ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
March 01, 2014 - April 30, 2014 (Volume 29, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 29, Number 2)
 
Untitled Document
Original Article  
       โรคไตในเด็กที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น : การศึกษานำร่อง
       Chilhood Kidney Disease at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Khon Kaen Province : A pilot study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WilawanWeraarchakul (วิลาวัลย์ วีระอาชากุล), SuwanneeWisanuyotin (สุวรรณี วิษณุโยธิน), Apichat Jiravuttipong (อภิชาต จิระวุฒิพงศ์), WatchareeWorasarn (วัชรี วรสาร), JatupornNattee (จตุพร นัดที), WiboonWeraarchakul (วิบูลย์ วีระอาชากุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสอดคล้องของลักษณะภาพกล่องเสียงขณะรู้สึกตัวและขณะหมดความรู้สึก: ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะใส่ท่อช่วยหายใจลำบากจากการส่องดูกล่องเสียง การรายงานเบื้องต้น
       Correlation of Laryngoscopic View between Awake and Anesthetized Looks in Patients with Suspected Difficult Intubation : A Preliminary Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WarapornChauin (วราภรณ์ เชื้ออินทร์), PanaratRatanasuwan Yimyaem (พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม), PrathanaChernbamrung (ปรารถนา เฉินบำรุง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการผ่าตัดซ่อมแซมคอหอยหลังการผ่าตัดกล่องเสียงออกหมดในมะเร็งคอหอยส่วนล่าง: ประสบการณ์ 12 ปีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Results of Pharyngeal Reconstruction After Total Laryngectomy in Hypopharyngeal Cancer: A 12-year Experience in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wittawat Techabunyarat (วิทวัส เตชะบุณยรัตน์), SiriChae-in (ศิริ เชื้ออินทร์), TeerapornRatanaanekchai (ธีรพร รัตนาเอนกชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ face shield และ pocket mask สำหรับบุคลากรการแพทย์ในการฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่
       Comparison Study between Face Shield and Pocket Mask for Adult Basic Life Support Training for Health Care Provider
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PolpunBoonmak (พลพันธ์ บุญมาก), SuhattayaBoonmak (สุหัทยา บุญมาก), ThaponawongMitsungnern (ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน), Fa-ngamChareonpol (ฟ้างาม เจริญผล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ยีน HLA-B*58:01 สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากยาอัลโลพูรินอลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุดรธานี
       HLA-B*58:01 Genotype is Associated With Risk of Severe Cutaneous Reactions Induced by Allopurinol in Patients Admitted in Udonthani Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  UsaneeKhunakornsiri (อุษณีย์ คุณากรสิริ), PrarinyaKonyoung (ปริญญา คนยัง), ThachananKongpan (ธัชณัน กองพันธ์), SupanidaKwangsukstid (สุภณิดา กว้างสุขสถิตย์), SirimasKanjanawart (ศิริมาศ กาญจนวาศ), Wichittra Tassaneeyakul (วิจิตรา ทัศนียกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันชาวไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
       The Prevalence of Depression in Thai Parkinson’s Disease Patients and Their Associated Factors
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pawut Mekawichai (พาวุฒิ เมฆวิชัย), SurinSaetang (สุรินทร์ แซ่ตัง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Acrylic Tc-99m flood field phantom เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพเครื่องถ่ายภาพหัวใจสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
       Acrylic Tc-99m Flood Field Phantom for the Quality Control of a Cardiac Single Photon Emission Computed Tomography
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PanatsadaAwikunprasert (ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ), Parita Usongtham (ภริตา อู่ทรงธรรม), JintanaPooyodta (จินตนา ภูยอดตา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการสูญหายของอุปกรณ์ทางวิสัญญี
       A Development of Practice Guideline for Prevention of Anesthetic Equipments Losing
