ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
September 01, 2014 - October 31, 2014 (Volume 29, Number 5)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 29, Number 5)
 
Untitled Document
Original Article  
       ความคุ้มค่าในการเตรียมเลือดเพื่อผ่าตัดวิธีปกติ (routine cross-match) สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกในกรณีไม่เร่งด่วน
       An Appropriate Use of Routine Cross-Match of Pre-Operative Blood Preparation for Elective Knee and Hip Surgery
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kunya Panichakul (กัญญา พานิชกุล), Kraiwad Changsam (ไกรวาส แจ้งเสม), Malinee Wongswadiwat (มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์), Sermsak Sumanont (เสริมศักดิ์ สุมานนท์), Waraporn Chau-in (วราภรณ์ เชื้ออินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านห้วยสามขา ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
       The Study of Knowledge, Attitudes and Pesticide Usage Behaviors among the Agricultural Workers at Huay Sam Kha Village, Tub Ruang Sub-district, Phra Thong Kum District, Nakhon Ratchasima Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jaruwan Tritipsombut (จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ ), Ploenpit Gabklang (เพลินพิศ จับกลาง), SuwimonBoonkerd (สุวิมล บุญเกิด), Anchalee Oapsuwan (อัญชลี อาบสุวรรณ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ของพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในผู้ใหญ่วัยกลางคนโดยการใช้แบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารกึ่งปริมาณ และการสัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
       Relationship of Energy and Nutrient Intakes in Middle Age Adults Based on Semi-Quantitative Food Frequency Questionaire and 24-Hour Dietary Recall
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Soraya Maneesopa (โสรยา มณีโสภา), Pornpimon Chupanit (พรพิมล ชูพานิช), Benja Muktabhant (เบญจา มุกตพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษานำร่องของความสามารถในการออกกำลังกายสูงสุด และจุดเริ่มล้าในประชากรไทย
       A Pilot Study of Maximum Aerobic Capacity and Anaerobic Threshold Among Thais
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nattha Muangritdech (ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช), Wilaiwan Khrisanapant (วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์), WannapaIshida (วรรณภา อิชิดะ), Orapin Pasurivong (อรพิน ผาสุริย์วงศ์), Watchara Boonsawat (วัชรา บุญสวัสดิ์), Boonsong Patjanasoontorn (บุญส่ง พัจนสุนทร), Burabha Pussadhamma (บูรพา ปุสธรรม), Tichanon Promsrisuk (ธิชานนท์ พรหมศรีสุข), Jiraporn Khangkhan (จิราพร แข็งขัน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การผิดนัดและตัวชี้วัดทางคลินิกของผลการดูแลในผู้ป่วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Missed Appointment and Clinical Indicators of Diabetes Mellitus Care among the Diabetes Mellitus Patients in Samleam Primary Care Unit, Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Varisara Luvira (วริสรา ลุวีระ), Sauwanan Bumrerraj (เสาวนันท์ บำเรอราช)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 (C3435T) กับมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิด
       The Association of MDR1 (C3435T) Polymorphism and Cervical Cancer in Women Taking Oral Contraceptives
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sophida Phuthong (โสภิดา ภู่ทอง), TipthidaPasachan (ทิพย์ธิดา ปาสาจันทร์), WannapaSettheetham-Ishida (วรรณภา อิชิดะ), Danai Tiwawech (ดนัย ทิวาเวช), SitakanNatphopsuk (ศีตกานต์ นัดพบสุข), Dariwan Settheetham (ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ทัศนคติของผู้ป่วยต่อการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาด้วยตนเอง
       Patients\' Attitude Towards Self-Reporting of Adverse Drug Reactions
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nataporn Chaipichit (นทพร ชัยพิชิต), Verawan Uchaipichat (วีรวรรณ อุชายภิชาติ), Thongchai Pratipanawatr (ธงชัย ประฎิภาณวัตร), Janet Krska (Janet Krska), Narumol Jarernsiripornkul (นฤมล เจริญศิริพรกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความน่าเชื่อถือของ “ดัชนีวัดความบกพร่องความสามารถของคอ ฉบับภาษาไทย” ในการประเมินความพร่องความสามารถของผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอระยะกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง
       Reliability of Thai-Version Of Neck Disability Index (Thai-Ndi) For Disability Evaluation In Subacute And Chronic Neck Pain Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JaruwanKittiwarawut (จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ), SupanneeAmnuaypornsathit (สุพรรณี อำนวยพรสถิตย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในชุมชนในภาวะที่เชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยากลุ่มควิโนโลน
       Treatment of Community-Acquired Urinary Tract Infection in the Current Era of Quinolone Resistant Uropathogens
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TeerapongMonmaturapoj (ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอดเฉียบพลัน
       Acute Pulmonary Embolism
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BurabhaPussadhamma (บูรพา ปุสธรรม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายของโรคมะเร็งศีรษะและคอ
       Personalized Therapy in Head and Neck Cancer Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kosin Wirasorn (โกสินทร์ วิระษร), Komsan Thamronganantasakul (คมสันต์ ธำรงค์อนันตสกุล), Wiyada Punjaruk (วิยะดา ปัญจรัก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.