ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 01, 2016 - August 31, 2016 (Volume 31, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 31, Number 4)
 
Untitled Document
Original Article  
       ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เป่าแรงดันลมเพื่อเปิดทางเดินหายใจ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
       Effectiveness of Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) in Emergency Medical Services
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Korakot Apiratwarakul (กรกฏ อภิรัตน์วรากุล), Kamonwon Ienghong (กมลวรรณ เอี้ยงฮง), Phanuwat Ngaemsurach (ภานุวัฒน์ แง่มสุราช), Dhanu Gaysonsiri (ดนุ เกษรศิริ), Wutchara Rattanaseeha (วัชระ รัตนสีหา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การติดเชื้อของการล้างไตทางช่องท้องของโรงพยาบาลสุรินทร์ อะไรคือความแตกต่าง
       Peritoneal Dialysis-Related Infection at Surin Hospital, What are Different?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PakornTungkasereerak (ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาผู้ป่วยเนื้องอกไขสันหลัง 10 ปีที่ผ่านมาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Spinal Cord Tumors Cases Over The Past 10 Years At Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kritsakorn Jingjit (กฤษกร จริงจิตร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเพศชายที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
       Electrocardiogram Characteristics in Alcoholic Beverage Drinker Males
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Prawpan Suwanakitch (แพรวพรรณ สุวรรณกิจ), Chanita Weeraphan (ชนิตา วีระพันธ์), Sudarat Honman (สุดารัตน์ หอมนาน), Aleena Sriprajan (อลีณา ศรีประจันทร์), Tomorn Thongsri (โตมร ทองศรี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       CYP1A1 กับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา
       CYP1A1 Gene and Risk of Oral Squamous Cell Carcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sitakan Natphopsuk (ศีตกานต์ นัดพบสุข ), Sophida Phuthong (โสภิดา ภู่ทอง), Wannapa Settheetham-Ishida (วรรณภา เศรษฐีธรรม-อิชิดะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้และทัศนคติในการรับประทานกรดโฟลิกเพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิด ของสตรีตั้งครรภ์
       Maternal Knowledge and Attitude on Folic Acid Intakes to Prevent Birth Defects of Pregnant Women
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jamras Wongkham (จำรัส วงศ์คำ ), Thawalwong Ratanasiri (ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ), MasineePaibool (มาสินี ไพบูลย์), PhanwadeeChatvised (พรรณวดี ชาติวิเศษ), Nuchavara Suttasee (นุชวรา สุทธศรี), Piyamas Saksiriwuttho (ปิยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ), Khunto Wichajarn (กุณฑล วิชาจารย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาความเที่ยงตรงของการทดสอบลุกยืน 3 ครั้งและเดินเพื่อใช้ประเมินความสามารถทางกายในผู้สูงอายุ
       Validity of a Three Times Stand and Walk Test (TTSW) for the Measurement of Physical Function in Elderly
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Eakarach Wongsaya (เอกราช วงศ์ษายะ), Puttipong Poncumhak (พุทธิพงษ์ พลคำฮัก), Ajchamonธรรมไชย (อรรจ์มน Thammachai), Guljira Jermchalerm (กุลจิรา เจิมเฉลิม), Thitima Kanta (ฐิติมา กันทา), Nuttapat Chankeaw (ณัฐพัชร์ จันทร์แก้ว)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ระดับความพึงพอใจ และสาเหตุของความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปีพ.ศ. 2557
       Customers’ Satisfaction and Causes of Satisfaction in Emergency Room Srinagarind Hospital, 2014
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thapanawong Mitsungnern (ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน), Praew Kotruchin (แพรว โคตรุฉิน), Pariwat Phu-ngoen (ปริวัฒน์ ภู่เงิน), Panor Tacha-a-tik (พนอ เตชะอธิก), Tipawan Prasanson (ทิพวรรณ์ ประสานสอน), Sumana Sumritrin (สุมนา สัมฤทธิ์รินทร์), Kalayarat Lathum (กัลยารัตน์ หล้าธรรม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 521 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
       372 521 Clinical Radiology Teaching and Learning Process Evaluation by the Fifth Year Medical Students in Academic Year 2014
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jaturat Kanpittaya (จตุรัตน์ กันต์พิทยา), Piyathida คูหิรัญญรัตน์ (ปิยธิดา Kuhirunyarah), Montien Pesee (มณเฑียร เปสี), Narudom Supakalin (นฤดม ศุภะกะลิน), KasamaUparin (กษมา อุปรินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสำรวจผลงานวิจัยประเภท Routine to Research และการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย ในงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       A Survey of the Routine to Research and Research Utilization in Nursing Division Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pornnipa Harnlakorn (พรนิภา หาญละคร), Ubol Juangpanich (อุบล จ๋วงพานิช), Siriporn Mongkolthawolchai (ศิริพร มงคลถาวรชัย), Ubolrattna Toimamuang (อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง), Somboon Thienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การปฏิบัติตนทางด้านโภชนาการและสุขภาพของนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานและอ้วน
       Dietary and Health Practices among the Overweight and Obese Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jaruwan Tritipsombut (จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ), Nantana Kala (นันทนา คะลา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความคิดเห็นของแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ยงของการร้องเรียน : ศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
       Attitudes of Physicians and Nurses Towards the Risk Factors of Complaint: Study in the North-Eastern Region of Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wirut Khunkitti (วิรุจน์ คุณกิตติ), Nipha Nusri-un (นิภา นุศรีอัน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การแพร่กระจายของยีนเอ็นเทโรทอกซินชนิดใหม่ (seg, seh, sei, sej, and sel) ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่แยกได้จากอาหารสำเร็จรูปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
       Distribution of new Staphylococcal Enterotoxin Genes (seg, seh, sei, sej, and sel) in Staphylococcus aureus Isolated from Retail Ready-to-Eat Foods in the Northeast Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Bongkot Khaenda (บงกช แคนดา), Wises Namwat (วิเศษ นามวาท), DaroonKotimanusvanij (ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์), Chariya Chomvarin (จริยา ชมวารินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การทบทวนวรรณกรรมการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผักคราดหัวแหวนในการระงับการอักเสบและอาการปวดของกล้ามเนื้อ
       A Literature Review of the Pharmacological Effects of Spilanthesacmella: Anti-inflammatory and Analgesic of Muscles
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Panicha Pongnaratorn (ภานิชา พงศ์นราทร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.