ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
May 01, 2017 - June 30, 2017 (Volume 32, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 32, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       วัณโรคในบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
       Tuberculosis among Hospital Staffs in a Tertiary Care Hospital, Northeastern Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Peerawat Trakultaweesuk (พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข), Anuchit Niyompattama (อนุชิต นิยมปัทมะ), Sunthorn Boonbamroe (สุนทร บุญบำเรอ), Naesinee Chaiear (เนสินี ไชยเอีย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดร้าวลงขาด้วยวิธีการฉีดยาสเตียรอยด์เหนือเยื่อดูราบริเวณรากประสาทไขสันหลัง
       Clinical Outcome of Transforaminal Epidural Steroid Injection for Sciatica Pain
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Urawit Piyapromdee (อุรวิศ ปิยะพรมดี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความพึงพอใจต่อสื่อสิ่งพิมพ์อย่างง่ายที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการบริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยา
       Satisfaction to Simple Printed Materials to Support Pharmaceutical Care in Community Pharmacies
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wiwat Arkaravichien (วิวรรธน์ อัครวิเชียร), Pipat Patcharapanukul (พิพัฒน์ พชรภาณุกุล), Nithi Wattanapitaksakul (นิธิ วัฒนพิทักษ์สกุล), Jirayu Pheukpan (จิรายุ เผือกพันธ์), Pakpoom Rattanasaeng (ภาคภูมิ รัตนแสง), Somsak Hannok (สมศักดิ์ หาญนอก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชนโดยการออกเยี่ยมบ้านในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
       Effects of Home Care Pharmacy Service in Urban Area Health System, Mahasarakham Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pariya Thomudtha (ปริญา ถมอุดทา), Chompunut Pattanajak (ชมพูนุท พัฒนจักร), Adisak Thomudtha (อดิศักดิ์ ถมอุดทา), Sukanya Khampa (สุกัญญา คำผา), Supinya Phoomwanitchakit (ศุภิญญา ภูมิวณิชกิจ), Papassarin Jeeraaumponwat (ปภัสรินทร์ จีรอำพรวัฒน์), Pawinee Plerin (ภาวินี เปลรินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยการบริบาลทางเภสัชกรรมแบบเชิงรุก
       Outcome of Diabetic Patient Management by Proactive Pharmaceutical Care Service
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ananya Songmuang (อนัญญา สองเมือง), Thanatcha Songmuang (ธนัฎชา สองเมือง), Nuntikorn Jampasa (นันทิกร จำปาสา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความเหมาะสมในการเตรียมเลือดเพื่อผ่าตัดในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก กรณีไม่เร่งด่วนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Optimizing Preoperative Blood Ordering for Pediatric Cardiovascular and Thoracic Surgery in Srinagarind Hospital and Queen Sirikit Heart Center of the Northeast, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Alisa Neramittagapong (อลิศา เนรมิตตกพงศ์), Suparit Silarat (ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์), Penvisa Naewthong (เพ็ญวิสา แนวทอง), Sunittra Boonmala (สุนิดตรา บุญมาหล้า), Sarinya Chanthawong (ศรินญา จันทะวงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ระยะเวลาการบริหารจัดการห้องผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินในเวลาราชการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Management Time of Operating Room for Emergency Patients in Office Hour at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Palardej Narrautto (พละเดฑ นารัตน์โท), Wanichada Martsud (วะนิชดา มาตย์สุด), Wanarat Chinnapan (วนารัตน์ ชิณพันธ์), Somboon Bulanleamwong (สมบูรณ์ บุหลันเลี่ยมวงศ์), Pikul Malasai (พิกุล มะลาไสย), Punlop Boondech (พัลลภ บุญเดช), Polpun Boonmak (พลพันธ์ บุญมาก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความมั่นใจของพยาบาลห้องผ่าตัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นในห้องผ่าตัด
       Operating Room Nurses’ Confidence for Cardiac Arrest Care in the Operating Room
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Monthira Sirisom (มลธิรา ศิริสม), Punlop Boondech (พัลลภ บุญเดช), Khuantipa Prawannao (ขวัญทิพา ประวันเนา), Duangnade Litu (ดวงเนตร ลิตุ), Suhattaya Boonmak (สุหัทยา บุญมาก), Polpun Boonmak (พลพันธ์ บุญมาก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาต่อความรู้เรื่องเพศและความพึงพอใจต่อโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
       The Effects of Sex Education Learning Program on Sexual Knowledge and Satisfaction with the Program of High School Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Suchada Prabmeechai (สุชาดา ปราบมีชัย), Somsamorn Rueangworaboon (สมสมร เรืองวรบูรณ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
       Needs in End of Life Care of Surgical and Orthopedic Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Tharinee Phetcharat (ธารินี เพชรรัตน์), Kanokarn Kongpitee (กนกกาญจน์ กองพิธี ), Daranee Sansuktawee (ดารณี แสนสุขทวี), Shasithon Duangmun (ศศิธร ดวงมั่น), Ratree Phromloungsri (ราตรี พรหมหลวงศรี), Suangkana Supanpasuch (สุอังคณา สุพรรณเภสัช), Palakorn Surakulprapa (พลากร สุรกุลประภา), Winai Sirichativapee (วินัย ศิริชาติวาปี), Sirimart Piyawattanapong (สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและหลอดเลือดแดงอุดตันในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
       Arterial Stiffness and Arteriosclerosis in Chronic Kidney Disease Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Prawpan Suwanakitch (แพรวพรรณ สุวรรณกิจ), Kirana Kongsawad (กิรณา คงสวัสดิ์), Thanchanok Granai (ธัญชนก กระนัย), Saowaluk Kongri (เสาวลักษณ์ คงริ), Dhirayudh Yokubon (ธีระยุทธ หยกอุบล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       แนวคิด “สุขภาพ” ในพุทธศาสนาเถรวาท
       The Concept of “Health” in Theravāda Buddhism
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sumalee Mahanarongchai (สุมาลี มหณรงค์ชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
       Development of Emergency Medical Service
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Korakot Apiratwarakul (กรกฏ อภิรัตน์วรากุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.