ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 01, 2019 - August 31, 2019 (Volume 34, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 34, Number 4)
 
Untitled Document
Original Article  
       ผลของสารสกัดติ้วขาวต่อการเคลื่อนที่และความเข้มข้นของสเปิร์ม ในหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยแอลเนม
       Effect of Cratoxylum formosum Dyer Extract on Sperm Motility and Concentration in L-NAME Hypertensive Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Anuson Poasakate (อนุสรณ์ เปาะสะเกษ), Terdthai Tong-un (เทอดไทย ทองอุ่น), Wannapa Ishida (วรรณภา อิชิดะ), Parichat Prachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์), Putcharawipa Maneesai (พัชรวิภา มณีไสย), Prapassorn Potue (ประภัสสร โพธิ์ตึ), Poungrat Pakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของสารสกัดน้ำดอกอัญชันต่อความดันเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูความดันเลือดสูงแบบหลอดเลือดไต
       Effect of Clitoria ternatea L. Aqueous Extract on Blood Pressure and Oxidative Stress in Renovascular Hypertensive Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nisita Chaihongsa (ณิศิตา ไชยหงษา), Chutamas Wunpathe (จุฑามาศ วันเพ็ชร), Prapassorn Potue (ประภัสสร โพธิ์ตึ), Sarawoot Bunbupha (สราวุธ บรรบุผา), Putcharawipa Maneesai (พัชรวิภา มณีไสย), Wilaiwan Mothong (วิไลวรรณ หม้อทอง), Parichat Prachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์), Poungrat Pakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การกดทับแขนงหลังของเส้นประสาท mandibular โดยกล้ามเนื้อ lateral pterygoid
       Entrapment of Posterior Divisions of the Mandibular Nerve by the Lateral Pterygoid Muscle
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Porntip Boonruangsri (พรทิพย์ บุญเรืองศรี), Kowit Chaisiwamongkol (โกวิท ไชยศิวามงคล), Sitthichai Iamsaard1 (สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด), SupatchareeArun (สุภัจฉรี อรัญ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยส่วนบุคคลและลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 สวนพริกไทย
       Personal Factors and Clinical Characteristics among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Public Health Center 3 Suan Phrik Thai
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Haruetai Suabou (หฤทัย เสือบัว)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาความตรงและความเที่ยงภายในผู้วัดของเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องแบบไม่รุกล้ำแบบใหม่ (KKU-KMITL NICBP) ในหุ่นจำลองระบบหัวใจและหลอดเลือดและมนุษย์
       Study of Validity and Intra-rater Reliability of a New Noninvasive Continuous Blood Pressure Monitor (KKU-KMITL NICBP) in Cardiovascular Model and Human
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nontanat Sathaporn (นนทนัตถ์ สถาพร), Watjanarat Panwong (วัจนารัตน์ พันธ์วงค์), Pongsathorn Wungpila (พงศธร วังพิลา), Kitiphol Chitsakul (กิติพล ชิตสกุล), Chulee Ubolsakka-Jones (ชุลี โจนส์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การปลอดจากการกำเริบของโรคหืดหลังหยุดยาและความปลอดภัยในการใช้ยา Inhaled Budesonide ในผู้ป่วยโรคหืดเด็กอายุ 1-5 ปี: การศึกษาแบบติดตามย้อนหลัง
       Exacerbations Free After Stopping Inhaled Budesonide and Safety of Inhaled Budesonide in Asthmatic Patients Aged 1 – 5 Years: A Retrospective Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ananya Songmuang (อนัญญา สองเมือง), Surasak Chiyasong (สุรศักดิ์ ไชยสงค์), Watchara Boonsawat (วัชรา บุญสวัสดิ์), Onanong Waleekhachonloet (อรอนงค์ วลีขจรเลิศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาระในการดูแลและภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลคนพิการทางการเห็น
       Caregiver Burden and Depression among Caregivers of Individuals with Visual Impairment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pawinee Layothee (ภาวินี ลาโยธี), Nomjit Nualnetr (น้อมจิตต์ นวลเนตร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Development and Monitoring the Key Performance Indicators of the Quality of Nursing Care for Patients with Cleft Lip/Palate in Operating room Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Waranya Sroyhin (วรัญญา สร้อยหิน), Lumphung Thiamwisai (ลำพึง เทียมวิสัย), Suteera Pradubwong (สุธีรา ประดับวงษ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การฝึกวิปัสสนาสมาธิวิถีพุทธเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเบี่ยงเบนหลอดเลือดหัวใจ
       Meditation Training for Reducing Complications and Improving Cardiac Function in Post Coronary Artery Bypass graft Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Suthep Taksinachanekij (สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ), Montana Donsom (มณฑนา ดอนโสม), Phra Phutthinat Amaradhammo/Songsombatchai (พระพุฒินาท อมรธมโม/ทรงสมบัติชัย), Kalaya Taksinachanekij (กัลยา ทักษิณาเจนกิจ), Wannakarn Petroongrad (วรรณกานต์ เพ็ชรรุ้งรัตน์), Sopa Srisawat (โสภา ศรีสวัสดิ์), Jariya Srisook (จริยา ศรีสุก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความเที่ยงในการประเมินการลุกนั่ง 5 ครั้งโดยใช้กล้องไคเนกส์ในผู้ใหญ่ตอนต้น
       Reliability of Five-Timed-Sit-to-Stand Test by Kinect Timed Camera in Young Adults
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kitchana Kaewkaen (กิจชนะ แก้วแก่น), Surapong Uttama (สุรพงษ์ อุตมา), Worasak Ruengsirarak (วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการประเมินความเข้มแข็งของการสร้างและใช้ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ในมุมมองของประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ
       The Evaluation of the Strength of Design and Usage of the Local Health Charter in Population Perspective, Amnat Charoen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Tanongsak Polarsa (ทนงศักดิ์ พลอาษา), Prasert Prasomruk (ประเสริฐ ประสมรักษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการใช้โปรแกรมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดร่วมกับเครื่องพยุงเดินหลังผ่าตัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
       Effect of Post-Operative Recovery Program with the Use of Easy Walk Equipment to Prevent Complications in Abdominal Surgery Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Siriorn Khoyun (สิริอร ข้อยุ่น), Warisra Poothawee (วริศรา ภู่ทวี ), ArpaSrisoy (อาภา ศรีสร้อย )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์: ผู้ป่วยมะเร็งในหอผู้ป่วย 3ค
       Nutritional Status of Surgical and Orthopedic Patients:Patients with Cancer in 3C Ward
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Darawan Augsornwan (ดาราวรรณ อักษรวรรณ), Pinrat Taewsopa (พิณรัตน์ แถวโสภา), Palakorn Surakunprapha (พลากร สุรกุลประภา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       อาการทางตาจากโรคไทรอยด์
       Update in Thyroid Eye Disease
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Paitoon Pratipanawat (ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคของทางเดินปัสสาวะจากการติดเชื้อ Escherichia coli ในทางเดินปัสสาวะอันเนื่องมาจากการใส่สายสวนปัสสาวะ
       Histological Alterations of the Urinary Tract Infection by Escherichia coli from Urinary Catheter
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThanissaraChomkerd (ฐานิสรา โฉมเกิด), Watana Phanpanich (วัฒนา พรรณพานิช), Siraprapa Menaphol (ศิระประภา มินาผล )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.