์ และความจำ
       Effects of Stress and Cortisol on the Brain Behavioral Functions: Mood and Memory
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThaneeyaHawiset (ธนียา หาวิเศษ), PrachakInkeaw (ประจักร์ อิ่นแก้ว)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ขนาดใหญ่คล้ายมะเร็งรังไข่จากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์: กรณีศึกษา
       Extremely Large Ovarian Endometriotic Cyst Presenting with Imaged Diagnosis of Ovarian Cancer: A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChokchaiChotboon (โชคชัย โชติบริบูรณ์), Teerayut Temtanakitpaisan (ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล), ApiwatAue-Aungkul (อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร), YuwadeeItarat (ยุวดี อิฐรัตน์), Amorneat Temtanakitpaisan (อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.