ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 01, 2013 - September 30, 2013 (Volume 28, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 28, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาเชิงพรรณนาเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในผู้ป่วยอายุน้อยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Acute Myocardial Infarction in The Young Age Group Patients in Srinagarind Hospital: A Descriptive Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Thapanawong Mitsungnern (ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน), WisutSukeepaisarncharoen (วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ), SongsakKiatchusakul (ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล), Tanet Rungseekajee (ธเนศ รังสีขจี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลในระยะสั้นของการรักษาลิ้นหัวใจไมทรัลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Short Term Surgical Outcome of Mitral Valve Replacement at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจหลอดเลือดหัวใจโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 128 สไลซ์โดยวิธี prospective และ retrospective ECG-triggering
       Comparison of Patient Radiation Dose for 128-Row Multidetector Coronary Computed Tomography Angiography by Prospective Versus Retrospective ECG-Triggering Techniques
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NarumolChaosuwannakit (นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ), Pattarapong Makarawate (ภัทรพงษ์ มกรเวส)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มารับบริการที่ห้องตรวจนรีเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Knowledge, Attitude, and Practice about Cervical Cancer Screening of Khon Kaen University’s Personnels at Gynaecological Outpatient Clinic, Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Tassnee Santipongsupakorn (ทัศนีย์ สันติพงศ์ศุภกร), MasineePaiboon (มาสินี ไพบูลย์), WilaiwanYoosuk (วิไลวรรณ อยู่สุข), SupparaluckKanchaiyaphum (ศุภราลักษณ์ ขั้นชัยภูมิ ), BanditChumworathayi (บัณฑิต ชุมวรฐายี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่มปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค (ดีมาร์ด) โดยผู้ป่วยรายงานโดยตรง
       Adverse Drug Reactions Monitoring to Disease Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs) by Patient Self Reports
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pichayanin Ongtrakoolaree (พิชญานิน องค์ตระกูลอารี), AusaneeUajariyakul (อุษณีย์ เอื้อจริยกุล), Ajanee Mahakkanukrauh (อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์), NarumolJarernsiripornkul (นฤมล เจริญศิริพรกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษานำร่องผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยออทิซึม
       The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation in Patients with Autism: a Pilot Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Anuwat Amatachaya (อนุวัตร อมตฉายา), Niramol Patjanasoontorn (นิรมล พัจนสุนทร), NarongAuvichayapat (ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์), Chanyut Suphakunpinyo (ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ), Suparerk Janjarasjitt (ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์), Woraphon Thuleechan (วรพล ธุลีจันทร์), Wichunan Chueajaroen (วิชุนันท์ เชื้อเจริญ), Niran Ngernyam (นิรันดร์ เงินแย้ม), BenchapornAree-uea (เบญจพร อารีเอื้อ), ParadeeAuvichayapat (ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสำรวจจำนวน ประเภท และอัตราความสำเร็จ ของการให้การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนของแพทย์ฝึกอบรมวิสัญญี ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       The Exposure of Peripheral Nerve Block in Residency Training Program at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MalineeWongswadiwat (มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์), Aumjit Wittayapiroj (อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์), CattleyaThongrong (คัทลียา ทองรอง), WarachonUtchachon (วราชน อุดชาชน), Punlop Bundaj (พัลลภ บุญเดช)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาผลของการใช้แนวทางการบริหารจัดการภาวะการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดปริมาณมาก (Massive transfusion protocol: MTP) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Study the Effectiveness of Massive Transfusion Protocol at Srinagarind Hospital Faculty of Medicine, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WarapornChau-In (วราภรณ์ เชื้ออินทร์), SukreeSoontrapa (สุกรี สุนทราภา), Jintana Puapairoj (จินตนา พัวไพโรจน์), ChittimaSirijerachai (จิตติมา ศิริจีระชัย), DhanessRangsrikajee (ธเนศ รังษีขจี), ChaiyutThanapaisal (ไชยยุทธ ธนไพศาล), ChompilasChongsomchai (โฉมพิลาส จงสมชัย), Amonrat Romphruk (อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์), Panor Theechaatik (พนอ เตชะอธิก), AuaypornPuttamas (อวยพร ปัทมาศ), Rachanee Chanawongse (รัชนีย์ ชนะวงศ), SaowaluckRiratapong (เสาวลักษณ์ ริรัตน์พงษ์), JantiraWachirapakorn (จันทิรา วชิราภากร), PrajuabChaimanee (ประจวบ ชัยมณี), KanjanaUppan (กาญจนา อุปปัญ), Winita Jeerararuensak (วินิตา จีราระรื่นศักดิ์), SuntrarapornWunsupong (สุนทราพร วันสุพงศ์), Charalak Poommiweingsri (จรัสลักษณ์ ภูมิเวียงศรี), Sumana Sumritrin (สุมนา สัมฤทธิ์รินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เจตคติและการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ของแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย
