ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
May 01, 2014 - June 30, 2014 (Volume 29, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 29, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       ลักษณะอาชีพและปัจจัยกระตุ้นการเกิดโรคหืดของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการคลินิกโรคหืด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
       Occupations and Stimulating Agents of Asthma amongst Asthmatic Patients in Asthma Clinic, Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DarikaWortong (ดาริกา วอทอง), NaesineeChaiear (เนสินี ไชยเอีย), Watchara Boonsawad (วัชรา บุญสวัสดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การจัดการได้รับรังสีขณะใช้เครื่องฟลูออโรสโคปีย์ฉายรังสีแบบลูกคลื่น ระหว่างการใส่สายระบายน้ำดีผ่านทางผิวหนังในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
       Management of Radiation Exposure Received from Pulse Fluoroscopy during Percataneous Transheptic Biliang Drainage in Cholangiocarcinoma Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Varaporn Silavised (วราภรณ์ ศิลาวิเศษ), Amornrat Mangsa (อมรรัตน์ มังษา), SomsakWongsanon (สมศักดิ์ วงศ์ษานนท์), BenjongKeonkaew (บรรจง เขื่อนแก้ว), Eimorn Mairiang (เอมอร ไม้เรียง), PetcharakornHanpanich (เพชรากร หาญพานิชย์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษานำร่องการทำนายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุไทยโดยใช้การทดสอบการลุกยืน 5 ครั้ง
       The Pilot Study on the Risk of Fall Prediction in Thai Elderly Using Five Times Sit-to- Stand Test
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PuttipongPoncumhak (พุทธิพงษ์ พลคำฮัก ), ThanichaInsorn (ธนิชา อินสอน), NawapolPrasittimet (นวพล ประสิทธิเมตต์), PeerasakManota (พีระศักดิ์ มโนทา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เคอร์คูมินลดการตอบสนองของหลอดเลือดต่อการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกในหลอดเลือดมีเซนเตอริกของหนูความดันเลือดปกติและความดันเลือดสูง
       Curcumin Decreases Vascular Responses to Sympathetic Nerve Stimulation in Mesenteric Vascular Beds of Normotensive and Hypertensive Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Poungrat Pakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ ), UpaKukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ), WarineeBerkban (วาริณี เบิกบาน), Parichat Prachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์), Panot Tangsucjarit (ปณต ตั้งสุจริต), WilaiwanKhrisanapant (วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์), Veerapol Kukongviriyapan (วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       บุคลากรทางการแพทย์กับการรับสัมผัสยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยมะเร็ง
       Healthcare Workers and Chemotherapy Exposure in Oncology Wards
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NitayaNajuang (นิตยา นาจวง), ChalongkwanTangbanluekal (ฉลองขวัญ ตั้งบรรลือกาล), Suthee Rattanamongkolgul (สุธีร์ รัตนมงคลกุล), Chatchai Ekpanyaskul (ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Self-Care Behaviors among Patients who have Cardiac Valve Replacement at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WanidaPimta (วนิดา พิมทา), JirapornSirichok (จิราพร ศิริโชค), JitareeTuntiyasawasdikul (จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล), RungreudeeTawinvong (รุ่งฤดี ถวิลวงษ์), SompopPrathanee (สมภพ พระธานี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสามารถในการมีส่วนร่วมในชุมชนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เดินโดยใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
       Ability to Participate in a Community of Patients with Stroke Who Walked With and Without Assistive Devices
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JanyaChuadthong (จรรยา ชวดทอง), KitiyawadeeSrisim (กิติยวดี ศรีสิม), DonlayaPromkeaw (ดลยา พรหมแก้ว), WilairatSaensook (วิไลรัตน์ แสนสุข), SugalyaAmatachaya (สุกัลยา อมตฉายา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิผลการระงับปวดหลังผ่าตัด ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Analgesic Efficacy of Postoperative Pain Management Following Upper Abdominal Surgery in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SutunneeSimajareuk (สุธันนี สิมะจารึก), ChalermsriSorasit (เฉลิมศรี สรสิทธิ์), ChongsukKaijanad (จงสุข ใกล้จันอัด), KetsarapornSuwanatri (เกศราภรณ์ สุวรรณไตร), PanaratRatanasuwan Yimyaem (พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาระบบการประสานรายการยาบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Development of Medication Reconciliation at the Female-medicine ward in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PiangpenChanatepaporn (เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร), SamonAnutchatchaval (ศมน อนุตรชัชวาลย์), Phiangkwan Nakornratanachai (เพียงขวัญ นครรัตนชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติการณ์ของการแพ้ยาชนิดมีผื่นและตุ่มหนองในโรงพยาบาลอุดรธานี
       Incidence of Drug induced-Acute Generalized Exanthematous Pustulosis (AGEP) Reported in Udonthani Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrarinyaKonyoung (ปริญญา คนยัง), WichittraTassaneeyakul (วิจิตรา ทัศนียกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ในผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลวิเชียรบุรี
       Comparative Study of Pregnancies between Teenagers and Adults in Wichian Buri Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NarutNiwatanakanjana (นรุตม์ นิวัฒนกาญจนา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
       Effects of Behavioral Development Program for Stroke Prevention among Hypertensive Patients In Chumpuang Hospital, Chumpuang District, Nakhon Ratchasima Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chontira Kawthaisong (ชลธิรา กาวไธสง), RujiraDungsong (รุจิรา ดวงสงค์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตน ในกลุ่มผู้สูงอายุโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
       Effect of Promoting Ascetic Exercise Program for Elderly Group by Applying Self Efficacy Theory and Social Support in Namphong Districes, Khonkaen Province.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SiripornSanithnid (ศิริพร สนิทนิตย์), PanneeBanchonhattakit (พรรณี บัญชรหัตถกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       Avanafil: ยาใหม่ในกลุ่ม Phosphodiesterase-5 (PDE-5) Inhibitors
       Avanafil: New Drug in Phosphodiesterase-5 (PDE-5) Inhibitors
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Jeerisuda Khhumsikiew (จีริสุดา คำสีเขียว)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
       Application of Molecular Biology Techniques on Forensic Sciences
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WunchanaSeubwai (วันชนะ สืบไวย), Wirut Khunkitti (วิรุจน์ คุณกิตติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.