ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
November 01, 2018 - December 31, 2018 (Volume 33, Number 6)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 33, Number 6)
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาเบื้องต้น: ผลการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลท่าตะโก
       Effect of Multidisciplinary Care on Blood Pressure in Chronic Kidney Disease Patients with Hypertension, Thatako Hospital: Preliminary Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SirinuchUbolwat (ศิรินุช อุบลวัฒน์), AnjanaFuangchan (อัลจนา เฟื่องจันทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเปรียบเทียบผลการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตามเป้าหมายการรักษา 2 รูปแบบ
       Comparison of Glycemic Control in Type 2 Diabetic Patients between Two Treatment Goals
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YonladaSiriwattanamethanon (ยลดา ศิริวัฒนเมธานนท์), AcharawanTopark-Ngarm (อัจฉราวรรณ โตภาคงาม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ตำแหน่งที่เหมาะสมในการใส่สกรูบริเวณกะโหลกศีรษะส่วนท้ายทอย: วิเคราะห์ความหนาของกระดูกโดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
       The Optimal Region for Occipital Screw Placement: Computed Tomography Analysis of Occipital Bone Thickness
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SarutJongkittanakul (ศรุต จงกิจธนกุล), Panin Anilabol (พาณิน อนิลบล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน เขตพื้นที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
       Foot-care Knowledge of Diabetic Patients of Kukaew Community Hospital, Kukaew District, UdonThani Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PapadaMahatthanapradir (ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์), PoonrutLeyatikul (พูนรัตน์ ลียติกุล), ManopKanato (มานพ คณะโต)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของเภสัชกรพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
       Evaluation of Preceptor Teaching Behaviors in Pharmacy Professional Clerkship
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AnanyaSongmuang (อนัญญา สองเมือง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การติดตามผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตในประชากรกลุ่มเสี่ยง
       A Follow-up Study of the Effects of Health Education Program by Using an Application of Protection Motivation and Social Support Theories on the Blood Pressure Control of the Hypertension Risk Groups
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jaruwan Tritipsombut (จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดที่รักษาด้วยยาปฏิชีวนะกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ Escherichia coli สายพันธุ์ที่สร้างเอนไซม์ Extended spectrum beta-lactamase (ESBL)
       The Association between Antibiotics-Treated Patients in Roi Et Hospital and Their Risk of Infection with Extended Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli (ESBL-E.coli)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NarongchaiSangsa (ณรงค์ชัย สังซา), NuntiputPutthanachote (นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ), PongdechSarakarn (พงษ์เดช สารการ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี พ. ศ. 2560
       The Prevalence of Oportunistic Bacterial Pathogens the Isolated from Clinical Specimens of Patients at Roi Et Hospital in 2017
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NuntiputPutthanachote (นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ), SiripornMunjit (ศิริพร หมั่นจิต), NarinPrathumkhan (นรินทร์ ประทุมขันธ์), NarongchaiSangsa (ณรงค์ชัย สังซา), SatchawanPhuangsriken (สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน), Jumrusluk Charoensaen (จำรัสลักษณ์ เจริญแสน), OrathaiPongKaew (อรทัย พงษ์แก้ว), WongklangGudwongsa (วงษ์กลาง กุดวงษา ), PongdechSarakran (พงษ์เดช สารการ), KumaleepornTreesorn (กุมาลีพร ตรีสอน), PaphatchayaKucharin (ภัชญา คัชรินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรตีนไฮโดรไลเซทชนิด A-2 จากข้าวสีต่อภาวะความจำบกพร่องในหนูแรทที่ถูกฉีดด้วยบีต้าอไมลอยด์
       Effect of Protein Hydrolysate Type A-2 from Pigmented Rice on Memory Deficits in A-injected rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WanassananPannangrong (วนัสนันท์ แป้นนางรอง), Jariya Umka Welbat (จริยา อำคา เวลบาท), BungornSripanidkulchai (บังอร ศรีพานิชกุลชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับโปรแกรมการบริหารข้อไหล่ในผู้ป่วยภายหลังทำการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่องจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจ
       The Development of Web Application for Shoulder Exercise Program in Patients after Cardiac Rhythm Management Devices Implantation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MontriYasud (มนตรี ยาสุด ), BenjaSongsaengrit (เบญจา ทรงแสงฤทธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สภาพการณ์การบำบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนด้วยระบบสมัครใจบำบัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ
       Situation of Methamphetamine Addiction Treatment in the Voluntary Drug Treatment System at the Tambon (sub-district) Health Promoting Hospitals, Amnatcharoen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KanlayaneeSuvetvetin (กัลยาณี สุเวทเวทิน), SummanaMoolasarn (สัมมนา มูลสาร), Teeraporn Supapaan (ธีราพร สุภาพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ตราบาปของผู้ป่วยติดสุรากับการเลือกปฏิบัติ และสิทธิมนุษยชนในวิถีของชุมชน
       The Stigma of Patients with Alcohol Use Disorder with Discrimination and the Human Rights in the Community Way of Life
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NarakornSareelae (นรากร สารีแหล้), KantawitJooprempree (กันตวิชญ์ จูเปรมปรี), KanlayaMunluan (กัลยา มั่นล้วน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ระดับความสุขและรูปแบบการเสริมสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากรสุขภาพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
       Level of Happiness and Model of Enhancing Happiness in Working of Health Personnels at Yasothon Provincial Public Health Office
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RakchanokNoiarsa (รักชนก น้อยอาษา), PrasertPrasomruk (ประเสริฐ ประสมรักษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความพึงพอใจของพยาบาลหอผู้ป่วยที่ใช้บริการวิสัญญีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
       Ward Nurse Satisfaction with Anesthesia Services in Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital, KhonKaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuangsudaKhanchai (สรวงสุดา ขันชัย), KriangsakNgamsangsirisup (เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์), SiriratTribuddharat (สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์), ThepakornSathitkarnmanee (เทพกร สาธิตการมณี), PathawatPlengpanich (ภัทวัฒน์ เปล่งพานิช), KotchakornPalachewa (กชกร พลาชีวะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การพิจารณาอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ติดเชื้อร่วมเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง
       Drug Interaction Consideration in HIV/HCV Coinfected Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       การแพร่กระจายของ melanoma ชนิดไม่มีเม็ดสีที่ไม่ทราบจุดกำเนิดไปยังต่อมน้ำลายหน้าหู: รายงานผู้ป่วยและการทบทวนวรรณกรรม
       Metastasis of Amelanotic Melanoma of Unknown Origin in the Parotid Gland: A Case Report with Literature Review
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PattamaPunyavong (ปัทมา ปัญญาวงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.