ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 2016 - February 29, 2016 (Volume 31, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 31, Number 1)
 
Untitled Document
Original Article  
       ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่ออัลฟาอะไมเลสในน้ำลายและจำนวนเม็ดเลือดขาวในประชากรไทยที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ
       Effect of Aerobic Exercise on Salivary Alpha-amylase and White Blood Cell Count among Sedentary Thais
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wannapa Settheetham-Ishida (วรรณภา เศรษฐีธรรม-อิชิดะ), Narisara Premsri (นริศรา เปรมศรี), Wilaiwan Khrisanapant (วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกตัดนิ้วเท้าและผู้ถูกตัดขาระดับใต้เข่า
       The Comparison of Quality of Life between Diabetes-Related Toe Amputees and Diabetes-Related
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Dernchai Pho-ngam (เดือนฉาย โพธิ์งาม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โปรแกรมการประเมินรังสีและความเสี่ยงที่ทารกได้รับจากมารดาที่ได้รับไอโอดีนรังสี
       Program for Absorbed Dose Evaluation and Risk Assessment of Fetus Following Maternal Radioiodine Therapy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Potjanee Kanchanapiboon (พจนีย์ กาญจนพิบูลย์), Pachee Chaudakshetrin (พจี เจาฑะเกษตริน), Napaporn Tojinda (นภาพร โตจินดา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนเขตรับผิดชอบของสถานบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น
       Prevalence and Factors Associated with Depression among the Elderly Community Residents with Chronic Diseases in Samliam Urban Primary Care Unit, Khon Kaen
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ArkhomBunloet (อาคม บุญเลิศ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ของภาวะซึมเศร้าและความเครียดกับระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน ของโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
       Association of Depression and Stress with HbA1c level of Type 2 Diabetic Patients Attending the Diabetes Clinic of Nampong Hospital, Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chonvipa Sulukananuruk (ชลวิภา สุลักขณานุรักษ์), Warodom Jaisanook (วโรดม ใจสนุก), Benja Muktabhant (เบญจา มุกตพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้ในการดูแลตัวเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ
       Self-care Knowledge and Quality of Life in Chronic End Stage Renal Disease Patients with Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wannakon Chuemongkon (วรรณคล เชื้อมงคล), Siribha Changsirikulchai (สิริภา ช้างศิริกุลชัย), Jirayut Janma (จิรายุทธ จันทร์มา), Chayanid บุญนาศักดิ์ (ชญานิศ Boonnasak), TanasubLeelasubwong (ธนทรัพย์ ลีลาทรัพย์วงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะกรวยไตอักเสบเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
       The Prevalence and Associated Factors of the Chronic Pyelonephritis among the Diabetic Patients in Chatturat Hospital, Chaiyapoom Province.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Rotjanakarn Panduangkaew (โรจนกาล พานดวงแก้ว), Pattapong Ketsomboon (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์), Isaraporn Thepwongsa (อิสราภรณ์ เทพวงศา), Chutchai Nganwai (ฉัตรชัย งานไว), Aphitsara Thamrongwaranggoon (อภิสรา ธำรงวารางกูร), Amorn Premgamone (อมร เปรมกมล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ลักษณะทางคลินิกและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบเอ ที่มีการระบาด ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ
       Clinical and Laboratory Findings of Patients Infected with Viral hepatitis A which Out-break at Bung Kan Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Paiboon Chattakul (ไพบูรณ์ จัตกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลต่อการลดความดันเลือดและการต้านออกซิเดชันของสารสกัดเอทานอลจากดอกคำฝอยในหนูแรทความดันเลือดสูงที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดไต
       Antihypertensive and Antioxidant Effects of Safflower Ethanolic Extract in Renovascular Hypertensive Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chutamas Wunpathe (จุฑามาศ วันเพ็ชร), Upa Kukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ), Parichat Prachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์ ), Orapin Pasurivong (อรพิน ผาสุริย์วงษ์ ), Poungrat Pakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างหลอดเลือดดำ Internal jugular และหลอดเลือดแดง Common carotid ในผู้ป่วยที่ไตวายของโรงพยาบาลเลย : ศึกษาโดยใช้เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง
       Variation of Internal Jugular Vein in Relation to Common Carotid Artery: an Ultrasonographic Survey in Renal Failure Patients, Loei Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pataraporn Wongput (ภัทราพร วงศ์พุฒ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสำรวจความรู้ด้านสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่อีสานใต้ 3 จังหวัด
       Health Knowledge Survey of Farmers Using Insect Pesticides in 3 Southern Provinces of North-Eastern Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Anun Chaikoolvatana (อนันต์ ไชยกุลวัฒนา), Mereerat Manwong (เมรีรัตน์ มั่นวงศ์), Wachirasak Pakasit (วชิรศักดิ์ ปกาสิต)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประยุกต์ใช้การเรียนแบบทีมในเนื้อหาการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่โรงพยาบาลชุมชน ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
       Teaching Application of Team-Based Learning Topics in Health Systems Management at a Community Hospital for the Fifth-year Medical Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KrishCharuchat (กฤช จารุชาต), ChittawanChitrakool (จิตตะวัน จิตระกูล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ระดับความสุขและปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558
       The Level of Happiness and Possibly Related Factors among Medical Students of Khon Kaen University in the 2015 Academic Year
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JanistaWongratanacheewin (จนิสตา วงศ์รัตนชีวิน), Supagorn Vimonvanich (ศุภกร วิมลวณิชย์), Napassorn Teeratakulpisarn (นภัสสร ธีรตกุลพิศาล), Nitirath Srimanta (นิติรัฐ ศรีมันตะ), Lunchakorn Pooparadorn (ลัญฉกร พู่ภราดร), Benchaporn Choorus (เบญจพร ชูรัส), Orawan Chitkulsampan (อรวรรณ จิตต์กูลสัมพันธ์), Suchada Paileeklee (สุชาดา ภัยหลีกลี้), SompongSrisaenpang (สมพงษ์ ศรีแสนปาง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ดัชนีชี้วัดคุณภาพสำหรับร้านยา
       Quality Indicators for Community Pharmacy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Apichaya Wongpratat (อภิชญา วงค์ประทัต), Sunee Lertsinudom (สุณี เลิศสินอุดม), Wiwat Arkaravichien (วิวรรธน์ อัครวิเชียร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.