       Pediatric Residents’ Attitudes and Practice in Providing Adolescent Health Care in a University Hospital in Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Rosawan Areemit (รสวันต์ อารีมิตร ), ChanyutSuphakunpinyo (ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของการเกิดฟันผุในผู้ป่วยเด็กโรคอ้วนที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
       Prevalence of Dental Caries in Young Obese Patients at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WilawanWeraarchakul (วิลาวัลย์ วีระอาชากุล), WiboonWeraarchakul (วิบูลย์ วีระอาชากุล), Kusuma Chusilp (กุสุมา ชูศิลป์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การเดินเร็วแบบยกแขนสูงกับความเครียดและสุขภาพในประชากรไทยที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ
       Brisk Marching, Stress and Health in Sedentary Thais
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NarisaraPremsri (นริศรา เปรมศรี), Wilaiwan Khrisanapant (วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์), Sitakan Natphopsuk (ศีตกานต์ นัดพบสุข), Upa Kukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์), PoungratPakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ), Orapin Pasurivong (อรพิน ผาสุริย์วงษ์), Tunda Suttithum (ธัญดา สุทธิธรรม), Parichat Prachaney (ปาริฉัตร ปะจะเนย์), Watchara Boonsawat (วัชรา บุญสวัสดิ์), Chulee Jones (ชุลี โจนส์), Wannapa Settheetham-Ishida (วรรณภา เศรษฐีธรรม-อิชิดะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความแม่นยำของการวินิจฉัย Cervical glandular lesions โดยการรายงานผลแบบเบเทสดา 2001
       Diagnostic Accuracy of Cervical Glandular Lesions by the 2001 Bethesda System
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NipaKanjanavirojkul (นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล), Lakkakul Yanagihara (ลัคกุล ยานากิฮาระ), Rotchana Muanglek (รจนา ม่วงเล็ก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ลักษณะทางคลินิกและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหนังแข็งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
       Clinical Characteristic and Causes of Death of Patients with Scleroderma at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KwanreuthaiSripavatakul (ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการเย็บด้วยวิธีมิวโคสับคิวตาเนียสแบบต่อเนื่องในการผ่าตัดมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอก
       Continuous Muco-Subcutaneous Technique for Repairing of Vulvar Surgeries
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MeteeWongsena (เมธี วงศ์เสนา), ChaliyaWamaloon (ชลิยา วามะลุน), Vorada Juntapun (วรดา จันทะพันธ์), Sopit Tubtimhin (โสภิต ทับทิมหิน), Chanathip Halak (ชนาธิป หาหลัก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินทางชีวภาพด้านความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร ผู้ทำนา: กรณีศึกษาตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
       Risk Assessment on Pesticide Exposure by Biological Monitoring among Farmers: A Case Study in Tambon Kangsanamnang, Nakhonratchasima Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sunisa Chaiklieng (สุนิสา ชายเกลี้ยง), Saichon Praengkrathok (สายชล แปรงกระโทก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ขมิ้นชัน สมุนไพรสำหรับนักกีฬาและคนทั่วไป
       “Turmeric” Herb for Athletes and Ordinary People
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Pravet Ketkan (ประเวท เกษกัน), SupapornSilalertdetkul (สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล), Tapanee Hongratanaworakit (ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ศักยภาพของเอนไซม์ไมอีโลเพอร์ออกซิเดสเพื่อพัฒนาเป็นชุดตรวจกรองโรคปริทันต์
       Myeloperoxidases : A Potential Enzyme for Development Diagnostic Kit for Screening of Periodontal Disease
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupapornKlangprapan (สุภาพร กลางประพันธ์), PonlathamChaiyarit (พลธรรม ไชยฤทธิ์), DoosadeeHormdee (ดุษฎี หอมดี), Tueanjit Khampitak (เตือนจิต คำพิทักษ์), Jureerut Daduang (จุรีรัตน์ ดาดวง), Pranithi Hongprabhas (ประณิธิ หงสประภาส), Patcharee Boonsiri (พัชรี บุญศิริ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.