ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
November 01, 2016 - December 31, 2016 (Volume 31, Number 6)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 31, Number 6)
 
Untitled Document
Original Article  
       ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีนCYP1A1-m2 กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       CYP1A1-m2 Polymorphism and Cervical Cancer Risk in Northeastern Thai Women
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Mayuree Wongpratate (มยุรี วงค์ประเทศ), Wannapa Settheetham-Ishida (วรรณภา เศรษฐีธรรม-อิชิดะ), Sophida Phuthong (โสภิดา ภู่ทอง), Sitakan Natphopsuk (ศีตกานต์ นัดพบสุข)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการตรวจ Spirometry และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการทดสอบ Spirometry ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีสะเกษ
       Spirometry Test Results and Factors Associated with Quality of Spirometry Test in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) at Sisaket Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Krisana Tiyaworanan (กฤษณา ติยวรนันท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความเสี่ยงของการได้รับโปรเจสเตอโรนเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า
       Risk of Progesteronefor Preventing Preterm Delivery on Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Siwanon Rattanakanokchai (ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย), Malinee Laopaiboon (มาลินี เหล่าไพบูลย์), Ussanee Sangkomkamhang (อุษณีย์ สังคมกำแหง), Porjai Pattanittum (พอใจ พัทธนิตย์ธรรม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       นวัตกรรมเพื่อการจัดการตนเองผ่านระบบบริการสุขภาพทางไกลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
       Self -Management Telehealth Innovation for Patients with Diabetes Mellitus Type 2 with Dyslipidemia
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kannikar Yingyaun (กรรณิการ์ ยิ่งยืน), Nonglak Methakanjanasak (นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลทันทีของการก้าวขึ้นลงกะลามะพร้าวต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
       Immediate Effects of Step up Using Coconut Shell on Balance Ability in Person with Type 2 Diabetes Mellitus
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PatchareeyaAmput (พัชรียา อัมพุธ), SirimaWongphon (สิริมา วงษ์พล), Sudarat Sungkamanee (สุดารัตน์ สังฆะมณี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลและผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
       Effect of Empowerment Program for Caregivers and Elderly Patients with Diabetes in Kantharawichai District, Mahasarakham Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jutharat Rungsa (จุฑารัตน์ รังษา), Yuvadee Rodjarkpai (ยุวดี รอดจากภัย), PaiboonPongsaengpan (ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเปรียบเทียบผลระหว่างโปรแกรมการออกกำลังกายแบบพิลาทิสและการออกกำลังกายแบบฝึกการทรงตัวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุในชุมชน
       A Comparison between Pilates Exercise and Balance Associated with Balance Confidence among Elderly Community -Dwellers
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Yadanuch Boonyaratana (ญาดานุช บุญญรัตน์), Kittinon Jaroonsrisawad (กิตตินนท์ จรูญศรีสวสัดิ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวและรยางค์ส่วนบนจากการใช้สมาร์ทโฟนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
       Prevalence of Musculoskeletal Symptoms at Upper Body Parts Due to Smartphone using among Lower Secondary School Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thitima Rammayan (ฐิติมา รัมมะญาณ), Paphonkan Boonyarit (ภภรกัญ บุญญฤทธิ์), Irin Pinsanoh (ไอริน พินเสนาะ), Santhanee Khruakhorn (สันทณี เครือขอน), Siriluck Kanchanomai (สิริลักษณ์ กาญจโนมัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับผู้ที่มีภาวะกรวยไตอักเสบเรื้อรังในผู้ป่วยผู้ป่วยความดันโลหิตสูง กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ
       The Prevalence and Associated Factors of the Chronic Pyelonephritis among the Hypertensive Patients at Phukieo Hospital, Chaiyapoom Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chutchai Nganwai (ฉัตรชัย งานไว), Amorn Premgamone (อมร เปรมกมล), Rotjanakarn Panduangkaew (โรจนกาล พานดวงแก้ว), PattapongKetsomboon (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์), Thannapat Ditsataporncharoen (ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ), Arkhom Bunloet (อาคม บุญเลิศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การวิเคราะห์ปริมาณการใช้ยามอร์ฟีนในการระงับปวดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       A Retrospective Analysis of Morphine Consumption for Pain Management at Srinagarind Hospital, Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pranee Suecharoen (ปราณี สื่อเจริญ), Somboon Thienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง), Suthannee Simajareuk (สุธันนี สิมะจารึก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การใช้แนวคิดและรหัส ICF ในการแสดงสมรรถนะของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เพื่อการสื่อสารระหว่างบุคลากรที่ให้บริการและผู้ปกครอง
       The Application of International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) to Address Functions of Persons with Intellectual Disabilities, Learning Disabilities and Autism for Improving Communication among Providers and Parents
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pathra Ruechuwararak (ภัทรา ฤชุวรารักษ์), Thirakorn Maneerat (ธิรากร มณีรัตน์), Pattaraporn Kabklang (ภัทราภรณ์ กาบกลาง), Sirinart Tongsiri (ศิรินาถ ตงศิริ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       กายภาพบำบัดในโรคหนังแข็ง
       Physical Therapy in Systemic Sclerosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kunawut Vannajak (คุณาวุฒิ วรรณจักร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       เนื้องอก Leiomyosarcoma ของเส้นเลือดดำใหญ่ในช่องท้อง : กรณีศึกษาการผ่าตัดเส้นเลือดดำใหญ่ในช่องท้องทดแทนด้วยเส้นเลือดเทียม Dacron
       Primary Leiomyosarcoma of the Inferior Vena Cava : A Case Report of Radical Surgery with Dacron Reconstruction
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Supatcha Prasertcharoensuk (สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข), Narongchai Wongkonkitsin (ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์), Sakda Waraasawapati (ศักดา วราอัศวปติ), Chawalit Pairojkul (ชวลิต ไพโรจน์กุล), Ake Pugkhem (เอก ปักเข็ม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.