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WilawanSomdee (วิลาวัลย์ สมดี), SuhattayaBoonmak (สุหัทยา บุญมาก), PolpunBoonmak (พลพันธ์ บุญมาก), KhochakronPalachewa (กชกร พลาชีวะ), PenvisaNaewthong (เพ็ญวิสา แนวทอง), AngsanaPoomdang (อังสนา ภูมิแดง), RaddaKumhom (รัดดา กำหอม), Pakamon Upadit (ภคมน อุปดิษฐ์), HomMuangson (หอม เมืองสนธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยการสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 18 ศูนย์ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Supporting Facilities to Enhance the Effective Outcome of 18 Excellent Research Centers, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuteeraPradubwong (สุธีรา ประดับวงษ์), SanguansakThanaviratananich (สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ), BenjamasPrathanee (เบญจมาศ พระธานี), SaovalukSukprasert (เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ), BowornsilpChowchuen (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
       Effect of Health Education Program in Childhood Prevention of Hand Foot Mouth Disease by the Application of Health Belief Model and Social Support of Caregivers and Child’s Parents in Child Care Center at Muang District, Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  UdomlackPeansukwech (อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช), Pannee Banchonhuttakit (พรรณี บัญชรหัตถกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ทัศนคติ และการปฏิบัติทักษะการสื่อสารทางการแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6
       Attitudes and Performances regarding Communication Skills among Sixth Year Medical Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JirathaBudkaew (จิรฐา บุตรแก้ว), PattapongKessomboon (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการให้ธาตุเหล็กทางหลอดเลือดดำเพื่อเป็นทางเลือกและหรือใช้เสริมการให้เลือดทดแทนในผู้ป่วยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์:รายงานเบื้องต้น
       Evaluation of Efficacy and Safety of Intravenous Iron Therapy as an Alternative/Adjunct to Allogeneic Blood Transfusion in Obstetric and Gynecological Cases at Srinagarind Hospital: Preliminary Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KovitKhampitak (โกวิท คำพิทักษ์), SanguanchokeLuanratanakorn (สงวนโชค ล้วนรัตนากร), YuthapongWerawatakul (ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการประคบแผลหัวนมด้วยลูกประคบเจลอุ่นแบบชื้นในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
       Effects of Warm Moist Gel Pack Compression on Sore Nipples in Primiparous Mothers
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SompornWattananukulkiat (สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ ), WichaiEungpinichpong (วิชัย อึงพินิจพงศ์), TammalukSuesat (ธรรมลักษณ์ ซื่อสัตย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิภาพของการให้ 4 % Lidocaine ในการลดอาการปวดระหว่างการนำวัสดุห้ามเลือดออกจากจมูก
       The Efficacy of 4% Lidocaine in Reducing Pain during Nasal Packing Removal
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pornthep Kasemsiri (พรเทพ เกษมศิริ), WasanThapanawech (วสันต์ ฐาปนาเวท), CattleyaThongrong (คัทลียา ทองรอง), SanguansakThanaviratananich (สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษารายละเอียดของหลอดเลือดแดง External carotid, Maxillary และ Middle meningeal: การวัดความยาวและมุมเพื่อประโยชน์ในการใส่สายสวนหลอดเลือด
       Morphometric Analysis of External Carotid Artery, Maxillary Artery and Middle Meningeal Artery: Length and Angle measurement for Accurate Catheterization
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Artit Leeprakhon (อาทิตย์ ลีประโคน), Sitthichailamsaard (สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด), KowitChaisiwamongkol (โกวิท ไชยศิวามงคล), PipatphongKanla (พิพัฒน์พงษ์ แคนลา), WaranonMunkhong (วรานนท์ มั่นคง), Porntip Boonruangsri (พรทิพย์ บุญเรืองศรี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       วิกฤตระบบประกันสุขภาพสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ไทย
       Crisis of Health Insurance under Thai Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nutthida Jindapol (ณัฐธิดา จินดาพล), PatcharapornKunupatham (พัชราภรณ์ คุณูปถัมภ์), PitchayaneeTheerasilp (พิชยานี ธีระศิลป์), NantawarnKitikannakorn (นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุลและสารต้านออกซิเดชั่นกับโรคมะเร็ง
       Oxidative Stress, Antioxidant and Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kosin Wirasorn (โกสินทร์ วิระษร), KultidaKlarod (กุลธิดา กล้ารอด), PranithiHongsprabhas (ประณิธิ หงส์ประภาส), Patcharee Boonsiri (พัชรี บุญศิริ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.