ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
March 01, 2019 - April 30, 2019 (Volume 34, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 34, Number 2)
 
Untitled Document
Original Article  
       เคอร์คูมินป้องกันแอลเนมชักนำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหัวใจในหนูแรท
       Curcumin Prevents Cardiac Remodeling in L-NAME-Induced Hypertensive Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WilaiwanMothong (วิไลวรรณ หม้อทอง), Rarinthorn Samrid (รรินธร สัมฤทธิ์), PoungratPakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ), Pattanapong Boonprom (พัฒนพงษ์ บุญพรม), BenyaphaSripanya (เบญญาภา ศรีปัญญา), ThewaridBerkban (เทวฤทธิ์ เบิกบาน), Parichat Prachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การบาดเจ็บต่อท่อน้ำดีระหว่างผ่าตัดถุงน้ำดี: ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย 1,437 ราย
       Bile duct Injury During Cholecystectomy: Audit of 1,437 Laparoscopic and Open Cholecystectomy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Setthabutr Eaupanitcharoen (เศรษฐบุตร เอื้อพานิชเจริญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาบีวาซิซูแมบในการรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงระยะแพร่กระจาย
       Efficacy and Safety of Bevacizumab Plus Chemotherapy in Patients with Metastatic Colorectal Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Lalitta Pintiyo (ลลิตตา ปินทิโย), Wittawat Jitpewngarm (วิทวัส จิตต์ผิวงาม), Yossapon Chuaypenchaipat (ยศพนธ์ ช่วยเพ็ญชัยภัทร), Kwanjit Danwilai (ขวัญจิต ด่านวิไล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของเทคนิค manual hyperinflation ร่วมกับการดูดเสมหะต่ออัตราการเต้นหัวใจและความดันโลหิตในผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
       Effect of Manual Hyperinflation Technique with Suction on Heart Rate and Blood Pressure in Paediatric Patients receiving Mechanical Ventilation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TawatchaiLuadsri (ธวัชชัย เลือดศรี), Jaturon Boonpitak (จาตุรนต์ บุญพิทักษ์), Weerapong Chidnok (วีระพงษ์ ชิดนอก), Kultida Pongdech-Udom (กุลธิดา พงศ์เดชอุดม), PatnuchSukpom (พัฒฑ์นุช สุขป้อม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลดงหลวง
       Factors Associated with Medication Adherence in Schizophrenic Patients at Dong Luang Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JeerasakHuaisai (จีรศักดิ์ ห้วยทราย), SomchaiSuriyakrai (สมชาย สุริยะไกร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การป้องกันเสียงดังและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ของผู้ประกอบอาชีพทำครกหิน จังหวัดพะเยา
       Relationship between Perception of Noise Protection and the Use of Hearing Protection Devices among Stone-Mortar Workers in Phayao Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SakesunThongtip (เสกสรรค์ ทองติ๊บ), Arunpak Pitakpong (อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ค่าตัดแบ่งที่เหมาะสมของการทดสอบยกขาสูงสลับกัน 2 นาที ในการทำนายความทนทานของหัวใจและระบบหายใจในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
       The Optimal Cut-off Score of the 2-Minute Step Test for Prediction of Cardiopulmonary Endurance in Older Adults with Hypertension
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Puttipong Poncumhak (พุทธิพงษ์ พลคำฮัก), Sudarat Sungkamanee (สุดารัตน์ สังฆะมณี), PachareeManoy (ปาจรีย์ มาน้อย), Orachorn Boonla (อรชร บุญลา), Arunrat Sirthawong (อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อัตราความชุกของความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
       Prevalence rate of Congenital Craniofacial Deformities in Chiang Rai Prachanukroh Hospital, Chiang Rai Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Natakorn I-Tuporn (นฏกร อิตุพร), Thitima Nutravong (ฐิติมา นุตราวงศ์), KultaleeBoonprasert (กุลฑลี บุญประเสริฐ), Supaporn Chatrchaiwiwatana (สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา), Tasanee Na Pikul (ทัศนีย์ ณ พิกุล), Amornrat Ratanasiri (อมรรัตน์ รัตนสิริ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและระดับความรุนแรงของกลุ่มอาการทางตาจากจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       Prevalence and Severity of Computer Vision Syndrome of Supporting Staff in Ubon Ratchathani University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SangaTubtimhin (สง่า ทับทิมหิน), Nittaya Puthaburi (นิตยา พุทธบุรี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
       Patients’ Quality of Life after Open-Heart Surgery
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sipapon Suwanlumpha (ศิภาพร สุวรรณลำภา), Nopparat Krongphaiklang (นพรัต กรองไผ่กลาง), WorapongSamer (วรพงศ์ เสมอ), Watchara Kaemahanin (วัชรา แก้วมหานิล), JaranSayasatit (จรัญ สายะสถิตย์), Prawpan Suwanakitch (แพรวพรรณ สุวรรณกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การใช้แอสไพรินเพื่อป้องกันปฐมภูมิต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
       Aspirin Use for the Primary Prevention of Cardiovascular Diseases in Type 2 Diabetic Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WannakonChuemongkon (วรรณคล เชื้อมงคล), Kanokkan Boonruang (กนกกานต์ บุญเรือง), Kamonwan Tumpoo (กมลวรรณ ตุ้มภู่)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านความรุนแรงในสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       Selected Factors Influencing Risk Management for Workplace Violence of Registered Nurses Working at Regional Hospitals in the Northeast of Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Apinya Jumpamool (อภิญญา จำปามูล), SompornHongveang (สมพร หงษ์เวียง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Factors Influencing Patient- Centered Care as Perceived by Registered Nurses Working in Srinagarind Hospital, Khonkaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ApinyaJumpamool (อภิญญา จำปามูล), Tassanun Thaiautvitee (ทรรศนันทน์ ไทยอัฐวิถี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การแพร่กระจายของมะเร็ง และเป้าหมายสำหรับการรักษา
       Cancer Metastasis and Target for Treatment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Putthaporn Kaewmeesri (พุทธพร แก้วมีศรี), Laddawan Senggunprai (ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจร่วมกับการเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนต้น : ประสบการณ์ 5 ปี
       Modified Bentall Operation for the Replacement of Aortic Root and Ascending aorta: 5-Year Experience
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chalach Mitprachapranee (ชลัช มิตรประชาปราณี), Chawalit Wongbuddha (ชวลิต วงศ์พุทธะ), ThitiChanmayka (ฐิติ จันทร์เมฆา )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.