ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 2020 - February 29, 2020 (Volume 35, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 35, Number 1)
 
Untitled Document
Original Article  
       การเปรียบเทียบผลลัพธ์ย้อนหลังในการรักษากระดูกหน้าเเข้งส่วนต้นหักเข้าข้อเข่าเเบบไม่เคลื่อน รักษาด้วยการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกด้วยแผ่นโลหะ เเละวิธีรักษาเเบบอนุรักษ์
       Conservative Treatment vs Internal Fixation in Non-displaced Tibial Plateau Fracture; Retrospective Cohort Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NaruepolRuangsillapanan (นฤพล เรืองศิลปานันต์), Urawit Piyapromdee (อุรวิศ ปิยะพรมดี), Wasit Panoinont (วษิษฐ์ ปาน้อยนนท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจรูมาติกและที่ไม่ใช่รูมาติกที่เข้ารับการตรวจฉีดสีสวนหัวใจก่อนผ่าตัด
       Prevalence and Clinical Risk Factors of Coronary Artery Disease in Rheumatic and Non-Rheumatic Valvular Heart Disease Patients Undergoing Preoperative Coronary Angiography
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DanonKaewkes (ดนณ แก้วเกษ), KeetapongPongtipakorn (คีตะพงศ์ พงศ์ทิพากร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติการณ์ของภาวะไตเสียหายเฉียบพลันตามเกณฑ์วินิจฉัยสำหรับทารกแรกเกิดในหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต
       Incidence of Acute Kidney Injury by Neonatal RIFLE Criteria in NICU
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NapatLaoaroon (ณภัทร เหล่าอรุณ), Pakaphan Kiatchoosakun (ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล), SuwanneeWisanuyotin (สุวรรณี วิษณุโยธิน), ApichatJiravuttipong (อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์), Junya Jirapradittha (จรรยา จิระประดิษฐา), Sunee Panombualert (สุนีย์ พนมบัวเลิศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของภาวะหลังหลวมที่มีอาการทางคลินิกโดยตรวจจากการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ (การศึกษานำร่อง)
       Prevalence of Clinical Lumbar Instability in Patients with Chronic Low Back Pain by Radiography (Pilot Study)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Arisa Leungbootnak (อริสา เหลืองบุตรนาค), TaweesakJanyacharoen (ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ), WantanaSiritaratiwat (วัณทนา ศิริธราธิวัตร), Surachai Sae-jung (สุรชัย แซ่จึง), Rungthip Puntumetakul (รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งตับชนิดเฮปปาโตบลาสโตมาในเด็ก: ใครที่มีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด
       Survival Outcomes in Patients with Hepatoblastoma: Who has the Greatest Chance of Surviving?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ratiyaporn Phannua (รัติติยาภรณ์ พันธ์เหนือ), SinobolChusil (สิโนบล ชูศิลป์), Patchareeporn Tanming (พัชรีภรณ์ ตันมิ่ง), Suchat Areemit (สุชาติ อารีมิตร), Wichien Sirithanaphol (วิเชียร ศิริธนะพล), Paisarn Vejchapipat (ไพศาล เวชชพิพัฒน์), Kanokrat Thaiwatcharamas (กนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการให้ยาฉีดขับธาตุเหล็ก Desferrioxamineโดยการใช้เข็มปีกผีเสื้อแทงคาเข็มไว้ใต้ผิวหนังในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
       Result of Desferrioxamine Administration by Retained Scalp-vein Into Subcutaneous in Thalassemic Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RuenrudeeKaennak (รื่นฤดี แก่นนาค), AruneeJetsrisuparp (อรุณี เจตศรีสุภาพ), Salughit Srimongkol (สลักจิต ศรีมงคล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ระดับความรู้เรื่องการวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองที่บ้านของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย
       Level of Knowledge in Self-measured Blood Pressure Monitoring Among Family Physicians in Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  OrnisaIssaranon (อรณิสา อิสสรานนท์), Sawanee Tengrungsan (สวณี เต็งรังสรรค์), Ruankwan Kanhasing (เรือนขวัญ กัณหสิงห์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการยืดกล้ามเนื้อทราพีเซียสร่วมกับการเจริญสติต่อการเปลี่ยนแปลงความตึง ตัวและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
       Effect of Trapezius Muscle Stretching with Mindfulness Meditation on the Alteration of Muscle Tension and Electromyography
