ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
November 01, 2017 - December 31, 2017 (Volume 32, Number 6)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 32, Number 6)
 
Untitled Document
Original Article  
       ลักษณะทางคลินิกของมารดา ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดของกลุ่มอาการดาวน์ ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Maternal-Fetal and Neonatal Clinical Characteristics of Down Syndrome at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Piyamas Saksiriwuttho (ปิยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒิโฒ), Thawalwong Rattanasiri (ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ), Karuna Wongamat (กรุณา วงศ์อามาตย์), , Janjira Wachirapakorn (จันทิรา วชิราภากร), Kulton Wichajarn (กุณฑล วิชาจารย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ลักษณะทางคลินิก, เชื้อก่อโรคสาเหตุ, บทบาทของซีรัม galactomannan และผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันที่มีภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิวต่ำ
       Clinical Characteristics, Causative Organisms, Role of serum galactomannan and Treatment Outcomes of Acute Leukemia patients with Febrile Neutropenia
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chinadol Wanitpongpun (ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์), Worakamol Amampai (วรกมล อ่ำอำไพ), Nattiya Teawtrakul (ณัฐติยา เตียวตระกูล), Kanchana Chansung (กาญจนา จันทร์สูง), Chittima Sirijeerachai (จิตติมา ศิริจีระชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อซ้ำในช่องท้องในการล้างไตทางช่องท้อง
       The Prognostic Factors of Recurrent Peritonitis in CAPD Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pakorn Tungkasereerak (ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การแสดงออกของ ESA ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       The Expression of Epithelial Specific Antigen (ESA) in Breast Cancer Patients, Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Krittiga Sapkanarak (กฤติกา ทรัพย์คณารักษ์), , Sanya Roysommuti (สัญญา ร้อยสมมุติ), Paradee Auervitchayapat (ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์), Kosin Wirasorn (โกสินทร์ วิระษร), Chaiwat Aphivatanasiri (ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ), Piyachat Srimunta (ปิยะฉัตร ศรีมันตะ), WiyadaPunjaruk (วิยะดา ปัญจรัก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะแอนาฟิแล็กซิส ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร์ : การทบทวนย้อนหลัง 5 ปี
       Anaphylaxis in Emergency Room Srinagarind Hospital : A 5-Years Retrospective Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Phreawa Thatphet (แพรวา ธาตุเพชร), Dhanu Gaysonsiri (ดนุ เกสรศิริ), Korakot Apiratwarakul (กรกฏ อภิรัตนวรากุล), Wutchara Ruttanaseeha (วัชระ รัตนสีหา), Kamonwon Ienghong (กมลวรรณ เอี้ยงฮง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิผลของชาหญ้าดอกขาวเทียบกับยาหลอกในการเลิกบุหรี่
       A Comparison of Vernonia cinerea and Placebo for Smoking Cessation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pornchai Kuwivattanachai (พรชัย คูวิวัฒนชัย), Suratda Moto (สุรัตน์ดา มอโท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระหว่างช่วงหลอดเลือดแดงและช่วงหลอดเลือดดำพอร์ทัลของมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดมัลติดีเทคเตอร์
       Comparison Study of Computed Tomographic Characteristics between Arterial Phase and Portovenous Phase of Cholangiocarcioma by Multidetector CT
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Anintita Pornmanee ( อนิลธิตา พรมณี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลระยะสั้นของการออกกำลังกายแบบผสมผสานกายใจต่อความเครียดในพนักงานสำนักงานหญิงผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ
       Acute Effects of Mind-Body Exercise Program on Stress in Female Office-Computer Workers
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Soraya Od-oom (โสรยา อดออม), Orawan Buranruk (อรวรรณ บุราณรักษ์ ), Somporn Kantharadussadee Triumchaisri (สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี), Rungthip Puntumetakul (รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล), Wichai Ungpinichpong (วิชัย อึงพินิจพงศ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       แนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม
       Clinical Nursing Practice Guideline for Acute Pain Management in Critically Ill Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  LamduanMeepap (ลำดวน มีภาพ), Nonglak Methakanjanasak (นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ ), Donwiwat Saensom (ดลวิวัฒน์ แสนโสม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       รูปแบบการใช้ยาและความสำเร็จในการหยุดยา Budesonide Inhaler ในผู้ป่วยโรคหืดเด็กอายุ 1 – 5 ปี: การศึกษาแบบติดตามย้อนหลัง
       Patterns and Successful in Stopping Budesonide Inhaler Use in Asthmatic Patients Aged 1 – 5 years: A Retrospective Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ananya Songmuang (อนัญญา สองเมือง), Surasak Chiyasong (สุรศักดิ์ ไชยสงค์), Onanong Waleekhachonloet (อรอนงค์ วลีขจรเลิศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรับรู้เกี่ยวกับการได้รับวัคซีนในวัยเด็ก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
       Perception Regard to Childhood Vaccination in Junior High School Students from Extended Schools in Nonthai District, Nakhonratchasima Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Khomsan Somthep (คมสันต์ สมเทพ), Sauwanan Bumrerraj (เสาวนันท์ บำเรอราช), Pat Nonjui (พรรษ โนนจุ้ย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเปรียบเทียบอัตรารอดชีพผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 2 และ 3 หลังได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
       A Comparison of Survival Rate between Stage II and III Colon Cancer after Surgical Treatment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nuntiput Putthanachote (นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ), Narongchai Sangsa (ณรงค์ชัย สังซา), Chitkhet Tomuen (ชิตเขต โตเหมือน), PhaiboonPensuwan (ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ), Kriengkrai Kovitangkoon (เกรียงไกร โกวิทางกูร), Wongklang Kudwongsa (วงษ์กลาง กุดวงษา), Pongdech Sarakran (พงษ์เดช สารการ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความต้องการผู้ดูแลในบ้านในมุมมองของผู้สูงอายุ เมื่อขาดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันโดยใช้อุปกรณ์
       The Need For Live-in Caregiver When Instrumental Activities of Daily Living (IADL) is Impaired: from the Fully Functioned Elder’s Perspective
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Methaporn Methapisal (เมธาพร เมธาพิศาล), ArkhomBunloet (อาคม บุญเลิศ), Sauwanan Bumrerraj (เสาวนันท์ บำเรอราช)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการรับมาบริการห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เทียบกับหน่วยบริการปฐมภูมิของนักศึกษาปริญญาตรีที่เจ็บป่วยไม่เร่งด่วน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Factors Related to the Access of the Emergency Room of Srinagarind Hospital Compared to Primary Care Unit of Khon Kaen University in Non-Urgency Undergraduate Students of Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jedsada Sarunyaprait (เจษฎา ศรัณยพฤทธิ์), Kunlathida Kunlabut (กุลธิดา กุลบุตร), Weerayaphorn Trirattanapikul (วีรยาภรณ์ ไตรรัตนาภิกุล), Yodmongkol Navarittiussavin (ยอดมงคล นวฤทธิอัศวิน), Nitiwat Sirijun (นิธิวัฒน์ ศิริจันทร์), Wimut Lohatin (วิมุติ โลหะทิน), Pat Nojui (พรรษ โนนจุ้ย), Piyathida Kuhirunyaratn (ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ไฟโบรบลาสท์ที่สัมพันธ์กับมะเร็ง: กำเนิดไฟโบรบลาสท์ชนิดใหม่หรือระยะของเซลล์ที่แตกต่างกัน
       Cancer Associated Fibroblasts (CAFs): a New Subtype or a Different Cell State?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Paksiree Saranaruk (ภัคสิรี สรณารักษ์), Kulthida Vaeteewoottacharn (กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.