ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
May 01, 2020 - June 30, 2020 (Volume 35, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 35, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       เควอซิทินเสริมฤทธิ์เฟนฟอร์มินในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
       Quercetin Enhances Phenformin in Inhibition of Cholangiocarcinoma Cell Growth
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Rattanaporn Jaidee (รัตนาภรณ์ ใจดี), Sarinya Kongpetch (ศริญญา คงเพชร), Auemduan Prawan (เอื้อมเดือน ประวาฬ), Laddawan Senggunprai (ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร), Upa Kukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์), Veerapol Kukongviriyapan (วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของลิซิโนพริลต่อการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดในหนูที่มีภาวะพร่องไนตริกออกไซด์
       Effect of Lisinopril on Left Ventricular and Vascular Function in Nitric Oxide-Deficient Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Metee Iampanichakul (เมธี เอี่ยมพานิชกุล), Nisita Chaihongsa (ณิศิตา ไชยหงษา), Benchaporn Saengnak (เบญจพร แสงนาค), Weerapon Sangartit (วีระพล แสงอาทิตย์), Putcharawipa Maneesai (พัชรวิภา มณีไสย), Parichat Prachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์), Poungrat Pakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิผลการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอีด้วยการทดสอบ KKU-DCIP ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
       Effectiveness Screening of Hemoglobin E Using KKU-DCIP in HIV Infected Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nattaphol Prakobkaew (นัฐพล ประกอบแก้ว), Kanokporn Rittisang (กนกพร ฤทธิ์แสง), Sitthichai Panyasai (สิทธิชัย ปัญญาใส), Surachat Buddhisa (สุรชาติ พุทธิษา), Orrathai Pongtussanaham (อรทัย พงศ์ทัศนเหม), Narin Pongtussanaham (นรินทร์ พงศ์ทัศนเหม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของสารสกัดเกสรบัวหลวงต่อความจำบกพร่องในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแอมีลอยด์บีต้า
       Effect of Nelumbo nucifera Stamen Extract on Memory Deficits in Aβ-induced Rat
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jenjiralai Phanphak (เจนจิราลัย พันธ์ภักดิ์), Chantana Boonyarat (จันทนา บุญยะรัตน์), เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง (เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง), Jariya Umka Welbat (จริยา อำคา เวลบาท), Komsun Bunreungthong (คมสรรค์ บรรเรืองทอง), Nutchareeporn Nillert (นุชรีพร นิลเลิศ), Wanassanun Pannangrong (วนัสนันท์ แป้นนางรอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาแบบทดสอบความรู้เรื่องการใช้ยาวาร์ฟารินของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลปทุมธานี
       Development of the Warfarin Knowledge Test in Patients Receiving Warfarin at Pathumthani Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pornsiri Udomdachanut (พรศิริ อุดมเดชาณัติ), Apiruk Wongruttanachai (อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย), Itsarawan Sakunrag (อิศราวรรณ ศกุนรักษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลหนองคาย
       Risk Factors for Birth Asphyxia in Newborns Delivered at Nongkhai Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sunida Panna (สุนิดา พรรณะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความเครียด และความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
       Stress and Medication Adherence among Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kantapat Puanglai (กานตพัจน์ พ่วงหลาย), Chanon Jarupaktranonth (ชานนท์ จารุพักตรานนท์), Siribha Changsirikulchai (สิริภา ช้างศิริกุลชัย), Jirayut Janma (จิรายุทธ จันทร์มา), Wannakon Chuemongkon (วรรณคล เชื้อมงคล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเพื่อลดความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
       The Effect of Foot Reflexology Program to Relieve Pain in Patients with Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Onanong Srisongmuang (อรอนงค์ ศรีสองเมือง), Apinya Karomprat (อภิญญา คารมปราชญ์), Monpicha Chinrat (มณฑน์พิชาญ์ ชินรัตน์), Jarin Chindaprasirt (จาริญญ์ จินดาประเสริฐ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
       Health Status and Health Behaviors among Elderly in Kham Kwang Sub-district, Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Mintra Sararuk (มินตรา สาระรักษ์ ), Thitirat Nganchamung (ฐิติรัช งานฉมัง ), Nantaya Krasuaythong (นันทยา กระสวยทอง )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการจ่ายยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์จัดมือในผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Efficacy and Safety of Dispensing System by Pharmacy Robot and Handset Electronic Picking in Hospitalized Patients at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Piangpen Chanatepaporn (เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
       Quality of Life among Persons with Prostate Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Lalida Noppakun (ลลิดา นพคุณ), Rujadhorn Indratula (รุจาธร อินทรตุล), Nuttamon Vuttanon (นัทธมน วุทธานนท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความพึงพอใจและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้งานระบบ E-portfolio ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       The Satisfaction of Clinical Year Medical Students and Associated Factors Toward the E-portfolio System at Faculty of Medicine, Khon kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sonphalot Santiworawut (ศรพลช สันติวรวุฒิ), Kanticha Piriyametha (กันติชา พิริยะเมธา), Nathawat Chaisuwirat (ณัฐวัฒน์ ชัยสุวิรัตน์), Tuangporn Pornchai (ตวงพร พรชัย), Sirilak Chalongkodchakon (ศิริลักษณ์ ฉลองกชกร), Sompong Srisaenpang (สมพงษ์ ศรีแสนปาง), Somdej Pinitsoontorn (สมเดช พินิจสุนทร), Saipin Simsakaew (สายพิณ สิมสาแก้ว)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       รูปแบบการนอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Sleep Pattern among Students in Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nisachon Butsathon (นิสาชล บุตรสาทร), Pat Nonjui (พรรษ โนนจุ้ย), Phahurat Deenok (พหุรัตน์ ดีนอก), Wilawan Aunruean (วิลาวัณย์ อุ่นเรือน), Varisara Luvira (วริสรา ลุวีระ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การส่งเสริมกระบวนการออโตฟาจีด้วยสมดุลของนาฬิกาชีวิต
       Elevating the Autophagic Process by Balancing the Biological Clock
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Phichamon Phetchahwang (พิชามนชุ์ เพ็ชรฉวาง), Worasak Kaewkong (วรศักดิ์ แก้วก่อง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเอดส์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
       Non-AIDS Defining Illness and Mortality in HIV Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Duangjai Duangrithi (ดวงใจ ดวงฤทธิ์), Titiwut Bhuddhataweekul (ธิติวุฒิ พุทธาทวีกุล), Khuntikun Polsracoo (ขันติคุณ พลสระคู)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้า
       Rehabilitation after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sompiya Somthavil (สมภิยา สมถวิล), Onuma Boonyarom (อรอุมา บุณยารมย์), Kanokwan Srisupornkornkool (กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การส่งเสริมสุขภาพช่องปากกับการป้องกันโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ
       Oral Health Promotion and Diabetes Prevention in the Elder
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Worrawan Asawakun (วรวรรณ อัศวกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.