ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
May 01, 2016 - June 30, 2017 (Volume 31, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 31, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       ประสิทธิผลของโปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแบบเร่งรัดเปรียบเทียบกับการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแบบปกติในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       Comparison of the Effectiveness of Accelerated Hepatitis B Vaccination and Standard Hepatitis B Vaccination Programs in Pre-placement Examination of a Hospital Workers: A Study in the Teaching Hospital of the Northeastern Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Unyanee Simarugumpai (อัญญาณี สิมะรักษ์อำไพ), Pisaln Mairiang (พิศาล ไม้เรียง), Supon Limwattananon (สุพล ลิมวัฒนานนท์), Supaporn Lerdrumpattana (สุภาพร เลิศร่วมพัฒนา), Naesinee Chaiear (เนสินี ไชยเอีย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้ในการใช้ยาวาร์ฟารินและการควบคุมค่า International normalized ratio เป้าหมาย ของผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       Warfarin using Knowledge and International Normalized Ratio Goal Control in Outpatients of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pattavee Loharattanakong (ปฐวี โลหะรัตนากร), Ploypilin Ritthiboon (พลอยไพลิน ฤทธิบุญ), Yuwatida Hongrinya (ยุวธิดา หงส์ริญญา), Maneepimai Chaichun (มณีพิมาย ไชยชุน), Suthep Taksinachanekij (สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ), VerawanUchaipichat (วีรวรรณ อุชายภิชาติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การบริโภคน้ำตาลมากเปลี่ยนแปลงการทำงานของประสาทไตให้มีลักษณะที่จำเพาะต่อการคัดหลั่งเรนินมากขึ้นในหนูที่สลบ
       High Sugar Intake Alters a Pattern of Renal Nerve Activity Specifically to Increase Renin Release in Anesthetized Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sasipa Rakmanee (ศศิภา รักษ์มณี), Supaporn Kulthinee (สุภาพร กุลธินี), Sanya Roysommuti (สัญญา ร้อยสมมุติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกิน: กรณีศึกษาที่ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
       Food Consumption and Exercise Behavior of Elderly with and without Overweight : A Case Study in Khokkruad Sub-District, of the Muang District Nakhonratchasima Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Vanittha Pakseelerd (วนิษฐา ปักษีเลิศ), Suwalee Lowirakorn (สุวลี โล่วิรกรณ์ ), Poonrut Leyatikul (พูนรัตน์ ลียติกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินภาวะท่อน้ำดีอุดตันในทารก: ผลวิเคราะห์จากการตรวจสแกนตับและทางเดินน้ำดีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในช่วงปี พ.ศ. 2548
       Evaluation for Biliary Atresia: Analysis of Hepatobiliary Scintigraphy in Srinagarind hospital from 2005-2014
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Daris Theerakulpisut (ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์), Nantaporn Wongsurawat (นันทพร วงศ์สุรวัฒน์), Charoonsak Somboonporn (จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติการณ์ของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินแบบมาตรฐาน; กรณีศึกษาผลการตรวจการได้ยิน
       Incidence of Industrial Employees Having Standard Threshold Shifts; A Study of the Existing Audiograms
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pornthip Pimda (ภรณ์ทิพย์ พิมดา), Kwanchanok Yimtae (ขวัญชนก ยิ้มแต้), Jiraporn Khiewyoo (จิราพร เขียวอยู่), Panida Thanawiratananit (พนิดา ธนาวิรัตนานิจ), Napaporn Krusun (นภาพร ครุสันธ์), Naesinee Chaiear (เนสินี ไชยเอีย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคเอดส์
       Sense’s of Coherence in Patients with Aids Disease
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Bumpenchit Sangchart (บำเพ็ญจิต แสงชาติ), Mallika Thadmala (มัลลิกา ทัดมาลา), WarangkhanaKhamying (วรางคณา คำยิ่ง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการประเมินก่อนการระงับความรู้สึกโดยใช้วีดิทัศน์ต่อความกังวลก่อนการผ่าตัดของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
       Effects of Preanesthetic Evaluation with Video Information on Preoperative Anxiety in Patients Undergoing Surgery at Burapha University Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Krittin Kittikornchaichan (กฤติน กิตติกรชัยชาญ), Pattaya Jansagiam (พัทยา จันทร์เสงี่ยม), Narumon Chaichamnanvwet (นฤมล ไชยชำนาญเวทย์), Aekanaj Artthakul (เอกนาจ อาจธนกุล), Nanthana Homsuk (นันทนา หอมสุข), Pattayakorn Gerdsuk (พัทยากร เกิดสุข )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างความสมมาตรในการเดินและความสามารถด้านการเดินในชุมชนของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้
       Relationship between Walking Symmetry and Ability of Community Walking of Ambulatory Patients with Spinal Cord Injury
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Makamas Kumprou (มคมาศ คำเพราะ), Bundit Prommanon (บัณฑิต พรหมมานนท์), Thanat Sooknuan (ธนาฒน์ สุกนวล), Pipatana Amatachaya (พิพัฒน์ อมตฉายา), Thiwabhorn Thaweewannakij (ทิวาพร ทวีวรรณกิจ), Lugkana Mato (ลักขณา มาทอ), Sugalya Amatachaya (สุกัลยา อมตฉายา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการออกกำลังกายด้วยท่ารำมวยไทยโบราณสกลนครประยุกต์ต่อสมรรถภาพกายและความสามารถในการทำงานของหัวใจและปอดในหญิงไทยวัยสูงอายุ
       The effect of Applied Sakon Nakhon Traditional Thai Boxing Dance on physical Performance and Cardio-pulmonary Capacity in Thai Elderly Females
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Teera Piwngern (ธีระ ผิวเงิน), Tunda Suttitum (ธัญดา สุทธิธรรม), Wilaiwan Khrisanapant (วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       คุณภาพการรายงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมในวารสารสุขภาพไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
       Quality of Reporting Randomized Controlled Trials in Thai Health Care Journals: A Systematic Review
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Anuwat Pengput (อนุวัตน์ เพ็งพุฒ), Porjai Pattanittum (พอใจ พัทธนิตย์ธรรม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ความแตกต่างของยา tenofovir alafenamide และ tenofovir disoproxil fumarate ต่อผลของการยับยั้งไวรัสและความปลอดภัยต่อไต
       Differences in Viral Suppression and Renal Safety Effects between Tenofovir Alafenamide and Tenofovir Disoproxil Fumarate
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Teerapong Monmaturapoj (ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การดูแลผู้ป่วยสูติกรรมที่มีภาวะตกเลือดอย่างรุนแรง
       Management of Massive Hemorrhage in Obstetric Patient
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Polpun Boonmak (พลพันธ์ บุญมาก), Chompilas Chongsomchai (โฉมพิลาศ จงสมชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.