ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
September 01, 2018 - October 31, 2019 (Volume 33, Number 5)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 33, Number 5)
 
Untitled Document
Original Article  
       ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยสูงวัยที่เข้ารับการรักษาโรคเรื้อรังซับซ้อน ที่ศูนย์ชีวนันท์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
       Factors that Correlated to Success in Complicated Chronic Diseases Care in Elder at Chiwanan Center, Sawanpracharak Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AunchaleeAungsathammarat (อัญชลี อังศธรรมรัตน์), SomjaiRattanasrithong (สมใจ รัตนศรีทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่หลีกรถพยาบาลฉุกเฉินเมื่อพบรถเปิดไฟวับวาบและเสียงไซเรน
       The Study of Driving Behavior When Encounter the Light and Siren on Ambulance
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Korakot Apiratwarakul (กรกฏ อภิรัตน์วรากุล), Ratchanan Artpru (รัชนันต์ อาจปรุ), Kamonwon Ienghong (กมลวรรณ เอี้ยงฮง), WutcharaRattanaseeha (วัชระ รัตนสีหา), TattayaPiwhom (ทัตยา ผิวหอม), PariwatPhungoen (ปริวัฒน์ ภู่เงิน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนในสตรีที่มาฝากครรภ์
       The Prevalence of Unplanned Pregnancy at Antenatal Care Clinic
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PanichaWattanakamolchai (ภาณิชา วัฒนากมลชัย), AreepanSophonsritsuk (อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข), YutapongWerawatakul (ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล), JadsadaThinkhamrop (เจศฎา ถิ่นคำรพ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยก้อนในปอดจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
       Development of Computer-Aided Diagnosis Algorithm of Lung Nodule from Computed Tomography Images
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NuntawatUdee (นันทวัฒน์ อู่ดี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินผลโครงการบริการนำร่องของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในเขตสุขภาพที่ 7
       Evaluation of the Ubolratana Hospital’s Pilot Project to Prevent Chronic Kidney Disease among the Diabetic Patients and Hypertensive Patients in the 7th Public Health Regional Area, Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ArkhomBunloet (อาคม บุญเลิศ), AmornPremgamone (อมร เปรมกมล), PattapongKessomboon (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       กลุ่มอาการในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ: การวิเคราะห์ทุติยภูมิ
       Symptom Clusters in Patients with Bladder Cancer: A Secondary Analysis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NuttamonVuttanon (นัทธมน วุทธานนท์), LornaFinnegan (ลอนา ฟินนีแกน), PatcharinChaisurin (พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลทันทีของการฝึกลงน้ำหนักบนขาข้างอ่อนแรงต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เดินได้
       Immediate Effects of Loading on the Affected Leg on Functional Abilities in Ambulatory Patients with Stroke
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sirisuda Phonthee (ศิริสุดา พลที), AruneeChanapisit (อรุณี ชนาภิสิทธิ), LugkanaMato (ลักขณา มาทอ), PipatanaAmatachaya (พิพัฒน์ อมตฉายา), ThanatSooknua (ธนาตย์ สุกนวล), SugalyaAmatachaya (สุกัลยา อมตฉายา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของสารผสมระหว่าง Ethanol และ Clorox® ในห้องปฏิบัติการ
       Comparison of Bactericidal Efficacy between Ethanol- and Clorox®-containing Disinfectants in Laboratories
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Phonlawat Janpiw (พลวัฒน์ จันทร์ผิว)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ป่วยได้รับการรักษาที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Factors Associated with the Experiences of Patients Treated At Hypertension Clinic, Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BunditSawunyavisuth (บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในเกษตรกรเก็บใบชา ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
       Prevalence and Factors Associated with Musculoskeletal Disorders among Tea Farmers, Thoet Thai Subdistrict, Mae Fa Luang District, Chiang Rai Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PornpiromTassanawong (พรพิรมย์ ทัศนาวงค์), Wirot Chanthorn (วิโรจน์ จันทร), Jutarat Rakprasit (จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประยุกต์ใช้เกณฑ์ STOPP/START สำหรับตรวจคัดกรองการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
       Application of STOPP/START Criteria for Screening Inappropriate Medication Using in Elderly Patients with Chronic Diseases
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kwanjit Danwilai (ขวัญจิต ด่านวิไล), AonwadeePengprasop (อรวดี เพ็งประสพ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสร้างชุดคำถามสำหรับเภสัชกรชุมชนใช้สัมภาษณ์และสืบหาข้อมูล เด็กที่มารับบริการในร้านยาด้วยอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่พบบ่อย
       Development of Checklists to Support Community Pharmacists to Interview and Retrieve Information from Pediatric Patients Coming with Common Illnesses
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wuttikrai Pakoktom (วุฒิไกร พาโคกทม), เจตศรีสุภาพJetsrisuparb (อรุณี Arunee ), Wiwat Arkaravichien (วิวรรธน์ อัครวิเชียร), Siriluk Jaisue (ศิริลักษณ์ ใจซื่อ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เพศและการสูงวัยต่อแนวโน้มการแตกของหลอดเลือดแดงสมองโป่งพอง: การศึกษาย้อนหลังด้วย 3DRA
       Predisposition of Sex and Aging to Ruptured Intracerebral Aneurysms: a Retrospective Study by 3DRA
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pattama Amarttayakong (ปัทมา อมาตยคง), WorawutWoraputtaporn (วรวุฒิ วรพุทธพร), Parichat Prajaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์), SitthichaiIamsaard (สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด), Waranon Munkong (วรานนท์ มั่นคง), Sukrit Sangkhano (สุกฤษฎิ์ สังฆะโน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใช้บริการวิสัญญีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
       Patient Satisfaction with Anesthesia Services in Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital, Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Patchareeporn Mantruad (พัชรีภร หมั่นตรวจ), Kriangsak Ngamsangsirisup (เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์), Sirirat Tribuddharat (สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์), Thepakorn Sathitkarnmanee (เทพกร สาธิตการมณี), Thanaphon Srimueang (ธนพร ศรีเมือง), WinitaJeerararuensak (วินิตา จีราระรื่นศักดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินความรู้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
       Assessment of Knowledge in Cancer Patients Undergoing Chemotherapy at Udon Thani Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chainarong Baoraksa (ชัยณรงค์ เบ้ารักษา), Suthan Chanthawong (สุธาร จันทะวงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.