ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
March 01, 2016 - April 30, 2016 (Volume 31, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 31, Number 2)
 
Untitled Document
Original Article  
       ความรู้และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการระงับอาการปวดหลังการผ่าตัดของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
       First Year Residents\' Knowledge and Practice Related to Postoperative Pain Management
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nattaporn Srisukhumchai (ณัฐพร ศรีสุขุมชัย), Somboon Thienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินคุณภาพในการระงับอาการปวดผู้ป่วยปวดเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Quality Assessment of Chronic Pain Management in Srinagarind hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Panaratana Ratanasuwan (พนารัตน์ รัตนสุวรรณ), Wimonrat Sriraj (วิมลรัตน์ ศรีราช), MalineeWongsawasdiwat (มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์), Fa-ngam Charoenpol (ฟ้างาม เจริญผล), Suthannee Simajareuk (สุธันนี สิมะจารึก), Sasiwimol Pongjanyakul (ศศิวิมล พงศ์จรรยากุล), Somboon Thienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง ), Somboon Thienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะรูรั่วจากคอหอยสู่ผิวหนังหลังการผ่าตัดกล่องเสียงออกหมดเปรียบเทียบระหว่างการเริ่มให้รับประทานอาหารทางปากเร็วกับการเริ่มช้า
       Pharyngocutaneous Fistula Following Total Laryngectomy Comparing between the Early and Delayed Oral Feeding
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nopparat Dungthakol (นพรัตน์ ดั่งฐากูร), Thumnu Art-smart (ทำนุ อาจสมรรถ), Teeraporn Ratanaanekchai (ธีรพร รัตนาเอนกชัย), Patravoot Vatanasapt (ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
       Arteriosclerosis in Hypertensive Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thunyared Sai-ngarm (ธัญญเรศ สายงาม), Thidarath Panprasong (ธิดารัตน์ ปั้นประสงค์), Nichapat Thong-onpipat (นิชาพัฒน์ ทองอ้นพิพัฒน์), Prawpan Suwanakitch (แพรวพรรณ สุวรรณกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดหนองบัวลำภู
       Factors with Related Tooth Brushing After Lunch at School among the Upper Elementary Students in Nong Bua Lam Phu Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Waramet Sookpasanti (วรเมธ สุขพาสันติ สุขพาสันติ), Manop Kanato (มานพ คณะโต), Poonrut Leyatikul (พูนรัตน์ ลียติกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลกระทบและอุบัติการณ์ของภาวะไตวายฉับพลัน : ข้อมูลการศึกษาระยะเวลา 1 ปีของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
       Impact and Incidence of Acute Kidney Injury (AKI) : A One-year Period of Study at a Center Hospital in Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Worapot Treamtrakanpon (วรพจน์ เตรียมตระการผล), Wichitra Khongkha (วิจิตรา คงคา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาหุ่นจำลองเต้านมสำหรับฝึกปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจเอกซเรย์เต้านม
       The Development of Breast Phantom for Clinical Practice in Mammography
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thunyarat Chusin (ธัญรัตน์ ชูศิลป์), Sararat Mahasaranon (ศรารัตน์ มหาศรานนท์), Nuntawat Udee (นันทวัฒน์ อู่ดี), Sumalee Yabsantia (สุมาลี ยับสันเทียะ), Arkom Thongprong (อาคม ทองโปร่ง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ชาวเขาเผ่าอาข่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
       Factors associated with not receiving cervical cancer screening among the Akha hilltribe women in Muang District, Chiangrai Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kanyapak Nantachai (กัญญาภัค นันทชัย), Chananya Jirapornkul (ชนัญญา จิระพรกุล), Naowarat Tungsrithong (เนาวรัตน์ ตั้งศรีทอง), Pairat Mingsiricharoen (ไพรัช มิ่งสิริเจริญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ต่อความผิดปกติของรยางค์ส่วนบนในพนักงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
       The Assessment of Ergonomics Risk on Upper Limb Disorders among Electronic Workers
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sunisa Chaiklieng (สุนิสา ชายเกลี้ยง), Ariya Pannak (อาริยา ปานนาค), Napanun Duangprom (นภานันท์ ดวงพรม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การคาดการณ์ผลสำเร็จของการสอบใบอนุญาตทางการแพทย์ระดับที่ 1 ของนิสิตแพทย์มหาสารคาม
       Prediction of Success in Medical Licensing Examination of Thailand (MLET) Step1 of Mahasarakham Medical Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PawarisaPakdeethai (ปวริศา ภักดีไทย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ระยะเวลารอดชีวิตมัธยฐานและ ปัจจัยพยากรณ์โรคของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Diffuse Large B Cell
       Median Survival and Prognostic Factors in Diffuse Large B cell Lymphoma Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Paweenrat Limpawittayakul (ปวีณรัตน์ ลิมปวิทยากุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ฤทธิ์ต้านจุลชีพและการยับยั้งการเกาะของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพแบบหยาบ จากเชื้อบาซิลลัสต่อเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Antimicrobial and Antiadhesive Activities of the Crude Biosurfactant From Bacillus Sp. Against Clinical Isolates of Acinetobacter Baumannii from Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pontapan Polyiam (พนธพันธ์ พลเยี่ยม), Chotima Photisap (โชติมา โพธิทรัพย์ ), Patcharaporn Boottanun (พัชราภรณ์ บุตตะนันท์ ), Surasakdi Wongratanacheewin (สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน), Rasana Wongrattanacheewin (รศนา วงศ์รัตนชีวิน), Umaporn Yordpratum (อุมาพร ยอดประทุม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       กลไกการแข็งตัวขององคชาต โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและการรักษา
       Mechanisms of Penile Erection, Erectile Dysfunction and Treatment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kutcharin Phunikhom (คัชรินทร์ ภูนิคม), Kovit Khampitak (โกวิท คำพิทักษ์), Chantana Aromdee (ฉันทนา อารมย์ดี), Tarinee Arkaravichien (ธารินี อัครวิเชียร), Jintana Sattayasai (จินตนา สัตยาศัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.