ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 01, 2014 - August 31, 2014 (Volume 29, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 29, Number 4)
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการสูญเสียเลือดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมระหว่างการหนีบท่อระบายเลือด1ชั่วโมงและการไม่หนีบท่อระบายเลือด
       Comparison between 1-Hour Clamping Drainage and Nonclamping Drainage after Total Knee Arthroplasty
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChaipondTeekhasaenee (ชัยพร ทีฆเสนีย์), WeerachaiKosuwon (วีระชัย โควสุวรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การผ่าตัดโรคนิ่วถุงน้ำดีชนิดไม่อักเสบด้วยกล้องวีดิทัศน์แผลเดียวแบบผู้ป่วยนอก : ประสบการณ์ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
       Outpatients Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy in Non-Inflammatory Gall Stones : An Experience in Kalasin Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thanasit Praipong (ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน : กรณีศึกษาในเขตอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
       Oral Health Related Quality of Life among Diabetes Mellitus Patient: A Case Study in Suwannakuha District, Nongbualumphu Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SettaponCharoentanyarak (เศรษฐพล เจริญธัญรักษ์), JirapornKhiewyoo (จิราพร เขียวอยู่), WilawanWeraarchakul (วิลาวัลย์ วีระอาชากุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่คลินิกเบาหวานและคลินิกเบาหวานเข้มข้น โรงพยาบาลมหาสารคาม
       Treatment Outcomes of Diabetes Mellitus Patients at Diabetes Clinic and Intensive Diabetes Clinic, Mahasarakham Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JirapornPilaikul (จิราพร พิลัยกุล), Kittisak Sawanyawisuth (กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสำรวจการสั่งจ่ายยายาลดไขมันในเลือดกลุ่มนอกบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2551: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
       Survey of Antilipidemic Agents Prescription in Non-national Drug List 2008 : Case Study at a Medical School Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NattanitSomchan (ณัฐนิช ส้มจันทร์), Donlaporn Nanthawudtipant (ดลพร นันทวุฒิพันธุ์), Kwanchanok Areewong (ขวัญชนก อารีย์วงศ์), Nisa Wangruengsatit (นิสา หวังเรืองสถิตย์), Nantawarn Kitikannakorn (นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       รายงานเบื้องต้นกรณีความชุกของภาวะดื้อยาโคลพิโดเกรล (Clopidogrel) ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำจากการศึกษาในสถาบันเดียว
       The Prevalence of Clopidogrel Resistance in Reinfarction and Recurrent Myocardial Infarction; a Single-Center Preliminary Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BurabhaPussadhamma (บูรพา ปุสธรรม), SongsakKiatchoosakun (ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล), Chaiyasith Wongvipaporn (ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการนวดจุดฝังเข็มอิ๋งเซียงและอิ้นถังต่ออาการคัดจมูกในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางจมูก
       The Effect of Nasal Massage of the “Yingxiang” and “Yintang” Acupuncture Points to Nasal Congestion Symptom in Patients with Allergic Rhinitis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PawarisaPakdeethai (ปวริศา ภักดีไทย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเบื้องต้นของการตอบสนองของการระบายอากาศขณะออกกำลังกายสูงสุดในประชากรไทยสุขภาพดี
       A Preliminary study of Ventilatory Responses during Maximal Exercise in Healthy Thais
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Tichanon Promsrisuk (ธิชานนท์ พรหมศรีสุข), Wilaiwan Khrisanapant (วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์), Orapin Pasurivong (อรพิน ผาสุริย์วงษ์), WacharaBoonsawat (วัชรา บุญสวัสดิ์), Boonsong Patjanasoontorn (บุญส่ง พัจนสุนทร), Burabha Pussadhamma (บูรพา ปุสธรรม), Nuttha Muangritdech (ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช), JirapornKhaengkhan (จิราพร แข็งขัน), PuttapolChanchalad (พุทธพล ชาญฉลาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ
       The Relationship between Basic Conditioning Factors and Self-Care Agency of the Hospitalized Elderly Patients with Cancer in Nursing Care Department
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chintana Suwittawat (จินตนา สุวิทวัส), SritianTrisirirat (ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์), NitchatornPanomai (ณิตชาธร ภาโนมัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Operational Security of the Northeast Queen Sirikit Heart Center, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Rattanasak Ruyunyong (รัตนศักดิ์ รู้ยืนยงค์), AmnouyKamtuo (อำนวย คำตื้อ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและภาระในการดูแลตนเองในผู้สูงอายุ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
       Screening of Dementia and Self-Care Burden Among the Elderly in Mae Chan District, Chiang Rai Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sirintip Kumfu (ศิรินทิพย์ คำฟู), KitsanaponChaimongkol (กฤษณพนธ์ ชัยมงคล), ChanlikaChaichompoo (ชันลิกา ไชยชมภู), Penpitcha Kaewmuneewong (เพ็ญพิชชา แก้วมุณีวงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อัตวินิบาตกรรม : ศึกษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
       Suicide: Studied in Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AmpornChamsuwan (อัมพร แจ่มสุวรรณ), Arunrat Wilaipich (อรัญรัตน์ วิไลพิศ), Patcharee Sriutra (พัชรี ศรีอุทธา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาวิชานิติเวชศาสตร์
       Attitude of Undergraduate Medical Students (6th Year) Faculty of Medicine Khon Kaen University on Forensic Medicine
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NiphaNusri-un (นิภา นุศรีอัน), WirutKhunkitti (วิรุจน์ คุณกิตติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       นิติเวชคลินิกสาธก : การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม ดีเอ็นเอ สายสัมพันธ์ระหว่างแม่ – ลูก
       Medical Jurisprudence Discussion: DNA Paternity Tests of Mother and Child
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wirut Khunkitti (วิรุจน์ คุณกิตติ), SomrudeeSrimartpirom (สมฤดี ศรีมาตรภิรมย์), NiphaNusri-un (นิภา นุศรีอัน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       บทบาทของเอ็น-อะเซติลซิสเทอีนในการป้องกันภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันจากสารทึบรังสี
       Role of N-Acetylcysteine in Prevention of Contrast-Induced Acute Kidney Injury
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sinthwisuth Sutheechai (สินธุ์วิสุทธิ์ สุธีชัย), PatcharapornSudchada (พัชราภรณ์ สุดชาฎา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.