ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 2014 - February 28, 2014 (Volume 29, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 29, Number 1)
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาช่วงเวลาสั่งการถึงออกปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเปรียบเทียบระหว่างการเรียกด้วยวิทยุสื่อสารกับกระดิ่งสัญญาณ
       A Comparative Study of the Start Time Between Using Radio and Bell Signals in Emergency Medical Services (EMS) Activation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KorakotApiratwarakul (กรกฏ อภิรัตน์วรากุล), DhanuGaysonsiri (ดนุ เกสรศิริ), Wisut Sukeepaisarncharoen (วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินเกิน 4 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Factors affecting Length of Stay More Than 4 Hours in the Emergency Department of Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KamonwonIenghong (กมลวรรณ เอี้ยงฮง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความเหมือนของแบบลายนิ้วมือและจุดลักษณะสำคัญพิเศษของคู่แฝดไทย.
       Fingerprint Pattern Similarity and Minutiae of Thai Twins
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wanwimol Panpeng (วรรณวิมล พันธุ์เพ็ง), Somsong Na Nakorn (สมทรง ณ นคร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาและสำรวจความพึงพอใจของเวปไซต์ออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่: ระยะที่ 1
       The Development and Satisfaction Survey of Smoke-Free Community Network Online Service (SFC-NOS): Phase I
แสดงชื่อผู้แต่ง
  CholadaChaikoolvatana (ชลลดา ไชยกุลวัฒนา), NawapornSaisingh (นวพร สายสิงห์), AnuchitSingkham (อนุชิต สิงห์คำ), SakaratWorraratkul (ศักราช วรรัตน์กุล), AnonToomrin (อานนท์ ทูมริน), AnunChaikoolvatana (อนันต์ ไชยกุลวัฒนา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โดยการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน ของศูนย์เด็กเล็กวัดสุมังคลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
       The Development of Disease free Child Care Center based on the Participation of Community Leaders : A Case Study in Wat Sumungklaram Child Care Center, Yasothon Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PiyathidaButkarn (ปิยธิดา บุตรกาล), RujiraDungsong (รุจิรา ดวงสงค์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การทบทวนการใช้ยา Liposomal Amphotericin B ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       A Review of Liposomal Amphotericin B Drug Used at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ratchadaporn Soontornpas (รัชฎาพร สุนทรภาส), PiroonMootsikapun (ภิรุญ มุตสิกพันธุ์), Cheardchai Soontornpas (เชิดชัย สุนทรภาส)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
       Development of Animation for Educating of the HIV Infected Pediatric Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PeerayaSriphong (พีรยา ศรีผ่อง), PattarinKittiboonyakun (ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ), DootsadolSirisakratchakool (ดุษฎลภ์ ศิริศักดิ์รัชกุล), JitsaraSanrian (จิตศรา แสนเรียน), WannipaSirikannarat (วรรณนิภา ศิริกัณรัตน์), WarapornPimpol (วราภรณ์ พิมพล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ชนิดของนิ่วไตที่หลุดออกมาเองในชุมชนชนบท จ.ขอนแก่น
       Tyes of Spontaneous Passing Stones in Rural Community, Khon Kaen,Thailand.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThannapatDitsataporncharoen (ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ), PattapongKessomboon (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์), SuntornSuwantrai (สุนทร สุวรรณไตร), AmornPremgamone (อมร เปรมกมล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       บทบาทสำคัญของเครือข่ายต้านออกซิเดชันของวิตามินและเอนไซม์
       Essential Role of Antioxidant network of Vitamins and Enzymes
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VeerapolKukongviriyapan (วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เภสัชวิทยาและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาของยา clopidogrel
       Pharmacology and Factors Affecting the Therapeutic Efficacy of Clopidogrel
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NontayaNakkam (นนทญา นาคคำ), SirimasKanjanawart (ศิริมาศ กาญจนวาศ), SomsakTiamkao (สมศักดิ์ เทียมเก่า), WichittraTassaneeyakul (วิจิตรา ทัศนียกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของสารกลุ่ม Isothiocyanates จากพืชผัก
       Cancer Preventive Effect of Isothiocyanate Compounds from Vegetables
แสดงชื่อผู้แต่ง
  OrnanongTusskorn (อรอนงค์ ทัศคร), VeerapolKukongviriyapan (วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันและบทบาททางการแพทย์
       Microencapsulation Techniques and its Role in Medicine
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BunditPromraksa (บัณฑิต พรหมรักษา), JureerutDaduang (จุรีรัตน์ ดาดวง), Tueanjit Khampitak (เตือนจิต คำพิทักษ์), PranithiHongsprabhas (ประณิธิ หงสประภาส), PatchareeBoonsiri (พัชรี บุญศิริ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       ไขกระดูกฝ่อในระหว่างตั้งครรภ์: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
       Aplastic Anemia during Pregnancy: A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SunyaPrabripootalung (สัญญา ปราบริปูตลุง), Somchai Insiripong (สมชาย อินทรศิริพงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.