ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 01, 2012 - September 30, 2012 (Volume 27, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 27, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       วิถีการเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคสเคลอโรเดอร์มา
       Illness Trajectory in Scleroderma Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PromjitHornboonherm (พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม), RatanavadiNanagara (รัตนวดี ณ นคร), ApinyaKochamat (อภิญญา คชมาตย์), SuwaneeSoonponrai (สุวณี สูญพ้นไร้), NareeIsarapong (นารี อิสระพงศ์), WilawanHuangtaisong (วิลาวัณย์ ห่วงไธสง), OrataiKongputorn (อรทัย กงภูธร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมการให้ความรู้การดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบกลุ่มในโรงพยาบาลทรายมูล
       Outcomes of Group Education Program for Type 2 Diabetic Patients in Saimun Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PakasitOvatakanont (ปกาสิต โอวาทกานนท์), WiriyaSunthara (วิริยา สุนทรา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       คุณภาพชีวิต (ด้านการมองเห็น) ของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาที่ได้รับการยิงเลเซอร์
       Quality of Life (Visual Aspect) in Proliferative Diabetic Retinopathy Patients after Laser Photocoagulation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PanompraiSitthiwongsa (พนมไพร สิทธิวงษา), YanikaChetchotsak (ญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้และการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปากของบุคลากรในสถานบริการเลี้ยงเด็ก เขตเทศบาลนครขอนแก่น
       Knowledge and Practice in Prevention and Control of Hand, Foot and Mouth Diseases in Child Care Centers in Khon Kaen Municipality
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JakrapongAiewtrakun (จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล), WichayaneChotivanich (วิชเยนทร์ โชติวนิช), PhunnathidaMungwatthana (ปุณธิดา มุ่งวัฒนา), WanlayaneeNuangpho (วัลยาณี เนื่องโพธิ์), SaranyaThitisuriyarax (สรัญญา ฐิติสุริยารักษ์), SarawuthSuwan (สราวุธ สุวรรณ), WassamonPhattarapongdilok (วรรษมน ภัทรพงศ์ดิลก), Amornrat Ratanasiri (อมรรัตน์ รัตนสิริ), PopeKosalaraksa (ภพ โกศลารักษ์), AmornPremgamone (อมร เปรมกมล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของความรู้สึกไม่สบาย ในนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Prevalence of Subjective Health Complaints Among Medical Students, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TunyatornSrisataporn (ธัญธร ศรีสถาพร), TaweeRuamcharoenchai (ทวี ร่วมเจริญชัย), PavichBoonyapanichkul (ภาวิชญ์ บุญญะพานิชสกุล), Sawanee Srijaroentham (สวนีย์ ศรีเจริญธรรม), RattawutWiangnon (รัฐวุฒิ เวียงนนท์), WarapornWeeraphan (วราภรณ์ วีระพันธ์), AmornratRattanasiri (อมรรัตน์ รัตนสิริ), AmornPremgamone (อมร เปรมกมล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างระดับวิตามินดีในกระแสเลือดและกำลังของกล้ามเนื้อในบุรุษสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น
       The Association between Serum Vitamin D and Muscle Strength in Elderly Males Living in the Urban Area of Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomsakSujaritbudhungkoon (สมศักดิ์ สุจริตพุทธังกูร), SukreeSoontrapa (สุกรี สุนทราภา), SuppasinSoontrapa (ศุภศิลป์ สุนทราภา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การกลับเป็นซ้ำของภาวะเท้าเขย่งในเด็กสมองพิการหลังได้รับการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์เมื่อติดตามผลระยะยาว
       Recurrence of Equinus Deformity in Cerebral Palsy Children after Orthopaedics Surgery, Long Term Follow-Up Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KitiwanVipulakorn (กิติวรรณ วิปุลากร), SudlahPrichanond (สุดหล้า ปรีชานนท์), SamerduenKharnwan (เสมอเดือน คามวัลย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้และทัศนคติต่อการระงับปวดผู้ป่วยมะเร็งของแพทย์เพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       Internship Doctors’ Knowledge and Attitudes Toward Pain Management in Cancer Patients at General Hospitals in Northeast Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PanaratanaRatanasuwan Yimyaem (พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม), ThitinatTassakhon (ธิตินัฐ ทัศคร), Wimonrat Sriraj (วิมลรัตน์ ศรีราช), MalineeWongswadiwat (มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์), Sasiwimon Pongjanyakul (ศศิวิมล พงศ์จรรยากุล), Raruen Sankhot (ระรื่น แสนโคตร), AkkharawatSinkueakunkit (อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ), SomboonThienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะไม่พึงประสงค์จากการให้สารทึบรังสีที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจพิเศษทางเดินปัสสาวะ
       Adverse Reaction from Intravenous Administration of Iodinated Contrast Material in Patient Undergoing Intravenous Urography
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KaenjunNueaithong (แก่นจันทน์ เนือยทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง : กรณีสึกษาในโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ระหว่างปีพ.ศ.2552-2554
       The Incidence of Spinal Anesthetic Complications: A case study in Kosumpisai Hospital , During the Year 2009-2011
แสดงชื่อผู้แต่ง
  HutsachaNueaitong (หัสชา เนือยทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตในการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
       Effects of Development Program of Life Skills on Stress Management Behavior Promotion among the Emergency Medical Technician Students of Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WarangkanaChompoopan (วรางคณา ชมภูพาน), PanneeBanchonhattakit (พรรณี บัญชรหัตถกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       พลาสมาไมโครอาร์เอ็นเอ: ตัวบ่งชี้ชีวภาพในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
       Plasma MicroRNAs: a Biomarker for Cancer Diagnosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RunglawanSilakit (รุ่งลาวัณย์ ศิลากิจ), NisanaNamwat (นิษณา นามวาท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       เนื้องอกตับอ่อนชนิด Solid Pseudopapillary Tumor
       Solid Pseudopapillary Tumor of Pancreas
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AttaponRattanasupar (อรรถพล รัตนสุภา), TeerawutTubtawee (ธีระวุฒิ ทับทวี), Lek Charoenkijkajorn (เล็ก เจริญกิจขจร), ArayaKhaimook (อารยะ ไข่มุกด์), SiriboonAttasaranya (ศิริบูรณ์ อัตศรัณย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.