ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
May 01, 2019 - June 30, 2019 (Volume 34, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 34, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       ต้นทุนประสิทธิผลของยาอทอร์วาสเตตินรูปแบบผลึก และอสัณฐาน ในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบทุติยภูมิ
       Cost-Effectiveness of Crystalline and Amorphous Atorvastatin in the Secondary Prevention of Cardiovascular Disease
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupabhornOnsanit (สุภาพร อ่อนสนิท), Kesinee Wanichang (เกศินี วานิชชัง), Kraisorn Anutarapongpan (ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินอายุผู้ใหญ่ไทยโดยตรวจการโปร่งแสงของรากฟันและการถอยร่นของเนื้อเยื่อเกาะผิวฟัน
       Estimation of Thai Adult Age by Dental Root Translucency and Periodontosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Duangta Dulabutr (ดวงตา ดุลบุตร), Chatchadaporn Plodprong (ชัชฎาภรณ์ ปลอดโปร่ง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สมการทำนายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าในผู้สูงอายุโดยใช้ความสามารถในการลุกขึ้นยืนจากนั่ง 5 ครั้ง
       Predictive Equation of Knee Extensor Muscle Strength in Elderly Adults Determined by 5 Time Sit-to-Stand Performance
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NoppharathSangkarit (นพรัตน์ สังฆฤทธิ์), Saisunee Konsanit (สายสุนีย์ คนสนิท), Weerasak Tapanya (วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการดื่มชาใบหม่อนต่อระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความอิ่มในอาสาสมัครสุขภาพดี
       Effects of Mulberry (Morus alba) Leaf Tea on Blood Glucose and Satiety in Healthy Subjects
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Alongkote Singhato (อลงกต สิงห์โต), NarisaRueangsri (นริศา เรืองศรี), Piyapong Prasertsri (ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี), Uraiporn Booranasuksakul (อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบ้านหนองนาสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด
       Effectiveness of Health Promotion Program for Patients with Diabetes Mellitus at Baan Nongnasang Community, Roi Et Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thunyaluk Thangtumpitak (ธัญลักษณ์ ตั้งธรรมพิทักษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       กลุ่มอาการและผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าในผู้ป่วยมะเร็งตับชาวไทยที่ได้รับยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดง
       Symptom Clusters and Effects of Progressive Muscle Relaxation in Thai Patients with Hepatocellular Carcinoma Undergoing Transarterial Chemoembolization
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Lorna Finnegan (ลอนา ฟินนีแกน), Bannakij Lojanapiwat (บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์), Sudarat Sittisombut (สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ), Chutima Meechumnan (ชุติมา มีชำนาญ), Jakkapob Dhatsuwan (จักรภพ ธาตุสุวรรณ), Nuttamon Vuttanon (นัทธมน วุทธานนท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเปรียบเทียบระหว่างการเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยบุคลากรทางวิสัญญีวิทยาร่วมกับยาเฟนตานิลภายใต้การระงับเส้นประสาทอิลิโออินกวยนอล เส้นประสาทอิลิโอไฮโปกาสตริค กับ การระงับความรู้สึกโดยฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง สำหรับการผ่าตัดเย็บซ่อมไส้เลื่อนที่ขาหนีบในโรงพยาบาลสระบุรี
       Comparison between Monitored Anesthesia Care Combine with Fentanyl under Ilioinguinal and Iliohypogastric Nerve Block and Spinal Anesthesia for Inguinal Herniorrhaphy in Saraburi Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pollapat Suleesathira (พลภัทร สุลีสถิระ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาโปรแกรมเพื่อรายงานผลความคลาดเคลื่อนการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Development of Prescribing Error Program for Reporting in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Piangpen Chanatepaporn (เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของโคโรนามอร์ทิส ในร่างอาจารย์ใหญ่แบบสดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณที่ปลอดภัยสำหรับการผ่าตัดไส้เลื่อน
       The Prevalence of Corona Mortis in North-Eastern Thai Fresh Cadavers and the Safety Zone for Herniorrhaphy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Parichat Prachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์), Pipatpong Kanla (พิพัฒน์พงษ์ แคนลา), Wilaiwan Mothong (วิไลวรรณ หม้อทอง), Somchai Ruangwannasak (สมชาย เรืองวรรณศักดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีภาวะไม่ทนต่อน้ำตาลแล็กโทสจากการประเมินตนเอง
       Dietary Calcium Intake of University Students with Self-reported Lactose Intolerance
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Suchittra Samuhasaneeto (สุจิตรา สมุหเสนีโต)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลในการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ
       The Relationship between Knowledge, Attitude, and Practices of Nursing staffs on Post-operative Delirium in the Elderly
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Mayuree Leethong-in (มยุรี ลี่ทองอิน), Supavadee Thiengtham (สุภาวดี เที่ยงธรรม), Sawitree Sommongkol (สาวิตรี สมมงคล), Tharinee Phetcharat (ธารินี เพชรรัตน์), SagheemasKaewkot (ศจีมาส แก้วโคตร), Sirimart Piyawattanapong (สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่คัดสรร สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย
       A Study of the Relationship between Selected Personal Factors, Professional Practice Environment and Job Satisfaction of Registered Nurses in Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Juntima Rerkluenrit (จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์), Rukchanok Kodchakri (รักชนก คชไกร )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยใน แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์: หอผู้ป่วย 3ข
       Nutritional Status Evaluation in Surgical and Orthopedics Patients, Srinagarind Hospital: 3B ward
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jitaree Tantiyasawatdikul (จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล), Bantita Jadnok (บัณฑิตา จาดนอก), Sarunya Tijana (ศรัญญา ติจะนา), Tarinee Phetcharat (ธารินี เพชรรัตน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       เมแทโบโลมิกส์ในการวิจัยและวินิจฉัยทางคลินิก
       Metabolomics in Clinical Research and Diagnosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Panuwat Kotsombat (ภาณุวัฒน์ โคตรสมบัติ), Rujikorn Treeriya (รุจิกร ตรีริยะ), Jutarop Phetcharaburanin (จุฑารพ เพชระบูรณิน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการสูงวัยต่อจมูกและโพรงอากาศข้างจมูก: สิ่งที่ทราบในปัจจุบันและการทบทวนวรรณกรรม
       The Effect of Aging on the Nose and Paranasal Sinuses: What We Now Know and a Review of the Literature
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.