ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
May 01, 2018 - June 30, 2018 (Volume 33, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 33, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       อุบัติการณ์ของการเปลี่ยนท่อช่วยหายใจเมื่อใช้สูตรโมโตโมยาในการคำนวณขนาดท่อช่วยหายใจแบบมีกระเปาะลมสำหรับผู้ป่วยเด็ก
       Incidence of Tube Changing when Using Motomoya Formula for Calculation of Cuffed Endotracheal Tube Size in Pediatric Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Atipong Pathanasethpong (อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์), Thitinuch Ruenhunsa (ธิตินุช รื่นหรรษา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเหนือกล่องเสียงชนิด LMA ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
       Using Supraglottic Airway Devices: Laryngeal Mask Airway in Emergency Medical Services
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Korakot Apiratwarakul (กรกฏ อภิรัตน์วรากุล), Kamonwon Ienghong (กมลวรรณ เอี้ยงฮง), Wutchara Rattanaseeha (วัชระ รัตนสีหา), Marturod Buranasakda (มธุรส บูรณศักดา), Pariwat Phungoen (ปริวัฒน์ ภู่เงิน), Vajarabhongsa Bhudhisawasdi (วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       นวัตกรรม: เทปคัดแยกเด็กขอนแก่นในกรณีผู้เจ็บป่วยจำนวนมาก
       Innovation: Khon Kaen Child Triage Tape in Mass Casualty Incidents
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ratrawee Pattanarattanamolee (รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       แนวโน้มและการคาดการณ์อุบัติการณ์โรคมะเร็งปอด จังหวัดขอนแก่น
       Trends and Projections of Lung Cancer Incidence in Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chalongpon Santong (ฉลองพล สารทอง), Hutcha Sriplung (หัชชา ศรีปลั่ง), Anakapong Phunmanee (อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี), Porjai Pattanittum (พอใจ พัทธนิตย์ธรรม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เปรียบเทียบผลของการติดเทปคิเนซิโอที่ให้แรงดึงและไม่ให้แรงดึง ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ Pectoralis Minor และการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในอาสาสมัครที่มีท่าทางไหล่ห่อ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
       Comparative Effect of Kinesiology Taping with Stretch and without Stretch coupled with Pectoralis Minor Stretching, Strengthening Exercise in Subjects with Round Shoulder Posture: A Randomized Controlled Trial
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Phurichaya Werasirirat (ภูริชญา วีระศิริรัตน์), Nongnuch Luangpon (นงนุช ล่วงพ้น), Warissara Fankhammi (วริศรา ฝั้นคำมี), Sinaporn Ruangkate (สินาภรณ์ เรืองเกตุ), Hathaichanok Huamuangrach (หทัยชนก หัวเมืองราช)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจของคนปกติที่อาศัยอยู่ในที่ราบกับคนพื้นถิ่นชาวเขาที่อาศัยอยู่ที่สูงในจังหวัดเชียงราย
       Comparison of Respiratory Muscle Strength between Native Lowlands and Native Highlands Populations in Chiang Rai
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Aomkhwan Timinkul (อ้อมขวัญ ทิมินกุล), Katavut Phiwjinda (คทาวุธ ผิวจินดา), Wilawan Chaiut (วิลาวัณย์ ไชยอุต)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและและออร์โธปิดิกส์
       Nutritional Status of Surgical and Orthopedic Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Tharinee Phetcharat (ธารินี เพชรรัตน์), Pusda Pukdeekumjorn (พัสดา ภักดีกำจร), Jitaree Tantiyasawasdikul (จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล), Bantita Jadnok (บัณฑิตา จาดนอก), Sagheemas Kaewkot (ศจีมาส แก้วโคตร), Ladawan Buranapiyawong (ลดาวัลย์ บูรณะปิยะวงศ์), Urawadee Charoenchai (อุราวดี เจริญไชย), Darawan Augsornwan (ดาราวรรณ อักษรวรรณ), Palakorn Surakunprapha (พลากร สุรกุลประภา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การชันสูตรพลิกศพทางนิติเวชที่ยิงตัวตาย : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Forensic Autopsy of Gunshot Suicide: Cases Study in Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wirut Khunkitti (วิรุจน์ คุณกิตติ), Nipha Nusri-un (นิภา นุศรีอัน )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การควบคุม Burkholderia pseudomallei ในดินด้วยวิธีทางชีวภาพโดย Bacillus amyloliquefaciens
       Bio-Control of Burkholderia pseudomallei in Soil by Bacillus amyloliquefaciens
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chotima Potisap (โชติมา โพธิทรัพย์), Budsapawan Sophonritidet (บุษปวัน โสภณฤทธิเดช), Surasakdi Wongratanacheewin (สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน), Rasana W Sermswan (รศนา เสริมสวรรค์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมของ Bacillus amyloliquefaciens KKU14 ที่สร้างสารต้าน Burkholderia pseudomallei
       Construction of Genomic DNA Library of Bacillus amyloliquefaciens KKU14 Harboring Antimicrobial Activities Against Burkholderia pseudomallei
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wajeeorn Ouancharee (วจีอร อ้วนชารี), Chotima Potisap (โชติมา โพธิทรัพย์ ), Atcha Boonmee (อัชฌา บุญมี), Rasana W Sermswan (รศนา เสริมสวรรค์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหลังการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันในนักศึกษาแพทยศาสตร์
       The Level of Anti HBs Antibody Titer after Booster Dose in Medical Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Saisamon Phondongnok (สายสมร พลดงนอก), Pisaln Mairiang (พิศาล ไม้เรียง), Piyathida Kuhirunyaratn (ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์), Phuangphaka Sadee Nielsen (พวงผกา สาดี นิลเซน), Karnchanasri Singhpoo (กาญจนศรี สิงห์ภู่)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดที่มีต่องานวิสัญญี ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
       Satisfaction with Anesthesia Services of Surgeon at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Yuthida Chaikree (ยุธิดา ชัยกรี), Sirirat Tribuddharat (สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์), Thepakorn Sathitkarnmanee (เทพกร สาธิตการมณี), Chakthip Suttinarakorn (จักรทิพย์ สุทธินรากร), Apinya Unchulee (อภิญญา อัญชุลี), Maneerat Thananun (มณีรัตน์ ธนานันต์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การติดแถบผ้ากาวแบบยืดหยุ่นและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงในผู้ที่มีความผิดปกติของข้อต่อกระเบนเหน็บจากการใส่รองเท้าส้นสูง
       Kinesio Taping and Stabilization Exercise in Patients with Sacroiliac Joint Dysfunction Who Wore High-heeled Shoes
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Phurichaya Werasirirat (ภูริชญา วีระศิริรัตน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       การรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้องชิดหลอดเลือดแดงไตโดยวิธีการผ่าตัดสอดสายสวนและอุดหลอดเลือดโป่งพองด้วยสารสังเคราะห์ร่วมกับหลอดเลือดเทียมคู่ขนาน: กรณีรายงานการศึกษาในผู้ป่วย 1 ราย
       Endovascular Aneurysm Sealing System Combination with Chimney Grafts for Treatment of Juxtarenal Abdominal Aortic Aneurysms: A Case report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thiti Chanmayka (ฐิติ จันทร์เมฆา), Anucha Ahooja (อนุชา อาฮูยา), Chawalit Wongbhuddha (ชวลิต วงศ์พุทธะ), Sompop Prathanee (สมภพ พระธานี), Chusak Kuptanond (ชูศักดิ์ คุปตานนท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.