ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
March 01, 2015 - April 30, 2015 (Volume 30, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 30, Number 2)
 
Untitled Document
Original Article  
       อัตราการรอดชีวิตในการรักษามะเร็งหลังโพรงจมูกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: ศึกษาย้อนหลัง 10 ปี
       Long-term Survival Outcome of Treatment for Nasopharyngeal Carcinoma in Srinagarind Hospital, Thailand: 10-year Retrospective Analysis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pornthep Kasemsiri (พรเทพ เกษมศิริ), Cattleya Thongrong (คัทลียา ทองรอง), Krittika Suwanrungruang (กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       มะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (พ.ศ. 2543-2553)
       Breast Cancer in Srinagarind Hospital (2000-2010), Khon Kaen,Thailand.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  OngartSomintara (องอาจ โสมอินทร์), Somsuda Somintara (สมสุดา โสมอินทร์), Krittika Suwanrungruang (กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะฉุกเฉินทางโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี
       Oncologic Emergencies in Srinagarind Hospital: A10 Years Period of Hospital Records
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kosin Wirasorn (โกสินทร์ วิระษร), WiyadaPunjaruk (วิยะดา ปัญจรัก), PathompongKumpamool (ปฐมพงษ์ คำภามูล), VichaiSinchaiyaphum (วิชัย สิ้นชัยภูมิ), Benchawan Khamnongkhu (เบญจวรรณ คำหนองคู)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ระยะเวลาการรอดชีวิตโดยรวมของมะเร็งไตในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: 2543-2553, ทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาล
       Overall median survival time of kidney cancer in Srinagarind Hospital: 2000-2010, hospital based population
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WiyadaPunjaruk (วิยะดา ปัญจรัก), Sophita Pituso (โสภิตา ปิตุโส), Jarin Jindaprasirt (จาริญญ์ จินดาประเสริฐ), Kosin Wirasorn (โกสินทร์ วิระษร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อัตราการรอดชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: 2543-2553, ทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาล
       The Overall Survival of Colon Cancer Patients in Srinagarind Hospital: 2000-2010, Hospital Based Population
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kosin Wirasorn (โกสินทร์ วิระษร), Chalongpon Saeyntong (ฉลองพล สารทอง), Krisada Paonariang (กฤษฎา เปานาเรียง), WiyadaPunjaruk (วิยะดา ปัญจรัก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: 2543-2553, ทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาล
       Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) in Srinagarind Hospital: 2000-2010, Hospital Based
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wiyada Punjaruk (วิยะดา ปัญจรัก), Krittika Suwanrungruag (กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง), Kosin Wirasorn (โกสินทร์ วิระษร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       มะเร็งลำไส้ตรงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: 2543-2553, ทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาล
       Rectal Cancer in Srinagarind Hospital: 2000-2010, Hospital Based Population
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kosin Wirasorn (โกสินทร์ วิระษร), Pakanant Usantia (ภัคณัณท์ อุสันเทียะ), Krisada Paonariang (กฤษฎา เปานาเรียง), Wiyada Punjaruk (วิยะดา ปัญจรัก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       มะเร็งตับในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
       Hepatocellular Carcinoma in Srinagarind Hospital: A Five Year Period of Hosiptial Records
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KosinWirasorn (โกสินทร์ วิระษร), Chitchai Rattananukrom (ชิตชัย รัตนนุกรม), SophitaPituso (โสภิตา ปิตุโส), Vor Luvira (วร์ ลุวีระ), Wiyada Punjaruk (วิยะดา ปัญจรัก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       มะเร็งในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี
       Cancers in Srinagarind Hospital: A 10 Years Period of Hospital Records
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wiyada Punjaruk (วิยะดา ปัญจรัก), Krittika Suwanrungruag (กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง ), Kosin Wirasorn (โกสินทร์ วิระษร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิภาพของการใช้เอ็นไซม์ผสมในการผลิตเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งสมองจากผู้ป่วย
       Different Enzyme Cocktail Conditions Successfully Establish Primary Brain Tumor Cell Line Derived from Pilomyxoid Astrocytoma Patient
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wiyada Punjaruk (วิยะดา ปัญจรัก), Nitsa Pasasuk (ณิศศา ภาษาสุข), AmnatKitkhuandee (อำนาจ กิจควรดี), Paradee Auvichayapat (ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์), Wichittra Tassaneeyakul (วิจิตรา ทัศนียกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น
       Surgical Treatment of Early Breast Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ongart Somintara (องอาจ โสมอินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การให้ยาบำบัดก่อนผ่าตัดในมะเร็งเต้านม
       Neoadjuvant Therapy in Breast Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  OngartSomintara (องอาจ โสมอินทร์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง: ทัศนมิติการประยุกต์ใช้ในโรคมะเร็ง
       Cancer Stem Cells: Perspective Application in Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wiyada Punjaruk (วิยะดา ปัญจรัก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สรีรวิทยาของมะเร็ง: ทัศนมิติมุมมองผ่านศตวรรษที่ 21
       Physiology of Cancer: Prospective Aspects beyond the 21st Century
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wiyada Punjaruk (วิยะดา ปัญจรัก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การมุ่งเป้าวิถีไกลโคไลซิสเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง
       Tumor Glycolysis as a Target for Cancer Diagnosis and Therapy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WunchanaSeubwai (วันชนะ สืบไวย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Antimicrobial Peptides: ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง?
       Antimicrobial Peptides: Alternative Therapy for Cancer Treatment?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sakawrat Kanthawong (สกาวรัตน์ กันทะวงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะฉุกเฉินทางมะเร็งวิทยาที่พบบ่อย
       Common Oncological Emergencies
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kosin Wirasorn (โกสินทร์ วิระษร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เนื้องอกสมองกลิโอมาชนิด high grade: การรักษาและตัวบ่งชี้ทางโมเลกุล
       High-Grade Glioma: Treatment and Molecular Markers
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jarin Chindaprasirt (จาริญญ์ จินดาประเสริฐ), Kosin Wirasorn (โกสินทร์ วิระษร), Aumkhae Sookprasert (เอื้อมแข สุขประเสริฐ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.