ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 31, 2017 - February 28, 2017 (Volume 32, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 32, Number 1)
 
Untitled Document
Original Article  
       ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
       Factors Associated with Life Quality of Hemodialysis Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kamonrat Bunyatnopparat (กมลรัตน์ บัญญัตินพรัตน์ ), Sirirat Anutrakulchai (ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของการเกิดโรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
       Incidence and Factors Associated with Retinopathy of Prematurity (ROP) in Roiet Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Suampa Duangsang (สุอัมภา ด้วงสังข์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติเหตุทางตาในโรงพยาบาลมุกดาหาร
       Prevalence of Eye Injury in Mukdaharn Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kantinan Mahasuverachai (กันตินันท์ มหาสุวีระชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของสารเฮสเพอริดินต่อความดันเลือดและการทำงานของหลอดเลือดผิดปกติในหนูแรทที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยสารแอลเนม
       Effect of Hesperidin on L-NAME-Induced Hypertension and Vascular Dysfunction in Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Prapassorn Potue (ประภัสสร โพธิ์ตึ), Putcharawipa Maneesai (พัชรวิภา มณีไสย), Sarawoot Bunbupha (สราวุธ บรรบุผา), Chutamas Wunpathe (จุฑามาศ วันเพ็ชร), Parichat Prachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์), Upa Kukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์), Poungrat Pakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินความเสี่ยงในคนงานก่อสร้าง: กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้างที่พักอาศัย
       Risk Assessment in Construction Workers: A Case Study of Residential Construction Sites
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sunisa Chaiklieng (สุนิสา ชายเกลี้ยง), Wipharat Phokee (วิภารัตน์ โพธิ์ขี), Sutprattana Jarukkhamool (สุดปรารถนา จารุกขมูล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรายงานการจัดการตัวแปรอิสระต่อเนื่องในการวิเคราะห์การถดถอยลอจีสติคในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย
       A Report of the Management of Continuous Independent Variables in Logistic Regression Analysis in Medical and Public Health Journals in Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Saksin Simsin (ศักดิ์สิน สิมสินธุ์), Jiraporn Khiewyoo (จิราพร เขียวอยู่)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0-6 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ
       Nutritional Status of 0-6 Years Old Children in Area of Mueang Chaiyaphum District
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SutatipWatthanaphanalai (สุธาทิพย์ วัฒนะพนาลัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลปลอดพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวในหนูไมซ์เพศผู้
       Non-toxic Effect of Momordica cochinchinensis Spreng Aril Extract on Reproductive System of Male Mice
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Apichakan Sampannang (อภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง), Supatcharee Arun (สุภัจฉรี อรัญ), Jaturon Burawat (จาตุรณต์ บุรวัฒน์), Wannisa Sukhorum (วรรณิศา สุโขรัมย์), Sitthichai Iamsaard (สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ลักษณะและอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
       Characteristics and Survival Rate of Cholangiocarcinoma Patients in Detudom Royal Crown Prince Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Willpong Promnoy (วิลพงษ์ พรมน้อย), Phumiphat Naritphunwaphong (ภูมิพัฒน์ นริษทิ์ภูวพงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด:กรณีศึกษาที่หน่วยมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี
       Factors Related to Depressive Episode among the Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy: A Case Study at Oncology Unit, Ramathibodi Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Prapai Chengtawee (ประไพ เชิงทวี), Suwannee Sirilerttrakul (สุวรรณี สิริเลิศตระกูล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เทคนิคการระงับปวดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Techniques for Postoperative Pain Management After Total Knee Arthroplasty in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kriangkrai ( เกรียงไกร ), Prachanat Promsena (ประชานารถ พรมเสนา), Malinee Wongswadiwat (มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์), Yuwadee Huntula (ยุวดี หันตุลา), Aumjit Wittayapiroj (อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ไทโรซีนไคเนส: โมเลกุลเป้าหมายที่มีศักยภาพสำหรับการรักษามะเร็ง
       Tyrosine Kinases: Potential molecular Targets for Cancer Therapy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sirinapha Klungsaeng (ศิรินภา คลังแสง), LaddawanSenggunprai (ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       รายงานจากศพดอง- ความผิดปกติแต่กำเนิดร่วมกันของหลอดเลือดเลี้ยงไตกับหลอดเลือดเลี้ยงอัณฑะและกรวยไตทั้งสองข้าง
       Combination of Bilateral Multiple Anomalies of Renal Blood Vessels Together with Testicular Blood Vessels and Renal Pelvises - A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WarapornSakaew (วราภรณ์ สาแก้ว), Chanwit Maneenin (ชาญวิทย์ มณีนิล), Somsiri Ratanasuwan (สมศิริ รัตนสุวรรณ), Pattama Amarttayakong (ปัทมา อมาตยคง), Porntip Boonruangsri (พรทิพย์ บุญเรืองศรี), Jaturat Kanpittaya (จตุรัตน์ กันต์พิทยา), Wiphawi Hipkaeo (วิภาวี หีบแก้ว)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.