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kulwarang Wongwilairat (กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์), OrawanBuranruk (อรวรรณ บุราณรักษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การทำงานและภาวะแทรกซ้อนของรยางค์ส่วนบนของข้างอัมพาตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรังในชุมชน
       Upper Limb Functions and Complications of Hemiplegic Side in Patients with Chronic Stroke in the Community
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Benjamaporn Seephim (เบญจมาภรณ์ สีพิมพ์), Waroonnapa Srisoparb (วรุณนภา ศรีโสภาพ), Nomjit Nualnetr (น้อมจิตต์ นวลเนตร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ต้นแบบระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
       Prototype of Internet GIS Supporting the Community-Dwelling Elderly Healthcare
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chingchai Hoomhong (ชิงชัย หุมห้อง), Chada Narongrit (ชฎา ณรงค์ฤทธิ์), Watcharaporn Taburee (วัชราภรณ์ ตาบูรี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วย 3ก : โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
       Outcomes of Surgical Patients Care in 3A ward: Colorectal Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pimchanok Thongcumjan (พิมพ์ชนก ทองคำจันทร์), Pusda Pukdeekumjorn (พัสดา ภักดีกำจร), Tharinee Phetcharat (ธารินี เพชรรัตน์), Ongart Somintara (องอาจ โสมอินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความเหมาะสมของการจัดการผู้ป่วยเสี่ยงสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       The Appropriateness of Post-Exposure Management in Patients at Risk to Rabies in Emergency Room, Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thapanawong Mitsungnern (ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน), Thawatchai Saetia (ธวัชชัย แซ่เตีย), Dhanu Gaysornsiri (ดนุ เกษรสิริ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความน่าเชื่อถือการประเมินซ้ำของการเคลื่อนที่จุดศูนย์กลางมวลร่างกายด้วยอุปกรณ์เล่นเกมส์ไคเนคในผู้สูงอายุสุขภาพดี
       Test-retest Reliability of Body Center of Mass Sway Assessed by Kinect-Based Exergames Device in Healthy Elderly
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Weerasak Tapanya (วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา), Sirintip Kumfu (ศิรินทิพย์ คำฟู), Noppharath Sangkarit (นพรัตน์ สังฆฤทธิ์), Rungthip Puntumetakul (รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีส่องกล้องในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย
       Results of Screening Colonoscopy in Kasetwisai Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BoonruenChaichanrom (บุญรื่น ไชยชาญรมย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       วิถีชีวิตและปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Lifestyle and Personal Characteristic Factors Associated with Overnutritional Status among Supporting Staff of Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nattapong Anchalee (ณัฐพงษ์ อัญชลี), Benja Muktabhant (เบญจา มุกตพันธุ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประยุกต์ใช้ Augmented Reality เพื่อการเรียนการสอนกายวิภาค
       Applying Augmented Reality for Anatomy Teaching and Learning
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jiranda Gritcharoen (จิรัญดา กฤษเจริญ )  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ความสัมพันธ์ของการขาดวิตามินดีกับโรคซึมเศร้า
       Association of Vitamin D Deficiency and Depression
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Patcharin Chanapa (พัชรินทร์ ชนะพาห์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       ความผิดปกติของแขนงหลอดเลือด Aortic arch ในศพดองคนไทย และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก: กรณีศึกษาพบได้ยาก 1 ราย
       Abnormality of Aortic Arch Branching in a Thai Embalmed Cadavers and its Clinical Application: A Rare Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chanwit Maneenin (ชาญวิทย์ มณีนิล), Naowarat Maneenin (เนาวรัตน์ มณีนิล), Chanasorn Poodendaen (ชนสรณ์ ภูเด่นแดน), Wannisa Sukhorum (วรรณิศา สุโขรัมย์), Sitthichai Iamsaard (สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.