ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 01, 2012 - October 30, 2012 (Volume 27, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 27, Number 3)
 
Untitled Document
Review Article  
       มะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่น
       Cholangiocarcinoma in Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuraponWiangnon (สุรพล เวียงนนท์), KrittikaSuwanrungruang (กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง), Supot Kamsa-ard (สุพจน์ คำสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       มะเร็งท่อน้ำดี: ประสบการณ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Cholangiocarcinoma: Experience of Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Vajarabhongsa Bhudhisawasdi (วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์), NarongKhuntikeo (ณรงค์ ขันตีแก้ว), SiriChur-in (ศิริ เชื้ออินทร์), Ake Pugkhem (เอก ปักเข็ม), ChutimaTalabnin (ชุติมา ตลับนิล), Sopit Wongkham (โสพิศ วงศ์คำ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
       Current Treatment of Cholangiocarcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NarongKhuntikeo (ณรงค์ ขันตีแก้ว), AkePugkhem (เอก ปักเข็ม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้และระยะแพร่กระจาย
       Role of Systemic Chemotherapy in Advanced Cholangiocarcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AumkhaeSookprasert (เอื้อมแข สุขประเสริฐ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       กระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในระดับโมเลกุล I: ปฏิสัมพันธ์การตอบสนองจากโฮสต์ต่อพยาธิใบไม้ตับ
       Molecular Carcinogenesis of Cholangiocarcinoma I: Host-liver Fluke Interaction
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KittiIntuyod (กิตติ อินทุยศ), PuangratYongvanit (พวงรัตน์ ยงวณิชย์), SomchaiPinlaor (สมชาย ปิ่นละออ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       กระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีในระดับโมเลกุล2: ยีนที่สัมพันธ์กับการก่อมะเร็งท่อน้ำดี
       Molecular Carcinogenesis of Cholangiocarcinoma II: Associated Genes in the Genesis of Cholangiocarcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NisanaNamwat (นิษณา นามวาท), Watcharin Loilome (วัชรินทร์ ลอยลม), Puangrat Yongvanit (พวงรัตน์ ยงวณิชย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการป้องกันและรักษามะเร็งท่อน้ำดี
       Natural Products for Prevention and Treatment of Cholangiocarcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chariya Hahnvajanawong (จริยา หาญวจนวงศ์), WunchanaSeubwai (วันชนะ สืบไวย), ThidarutBoonmars (ธิดารัตน์ บุญมาศ), KulthidaVaeteewoottacharn (กุลธิดา เวทีวุฒจารย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การควบคุมเหนือพันธุกรรมในมะเร็งท่อน้ำดี
       Epigenetics in Cholangiocarcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ruethairat Sriraksa (ฤทัยรัตน์ ศรีรักษา), Temduang Limpaiboon (เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของเคอร์คูมินต่อการติดพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง
       Effect of Curcumin on Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma in Animal Models
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sudarat Onsurathum (สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม), Thidarut Boonmars (ธิดารัตน์ บุญมาศ), Somchai Pinlaor (สมชาย ปิ่นละออ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เป้าหมายใหม่ของเคมีป้องกันในมะเร็งท่อน้ำดี
       Novel Targets for Cancer Chemoprevention in Cholangiocarcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Auemduan Prawan (เอื้อมเดือน ประวาฬ), Veerapol Kukongviriyapan (วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สารบ่งชี้ชีวภาพของมะเร็งท่อน้ำดี: สถานภาพปัจจุบัน
       Biomarkers in Bile Duct Cancers: Current Status
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Atit Silsirivanit (อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์), Siriporn Proungvitaya (ศิริพร ปรุงวิทยา), Kanlayanee Sawanyawisuth (กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์), Chaisiri Wongkham (ชัยศิริ วงศ์คำ), Sopit Wongkham (โสพิศ วงศ์คำ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เภสัชพันธุศาสตร์ของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงยาต่อความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี
       Pharmacogenetics of Drug Metabolizing Enzymes in Association with Cholangiocarcinoma Risk
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Veerapol Kukongviriyapan (วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ), AuemduanPrawan (เอื้อมเดือน ประวาฬ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       แนวคิดด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
       Conceptual Framework of Health Policy and Strategies to Administer and Manage Cholangiocarcinoma Systematically and Effectively
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NarongKhuntikeo (ณรงค์ ขันตีแก้ว), Puangrat Yongvanit (พวงรัตน์ ยงวณิชย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.